ˆ

Ostatnio dodane do BIP

Lista informacji

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-21 14:09:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn 21.08.2017r.
 
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI
                                                                                                                                                            
                                        
       Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz.446 ze zm.)  zwołuję XXXV Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 30 sierpnia br. godz. 15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  przy ul. Ratuszowej 2 w Rynie.
                  
                                  Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między  sesjami.
6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
7. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania.
8. Przygotowanie placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryn w części obejmującego działkę o nr geodezyjnym 31/19.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki    o numerach geodezyjnych 282, 282/2, 283, 284, 285, 286, 294, 295, 301, 303/2, 277, 280, 281, 160 położonych   w obrębie geodezyjnym Szymonka gm. Ryn.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  działki nr 51 w Rynie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  działki nr 62/11 w Rynie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  działki nr 96/37 w Rynie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  działki nr 181/18 w Rynie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  działki nr 4/6 w obrębie geodezyjnym Ławki gm. Ryn.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  działki nr 181/20 w Rynie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie majątku Gminy Ryn Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie Spółce z o.o.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie majątku Gminy Ryn Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie Spółce z o.o.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryn  na lata 2017-2025.
22. Zamknięcie posiedzenia.
                                                                                                                                                
Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Jarosław Filipek

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Dybała Data wytworzenia informacji: 2017-08-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Dybała Data wprowadzenia do BIP 2017-08-21 14:09:09
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-21 14:09:20
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-21 14:09:20
Artykuł był wyświetlony: 208 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-21 10:07:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 2017-08-21
                                                                       
O G Ł O S Z E N I E      O      P R Z E T A R G A C H
 
Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art.39 ust.2, art.40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U.2016.2147 ze zmianami/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U.2014.1490/ 
 
BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  RYN
 
ogłasza publiczne IV przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:
 
1. działki niezabudowanej, położonej przy ul. Wiejskiej w Rynie, oznaczonej nr 171/6 o pow.2105m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe /13.MN/U/. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 43.000,-zł/netto/,wadium 4.300,-zł,minimalne postąpienie 430,-zł.
 
2. działki niezabudowanej, położonej przy ul. Wiejskiej w Rynie, oznaczonej nr 171/7 o pow.2305m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe /13.MN/U/. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 47.000,-zł/netto/,wadium 4.700,-zł,minimalne postąpienie 470,-zł.
 
3. działki niezabudowanej, położonej przy ul. Wiejskiej w Rynie, oznaczonej nr 171/8 o pow.3691m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe /13.MN/U/. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 63.000,-zł/netto/,wadium 6.300,-zł,minimalne postąpienie 630,-zł.
Do cen ustalonych na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
IV przetarg odbędzie się w dniu 25 września 2017 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej UMiG  w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.
I przetarg, z wynikiem negatywnym, przeprowadzono 14.02.2017r., II przetarg, z wynikiem negatywnym, przeprowadzono 24.04.2017r., III przetarg, z wynikiem negatywnym przeprowadzono 10.07.2017r.
1)  Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 21 września 2017 roku włącznie na rachunek UMiG Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn odrębnie na każdą działkę, z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się na rachunku Urzędu  w dniu 21 września 2017r.
2)  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3)  Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4)  Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
5)  Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dn. 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców/.
6)  Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.
7)  Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.
8)  Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9)  Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 34 tel. 87 429-39-64 , e-mail: .  
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-08-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-08-21 10:07:40
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-21 10:08:49
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-21 10:08:49
Artykuł był wyświetlony: 198 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-16 11:25:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. 2016, poz.2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
1.  działka gruntu o łącznej  pow. 36m2 /pod 2 garażami – po 18m2/, stanowiąca część nnieruchomości oznaczonej nr 209/53,  położona przy ul. Ratuszowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2.
           Cel dzierżawy – garaże „blaszaki”.  
           Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m2 +23%VAT.
           Okres dzierżawy –3 lata.  
          2.   działka gruntu o łącznej pow. 414m² /3 działki o pow. 284m2, 50m2, 80m2/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 64/8,  położona przy ul. Lipowej /za budynkiem nr 6/ w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.
           Cel dzierżawy – ogródki /drobne uprawy rolne/. 
           Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m2.
           Okres dzierżawy – 3 lata.
          3.   działka gruntu o pow. 85m2, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 188/28, położona przy ul. Ratuszowej w Rynie / za budynkiem nr 45A, przed działkami nr 236 i 237/, opisana w księdze wieczystej nr 25228.
          Cel dzierżawy – ogródek / drobne uprawy rolne/. 
          Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m2.
          Okres dzierżawy – 3 lata.                 
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 16 sierpnia 2017r. do 06 września 2017r.
2)  Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo przysługuje dotychczasowym dzierżawcom.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn  www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
 
Ryn, dnia 2017-08-16
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-08-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-08-16 11:25:31
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-16 11:26:05
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-16 11:26:05
Artykuł był wyświetlony: 419 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.03.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-15 11:49:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 14.08.2017 r.
 
Znak: B/B.6733.03.2017
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
 
        Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 08.08.2017 r. (data wpływu 11.08.2017 r.) Pełnomocnika Jakuba Słoneckiego, działającego w imieniu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży widokowej i prowadzącej do niej ścieżki rowerowej, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 241, obręb 0008 - Orło, gmina Ryn.
 
Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr 30, tel: 874293979, e-mail: .
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-08-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-08-15 11:49:43
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-15 11:49:54
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-15 11:49:54
Artykuł był wyświetlony: 512 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6730.38.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-08 14:51:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 08.08.2017 r.
 
Znak: B/B.6730.38.2017
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
         Zgodnie z art. 53 i art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że w dniu 08.08.2017 r.  została wydana na rzecz „RyńskiDwór-Rol” Sp. z o.o.  decyzja o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce istniejącej płyty obornikowej oraz budowie budynku inwentarskiego o obsadzie 39,9 DJP, budowie trzech silosów na paszę o pojemności do 100 ton każdy oraz utwardzeniu terenu,  przewidzianego do realizacji na działce o nr ewid. 2/73, obręb Ławki, gmina Ryn.
 
 
Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr  30  w godzinach pracy Urzędu.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-08-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-08-08 14:51:51
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-08 14:52:12
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-08 14:52:12
Artykuł był wyświetlony: 922 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu Miasta i Gminy Ryn za II kwartał 2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-07 15:13:41

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Olszewska Data wytworzenia informacji: 2017-08-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Olszewska Data wprowadzenia do BIP 2017-08-07 15:13:41
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-07 15:14:50
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-07 15:14:50
Artykuł był wyświetlony: 441 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy za 2016r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-31 13:36:21

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Sławecka Data wytworzenia informacji: 2017-07-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Sławecka Data wprowadzenia do BIP 2017-07-31 13:36:21
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-31 13:37:15
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-31 13:37:15
Artykuł był wyświetlony: 663 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu