ˆ

Ostatnio dodane do BIP

Lista informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-12 08:17:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz.518/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
 
            1. działka gruntu o pow. 108m²/pod 6 garażami blaszakami po 18m2/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr  1/193, położona przy ul. Mazurskiej w Rynie, opisana w księdze  wieczystej nr 22643.
      Cel dzierżawy – garaż „blaszak”. 
      Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m² + 23% VAT.
Okres dzierżawy – 3 lata.
 
2. działka gruntu o pow. 28m2  stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 90/23, położona przy ul. M. Kopernika w Rynie /za budynkiem nr 29/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.
Cel dzierżawy – garaż.
Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m2 +23%VAT.
Okres dzierżawy – 3 lata.
 
3. działka gruntu o pow. 236m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 72/72, położona przy ul. M. Kopernika w Rynie /za budynkiem nr 3/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00017019/3.
      Cel dzierżawy –ogródek /drobne uprawy rolne/.
      Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m².
            Okres dzierżawy – 3 lata.
 
             4. działka gruntu o pow. 18m2 , stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 31/29, położona przy Pl. Wolności w Rynie /za budynkiem nr 7/, opisana w księdze wieczystej nr  OL1G/00016916/4.
Cel dzierżawy- garaż.
Wysokość czynszu dzierżawnego – 4,00zł + 23%VAT.
Okres dzierżawy – 3 lata.
 
             5. działka gruntu o pow. 597m²/ kl. gruntu RV/, stanowiąca część  nieruchomości oznaczonej  nr 188/40, położona na tyłach ulicy Kościuszki w Rynie,
      opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1.
      Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/.
      Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m².
Okres dzierżawy – 3 lata.
 
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia
     12 grudnia 2017r. do 02 stycznia 2018r.
2)  Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo mają
     dotychczasowi dzierżawcy.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w   
      Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia
      /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2017-12-12 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-12-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-12-12 08:17:57
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-12-12 10:48:36
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-12-12 10:48:36
Artykuł był wyświetlony: 40 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-11 09:21:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia  2017-12-11
 
 
OGŁOSZENIE   O   PRZETARGACH
 
Na podstawie art. 37 ust.1, art.38, art. 40  i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zmianami/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. 2014, poz.1490/
 
BURMISTRZ MIASTA  I  GMINY  RYN
 
ogłasza publiczne I przetargi  ustne nieograniczone  na  sprzedaż:
 
1.  nieruchomości  niezabudowanej, położonej we wsi Orło gm. Ryn, oznaczonej nr 66/13 o pow. 0,2118ha, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00026406/9. Działka w części jest zakrzaczona i porośnięta drzewami.  Nieruchomość zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy z dnia  04.05.2017r. znak: B/B.6730.19.2017 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Miejscowość Orło posiada sieć wodociągowo-kanalizacyjną.
Cena wywoławcza wynosi 18.106,-zł /netto/, wadium 1.810,-zł, minimalne postąpienie 190,-zł.
 
2. nieruchomości  niezabudowanej, położonej we wsi Orło gm. Ryn, oznaczonej nr 66/14 o pow. 0,2889ha, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00026406/9. Działka w części porośnięta jest drzewami.  Nieruchomość zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy z dnia 04.05.2017r. znak: B/B.6730.19.2017 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Miejscowość Orło posiada sieć wodociągowo-kanalizacyjną.
Cena wywoławcza wynosi 23.255,-zł /netto/, wadium 2.330,-zł, minimalne postąpienie 240,-zł.
Do cen ustalonych na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
 
I przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2018 roku o godz. 1100  w sali  konferencyjnej UMiG w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.
1)  Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 11 stycznia 2018 roku na konto UMiG Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się na koncie Urzędu w dniu 11 stycznia 2018r.
2)  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3)  Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4) Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.
5)  Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dn. 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców/.
6) Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
7)  Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.
8)  Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9)  Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10)Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 34 tel. 87 429-39-64, e-mail: .  
                                                                                  
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 
 
 
 
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-12-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-12-11 09:21:26
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-12-11 09:22:58
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-12-11 09:22:58
Artykuł był wyświetlony: 113 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 1 grudnia 2017r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-08 22:08:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 1 grudnia 2017r.
 
 
      Na podstawie art. 16 §1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15, poz. 1089),  uchwały Nr XXXVIII/291/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie podziału miasta i gminy Ryn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numeracji oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu oraz Zarządzenia Nr 305 Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dnia
14 listopada 2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie
 
poniżej podaję do publicznej wiadomości :
 
informację o numerze i granicach okręgu wyborczego, liczbie radnych wybieranych
w tym okręgu oraz o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Rynie
 
w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie zarządzonych
na dzień 11 lutego 2018r.
:
 
- wyciąg z uchwały -
 
Numer okręgu wyborczego
Granice okręgu wyborczego
Liczba wybieranych radnych
12
Sołectwa: Ławki
1
 
 
 
 
Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej w Rynie jest :
Urząd Miasta i Gminy w Rynie przy ul. Ratuszowa 2,
I piętro – okrągła sala konferencyjna, tel. 87-4293960
 
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Kowalska Data wytworzenia informacji: 2017-12-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2017-12-08 22:08:28
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-12-08 22:08:38
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-12-08 22:08:38
Artykuł był wyświetlony: 85 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała nr Nr XXXVIII/293/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-08 22:04:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr Nr XXXVIII/293/17
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 listopada 2017r.
w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
 
Na podstawie art. 12 § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 15, poz. 1089) w związku z Zarządzeniem Nr 305 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie – w celu wyboru jednego radnego w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 12, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Ryn Rada Miejska w Rynie uchwala, co następuje:
 
§ 1. w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie jednego radnego w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 12 ustala się siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn przy ul. Ratuszowej 2 – parter. Lokal jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
§ 2. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Ryn.
§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady 
Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Kowalska Data wytworzenia informacji: 2017-12-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2017-12-08 22:04:09
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-12-08 22:04:12
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-12-08 22:04:12
Artykuł był wyświetlony: 85 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6730.54.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-07 07:48:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

B/B.6730.54.2017
Ryn, 07.12.2017 r.
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
 
            Na podstawie art. 49 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
 
ZAWIADAMIAM
 
o zakończeniu z dniem 07.12.2017 r. postępowania dowodowego i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:
budowie 6 budynków rekreacji indywidualnej i 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na działce o nr ewidencyjnym 121/73, obręb Rybical, gmina Ryn.
 
W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) informuję,
iż przysługuje stronom prawo zapoznania się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie, jak również prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Z treścią dokumentacji sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn ul. Ratuszowa 2, pok nr 30, tel. 87-429-39-79
 
Pouczenie
Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiotowej sprawie uważa się za doręczone stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
 
Miejsce publikacji:
1.      Strony postępowania: poprzez obwieszczenie ogłoszone publicznie: w BIP UMiG Ryn oraz na tablicach ogłoszeń w UMiG Ryn oraz tablica ogłoszeń w miejscowości Rybical – zgodnie z art. 49 Kpa.
2.      a/a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-12-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-12-07 07:48:28
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-12-07 07:48:36
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-12-07 07:48:36
Artykuł był wyświetlony: 325 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-06 09:28:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r.
 
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
 
Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).
 
I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:
1) terminie wyborów oraz godzinach głosowania;
2) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;
3) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
4) warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy:
a) właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo
b) w której czasowo przebywa (nie dotyczy wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta).
5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;
6) warunkach oraz formach głosowania. Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania. Informacje, o których mowa wyżej, są także dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz podawane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.
 
II. Prawo do głosowania korespondencyjnego
 
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 poz. 1440, z późn. zm.);
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego wójtowi najpóźniej w 20. dniu przed dniem wyborów (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie urzędowi gminy.
W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.
Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy, w której wyborca ma miejsce stałego zamieszkania.
 
Wyborca, nie później niż 7. dnia przed dniem wyborów, otrzyma z urzędu gminy pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.
Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.
W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.
W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karty do głosowania, koperta na karty do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na karty do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a — jeżeli wyborca zażądał jej przesłania.
Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „x” są dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.
Po oddaniu głosu karty do głosowania należy umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na karty do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na karty do głosowania spowoduje, że karty do głosowania nie będą uwzględnione przy ustalaniu wyników głosowania.
Zaklejoną kopertę na karty do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.
Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karty do głosowania nie będą uwzględnione przy ustalaniu wyników głosowania.
Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej. Nadanie polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej, w miejscu zamieszkania wyborcy głosującego korespondencyjnie. Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda wyborcy dowód nadania. Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić nie później niż ostatniego roboczego dnia przed dniem wyborów. Termin nadania koperty zwrotnej wyborca może ustalić w trakcie doręczania mu pakietu wyborczego.
Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.
 
Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy niepełnosprawni umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.

III. Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Wyborcy niepełnosprawni, o których mowa w części II informacji dotyczącej głosowania korespondencyjnego oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika. Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również osoby kandydujące w wyborach.
Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców.
Wniosek należy złożyć najpóźniej w 9. dniu przed dniem wyborów. Wzór wniosku ustalony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i jest dołączony do informacji.
Do wniosku należy dołączyć:
 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa — wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa ustalony został przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i jest dołączony do informacji; kopię aktualnego orzeczenia właściwego
 • organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;
 • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa (nie dotyczy wyborów samorządowych).
Akt pełnomocnictwa jest sporządzany z zasady w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba, że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze gminy.
Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.
Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.
 
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Kowalska Data wytworzenia informacji: 2017-12-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2017-12-06 09:28:23
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-12-06 09:28:43
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-12-06 09:28:43
Artykuł był wyświetlony: 190 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz komitetów wyborczych, które dokonały powiadomienia Komisarza Wyborczego w Olsztynie o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydata na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie, zarządzonych na dzień 11 lutego 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-05 14:57:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz komitetów wyborczych, które dokonały powiadomienia Komisarza Wyborczego w Olsztynie
o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydata na radnego
w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie, zarządzonych na dzień 11 lutego 2018 r.
 
 
Lp. Nazwa komitetu Pełnomocnik Wyborczy i Finansowy
1. Komitet Wyborczy Wyborców „Ławki Dla Rozwoju” Zbigniew Gołębiewski
2. Komitet Wyborczy Wyborców Dla Dobra Gminy Ryn Danuta Piątek
3. Komitet Wyborczy Wyborców Ławki 2018 Jacek Pożaroszczyk
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Kowalska Data wytworzenia informacji: 2017-12-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2017-12-05 14:57:52
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-12-06 09:16:35
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-12-06 09:16:35
Artykuł był wyświetlony: 194 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-04 15:16:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn   04.12.2017r.
                                                   
 
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI
 
                                
       Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz.1875 ze zm.) zwołuję XXIX Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 20 grudnia br. godz. 15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  przy ul. Ratuszowej 2 w Rynie.
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w  okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między  sesjami.
6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
7. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn  na lata 2018-2026.
9. Uchwalenie budżetu na 2018 rok:
 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
 2. odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady,
 3. odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez przewodniczącego komisji  właściwej do spraw budżetu,
 4. odczytanie opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu,
 5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 6. głosowanie nad uchwałą budżetową.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2018r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rynie na 2018r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Rynie na 2018r.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie posiedzenia.
                                                                                              
Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                                                                                                      
Jarosław Filipek

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Dybała Data wytworzenia informacji: 2017-12-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Dybała Data wprowadzenia do BIP 2017-12-04 15:16:35
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-12-04 15:17:45
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-12-04 15:17:45
Artykuł był wyświetlony: 512 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu, stanowiących własność gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-04 10:17:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA  I GMINY RYN
 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do  najmu, stanowiących własność gminy Ryn:
 
1.   lokal o pow. użyt.69,12m2 składający z 1 pomieszczenia /po magazynie/, znajdujący się w piwnicach budynku przy ul. K. Wallenroda 10 w Rynie, położonym na działce oznaczonej nr 77/2 o pow. 0,2766ha, opisanej w księdze wieczystej nr 27223.
            Okres najmu – 3 lata.
            Cel najmu -  usługi lub cele składowe.
            Wysokość czynszu najmu miesięcznie - 6,00zł/m2 + podatek 23%VAT.
1)  Wykaz lokali przeznaczonych do najmu wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 04 grudnia 2017r. do 25 grudnia 2017r.
2)  Najem lokalu nastąpi w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo ma dotychczasowy najemca.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w zakładce głoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2017-12-04                                                                   
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-12-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-12-04 10:17:19
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-12-04 10:19:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-12-04 10:19:04
Artykuł był wyświetlony: 453 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-04 10:14:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /  jednolity  tekst Dz. U.2016.2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta  Ryn.
 
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
1. lokal mieszkalny przy ul. M. Kopernika 9/1 na parterze o pow. użyt.35,14m2 wraz z przynależną piwnicą o pow.2,58m2 oraz sprzedażą 41/1000 części w budynku mieszkalnym i w działce nr 72/3 o pow. 302m2, opisanej w księdze wieczystej nr 16012.
    Cena nieruchomości wynosi 43.133,-zł.
Nieruchomość z budynkiem przy ul. M. Kopernika 9 zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.       
 • Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia  przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
 • Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 3 powołanej wyżej ustawy pierwszeństwo w nabyciu w/w lokali mieszkalnych przysługuje najemcom, jeżeli złożą wnioski o nabycie lokali.
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 04 grudnia 2017r. do 25 grudnia 2017r.
 • Wykaz wywiesza się  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i  zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn  www.bip.miastoryn.pl w zakładce ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2017-12-04                                                         
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-12-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-12-04 10:14:56
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-12-04 10:15:05
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-12-04 10:15:05
Artykuł był wyświetlony: 453 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu