ˆ

Ostatnio dodane do BIP

Lista informacji

Informacja o wyniku naboru na stanowisko do Rady Nadzorczej „Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-20 11:28:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o wyniku naboru na stanowisko do Rady Nadzorczej „Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 
Na podstawie art. 31  ustawy z dnia 8 marca  1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2016 r. poz. 446 ) art.18 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( tekst jednolity z 2017 r. poz. 827 ) zarządzam , co następuje:
 
§ 1. Powołuję w skład Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie spółki z o.o. następujące osoby:
 
1. Panią Ewę Janinę Büttner
2. Pana  Seweryna  Stankiewicz
3. Panią Barbarę Witak
 
§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarządzenie Nr 51
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 13 czerwca 2017 r.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
 
inż. Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Büttner Data wytworzenia informacji: 2017-06-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Büttner Data wprowadzenia do BIP 2017-06-20 11:28:32
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-06-20 11:28:50
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-06-20 11:28:50
Artykuł był wyświetlony: 239 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-20 09:07:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. 2016.2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.
 
Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
1.  nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 241 o pow.0,05ha, położona w obrębie geodezyjnym Ławki Ryn, opisana w księdze wieczystej  nr OL1G/00037825/2.
    Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie gruntów rolnych.
    Cena nieruchomości wynosi 1.235,-zł.
2. nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 296 o pow.0,64ha, położona w obrębie geodezyjnym Ławki gm. Ryn, opisana w księdze wieczystej  nr OL1G/00039101/5.
    Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie gruntów rolnych.
    Cena nieruchomości wynosi 14.931,-zł.
3. nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 26 o pow.0,18ha, położona w obrębie geodezyjnym Ławki gm. Ryn, opisana w księdze wieczystej  nr OL1G/00039101/5.
    Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie gruntów rolnych.
    Cena nieruchomości wynosi 3.539,-zł.
  • Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości  przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
  • Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie art.37 ust.2 pkt.6 w/w ustawy. Działka nr 241 zbywana jest na poprawienie warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości oznaczonych nr 55/1, 57, 58/1 i 59. Działka nr 296 zbywana jest na poprawienie zagospodarowania przyległych nieruchomości oznaczonych nr 310, 6/2, 6/3 i 6/4. Działka nr 26 zbywana jest na poprawienie zagospodarowania przyległych nieruchomości oznaczonych nr 119/1 i 304.
  • Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 20 czerwca 2017r. do 11 lipca 2017r.
  • Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale  ogłoszenia /wykazy/ogłoszenia/.
 
 
Ryn, dnia 2017-06-20
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-06-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-06-20 09:07:25
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-06-20 09:07:48
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-06-20 10:28:57
Artykuł był wyświetlony: 196 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie znak: B/Ś 6220.10.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-19 08:29:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 19.06.2017 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
       Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r.  poz. 353 z późn. zm.).
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
zawiadamia
 
że po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Olsztynie odstępuje od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Programu Rewitalizacji - Lokalny Program Rewitalizacji gminy Ryn obszarów zdegradowanych będącego składnikiem Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci Cittaslow.
 
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z Programem Rewitalizacji w tym z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Olsztynie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, pok. 38 w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksander Szczepański Data wytworzenia informacji: 2017-06-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksander Szczepański Data wprowadzenia do BIP 2017-06-19 08:29:54
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-06-19 08:30:07
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-06-19 08:30:07
Artykuł był wyświetlony: 349 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie znak: B/B 6730.38.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-14 08:47:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 14.06.2017 r.
 
Znak: B/B.6730.38.2017
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
 
          Zgodnie z art. 61 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami) zawiadamia się, że na wniosek „RyńskiDwór-Rol” Sp. z o.o., Ryński Dwór 7, 11-520 Ryn, z dnia 13.06.2017 r. (data wpływu 13.06.2017 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbiórce istniejącej płyty obornikowej oraz budowie budynku inwentarskiego o obsadzie 39,9 DJP, silosów paszowych i utwardzeniu terenu na działce o nr ewidencyjnym 2/73, obręb Ławki, gmina Ryn.
 
Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn (pokój nr 30), e-mail: , tel: 874293960.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-06-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-06-14 08:47:42
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-06-14 08:47:52
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-06-14 08:47:52
Artykuł był wyświetlony: 574 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-14 07:19:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn 12.06.2017r.
                                                                                                                                    
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI
                                        
       Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz.446 ze zm.)  zwołuję XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 28 czerwca br. godz. 15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  przy ul. Ratuszowej 2 w Rynie.
                 
                                  Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między  sesjami.
6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
7. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania.
8. Wykonanie budżetu Gminy  za 2016 rok:
 
1) wystąpienie Burmistrza MiG,
2) rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia, dyskusja
3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ryn  za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
4) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu
5) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium
6) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
7) podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok
8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Szymonka w gminie Ryn.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Ryn.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 350/4 w Wejdykach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 383/1 i 185/8 w Wejdykach.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 383/2 i 185/9 w Wejdykach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 383/3 i 185/10 w Wejdykach.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 383/4 i 185/11 w Wejdykach.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 88/2 w Krzyżanach.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części korytarza w budynku Mieszkalnym przy ul. Szkolnej 2 w Rynie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 188/38 w Rynie.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do nieruchomości oznaczonej nr 377/2 w Rynie.
20. Rozpatrzenie skargi na Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie.
21. Sprawy rożne.
22. Zamknięcie posiedzenia.
                                                                                                                                                
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Dybała Data wytworzenia informacji: 2017-06-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Dybała Data wprowadzenia do BIP 2017-06-14 07:19:16
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-06-14 07:24:59
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-06-14 07:28:33
Artykuł był wyświetlony: 575 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-12 10:21:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U.2016.2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
 
1. działka gruntu o pow. 18m²/pod garażem blaszakiem/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 209/53, położona przy ul. Ratuszowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2.
      Cel dzierżawy – pod garażem. 
      Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m² + 23% VAT.
            Okres dzierżawy – 3 lata.   
 
2. działka gruntu o pow. 190m² / kl. ŁIV/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 181/19, położona przy ul. Polnej w Rynie /za posesją nr 16/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1.
      Cel dzierżawy –ogródek /drobne uprawy rolne/. 
      Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m².
            Okres dzierżawy – 3 lata.   
 
3. działka gruntu o pow. 537m2 , stanowiąca część nieruchomości  oznaczonej nr 179, położona na tyłach ulicy Zamiejskiej i ulicy Polnej w Rynie /za działką nr 400/, opisana w księdze wieczystej nr  OL1G/00023568/1.             
      Cel dzierżawy- na poprawienie warunków zagospodarowania.
      Wysokość czynszu dzierżawnego – 0,40zł + 23%VAT.
      Okres dzierżawy – 3 lata.
 
4. działka gruntu o pow. 18m² /pod garażem/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 31/29,  położonej przy Pl. Wolności w Rynie /przyległej do budynku gospodarczego na  działce nr 31/15/ , opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.
     Cel dzierżawy – garaż. 
     Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m² + 23% VAT.
     Okres dzierżawy – 3 lata.       
 
5. działka gruntu o pow. 280m² /za budynkiem gospodarczym posesji nr 31/, stanowiąca część  nieruchomości oznaczonej nr 90/21,  położona przy ul. M. Kopernika w Rynie, opisana w   księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.
     Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/. 
     Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m².
     Okres dzierżawy –3 lata.
 
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 12 czerwca 2017r. do 03 lipca 2017r.
2)  Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo mają dotychczasowi dzierżawcy.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Burmistrz
inż. Józef Karpiński
 
Ryn, dnia 2017-06-12  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-06-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-06-12 10:21:45
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-06-12 10:21:50
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-06-12 10:21:50
Artykuł był wyświetlony: 574 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oświadczenia majątkowe radnych Miasta Ryn złożone w 2016 roku - VII Kadencja 2014 - 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-09 12:22:40

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Kowalska Data wytworzenia informacji: 2017-06-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2017-06-09 12:22:40
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-06-09 12:46:10
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-06-09 12:46:10
Artykuł był wyświetlony: 372 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oświadczenia majątkowe Kierownictwa jednostek organizacyjnych złożone w 2016 roku - VII Kadencja 2014 - 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-09 12:22:03

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Kowalska Data wytworzenia informacji: 2017-06-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2017-06-09 12:22:03
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-06-09 12:30:25
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-06-09 12:30:25
Artykuł był wyświetlony: 373 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oświadczenia majątkowe Kierownictwa Urzędu Miasta Ryn złożone w 2017 roku - VII Kadencja 2014 - 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-09 12:20:42

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Kowalska Data wytworzenia informacji: 2017-06-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2017-06-09 12:20:42
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-06-09 12:26:25
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-06-09 12:26:25
Artykuł był wyświetlony: 372 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego – umowa na zastępstwo

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-09 09:21:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego – umowa na zastępstwo
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana
 
Pani Natalia Bimbir  zamieszkała w Sterławkach Wielkich.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Büttner Data wytworzenia informacji: 2017-06-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Büttner Data wprowadzenia do BIP 2017-06-09 09:21:05
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-06-09 09:21:13
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-06-09 09:21:13
Artykuł był wyświetlony: 859 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu