ˆ

Ostatnio dodane do BIP

Lista informacji

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-14 10:08:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Kowalska Data wytworzenia informacji: 2018-02-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2018-02-14 10:08:25
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-02-14 10:09:50
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-14 10:09:50
Artykuł był wyświetlony: 138 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-14 09:04:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 121/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
1.   działka gruntu o pow. 645m/ RIIIb/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 211, położona przy ul. Ratuszowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Cel dzierżawy – działka ogrodowa.
      Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zl/m2 .  Okres dzierżawy – 3 lata.
2.   działka gruntu o pow. 33m² /pod 2 garażami/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 1/193, położona przy ul. Mazurskiej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr 22643.  Cel dzierżawy –  pod garaże  typu „blaszak”. 
      Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m² + 23% podatku VAT.
      Okres dzierżawy – 3 lata.
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 14 lutego 2018r. do 07 marca 2018r.
2)  Wydzierżawienie gruntu nastąpi w trybie bezprzetargowym /pierwszeństwo mają dotychczasowi dzierżawcy/.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl  w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2018-02-14
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-02-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-02-14 09:04:52
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-02-14 09:05:01
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-14 09:05:01
Artykuł był wyświetlony: 260 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-14 09:02:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 2018-02-14
 
O G Ł O S Z E N I E      O      P R Z E T A R G U
 
Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art.40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 121/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. 2014.1490/ 
 
BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  RYN
 
ogłasza publiczny I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Wejdyki gm. Ryn, oznaczonej nr 376/3 o pow.0,0191ha, opisanej w KW nr OL1G/00039808/1. Działka znajduje się w obrębie istniejącej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej oraz gruntów rolnych. Nieruchomość nie jest objęta aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ryn. Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest jako działka rolna.
Cena wywoławcza wynosi 12.300,-zł, wadium 1.230,-zł, minimalne postąpienie 130,-zł.
I przetarg odbędzie się w dniu 19 marca 2018 roku o godz. 1130 w sali konferencyjnej UMiG  w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.
1)  Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 15 marca 2018 roku na rachunek Gminy Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem powinno znajdować się na rachunku Urzędu w dniu 15 marca 2018r.
2)  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3)  Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4)  Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
5) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców/.
6)  Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.
7) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu  musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.
8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 102, tel. 87 429-39-64, e-mail: .  
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-02-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-02-14 09:02:17
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-02-14 09:02:26
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-14 09:02:26
Artykuł był wyświetlony: 262 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-14 08:55:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 2018-02-14
                                                                          
O G Ł O S Z E N I E      O      P R Z E T A R G U
 
Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art.40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U. z 2018, poz.121/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U.2014.1490/ 
 
BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  RYN
ogłasza publiczny I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy w ul. Partyzantów Rynie, oznaczonej nr 21/13 o pow. 1159m2 ,  opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00032535/7. Działka obciążona jest umową dzierżawy do 09.05.2018r. Budynek drewniany i ogrodzenie znajdujące się na działce stanowią własność dzierżawcy. Nieruchomość ma dostęp do ulicy Partyzantów przez drogę na cmentarz, oznaczoną jako działka nr 26. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod usługi nieuciążliwe /2.U/. Działka nie jest obciążona hipotekami.
Cena  wywoławcza wynosi 90.541,-zł /netto/, wadium 9.100,-zł, minimalne postąpienie 910,-zł.
Do ceny ustalonej na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
I przetarg odbędzie się w dniu 19 marca 2018 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej UMiG  w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.
1)  Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 15 marca 2018 roku na rachunek Gminy Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem powinno znajdować się na rachunku Urzędu w dniu 15 marca 2018r.
2)  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3)  Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4)  Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
5) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców/.
6)  Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.
7) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.
8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 102, tel. 87 429-39-64, e-mail: .  
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-02-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-02-14 08:55:48
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-02-14 08:55:59
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-14 08:55:59
Artykuł był wyświetlony: 262 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały Rady Miejskiej w Rynie, RIO w Olsztynie, Zarządzenia BMiG Ryn w sprawie budżetu na 2018 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-12 11:18:35

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Olszewska Data wytworzenia informacji: 2018-02-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Olszewska Data wprowadzenia do BIP 2018-02-12 11:18:35
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-02-12 11:22:39
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-12 12:02:30
Artykuł był wyświetlony: 203 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uzasadnienie B/B.6722.01.2014

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-08 12:46:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 29 listopada 2017 r.
 
Znak sprawy: B/B.6722.01.2014                                                      
 
 
Uzasadnienie wynikające z art. 42 pkt 2 i podsumowanie wynikające z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Szymonka w gminie Ryn
 przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/285/17 Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 listopada 2017 r.
 
1. UZASADNIENIE zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa (art. 42 pkt 2).
            W toku prowadzonej procedury, w wyznaczonym terminie zostały złożone wnioski do planu przez instytucje i organy uprawnione do opiniowania i uzgadniania projektu planu. Pan Burmistrz Miasta i Gminy Ryn rozpatrzył i przyjął wszystkie wnioski, przekazując je zespołowi projektowemu do realizacji.
            Po uzyskaniu opinii i uzgodnień, plan wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu. W trakcie wyłożenia odbyła się dyskusja nad przyjętymi w planie rozwiązaniami. Podczas dyskusji publicznej poruszano przede wszystkim zagadnienia dotyczące zgodności rozwiązań planistycznych z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ryn. Omawiano również możliwość wystąpienia konfliktów społecznych, środowiskowych i przestrzennych wynikających z sąsiedztwa funkcji rolniczych z planowaną zabudową mieszkaniową i turystyczną. Protokół z dyskusji publicznej, znajduje się w teczce zawierającej dokumentację planistyczną.
            W trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu do projektu nie złożona została żadna uwaga.
           
2. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informacja, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko (art. 55 ust. 3 pkt 1).
            Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzony został wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zgodnie z wymogami określonymi w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaganej art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405).
            Prognoza została sporządzona w oparciu o wymogi wynikające z przepisów powyższej ustawy. Zakres i stopień szczegółowości prognozy został uzgodniony przez:
 • Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie – pismo  WSTŁ.411.46.2014.AMK z dnia 19.12.2014 r.
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycko – pismo ZNS.9082.19.2014.ZB z dnia 18.12.2014 r.
            Celem prognozy jest identyfikacja oddziaływań pośrednich i bezpośrednich na środowisko przyrodnicze wynikających z realizacji projektu planu, a także przedstawienie kompensacji                          i rozwiązań eliminujących negatywne skutki ustaleń na poszczególne elementy środowiska.
            Projekt planu ustala przeznaczenia terenu oraz określa zasady i sposoby zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym dostosowanie funkcji, struktury oraz intensywności zagospodarowania do uwarunkowań środowiska przyrodniczego. Sposób zagospodarowania ma na celu przede wszystkim wprowadzenie ładu przestrzennego i poprawnego funkcjonowania przestrzeni.
            Oceniając ustalenia dla nowych przeznaczeń terenów pod kątem zabezpieczenia środowiska  i zdrowia ludzi oraz prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody należy stwierdzić, że wskazane sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych są wystarczające, co potwierdzają uzyskane w trakcie procedury opinie i uzgodnienia odpowiednich organów.
            Wszystkie prowadzone działania ze względu na swój charakter będą dotyczyły jedynie obszaru objętego planem, a oddziaływanie poszczególnych elementów będzie miało przede wszystkim charakter miejscowy (lokalny). Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa szereg celów operacyjnych, które zakładają zapobieganie, ograniczenie lub nie dopuszczenie do negatywnego oddziaływania na środowisko.
            Przyjęte rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko służą ograniczeniu negatywnych oddziaływań na środowisko poszczególnych sposobów zagospodarowania i zainwestowania  terenów przewidzianych planem i pozwalają na stwierdzenie, że w zakresie polityki przestrzennej i kierunków rozwoju, zachowują zasady ochrony środowiska przyrodniczego i nie naruszają ciągłości struktur przyrodniczych.
 
3. Informacja, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 (art. 55 ust. 3 pkt 2).
            W ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko opracowywany projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został zaopiniowany przez:
 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie – pismo WSTŁ.410.10.2017.AMK z dnia 12.04.2017 r. (wpłynęło po terminie)
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku – pismo ZNS.4082.5.2017.ZB z dnia 07.04.2017 r.
            Na podstawie uzyskanych opinii doprecyzowano zapisy w projekcie planu odnoszące się m.in. do przyszłej zabudowy i zagospodarowania terenu pod kątem ochrony środowiska oraz zdrowia i warunków życia mieszkańców.
            Ponownie przeanalizowano granice przeznaczenia terenów, a w szczególności linie rozgraniczające pomiędzy terenami zabudowy mieszkaniowej i terenami zieleni urządzonej i naturalnej. Przeanalizowano również ustalenia planu dotyczące możliwości przemieszczania się dzikiej zwierzyny, ustalenia w zakresie ochrony krajobrazu, a także ustalenia dotyczące wyposażenia terenu w sieci infrastruktury technicznej.
 
4. Informacja, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski (art. 55 ust. 3 pkt 3).
            Wszystkie wnioski złożone do projektu planu zostały rozpatrzone przez Pana Burmistrza Miasta i Gminy Ryn i przekazane zespołowi projektowemu, który oceniając ich zgodność z przepisami prawa odpowiednio uwzględnił je w projekcie planu.
            Do projektu planu  nie złożono żadnych uwag.
 
5. Informacja, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone (art. 55 ust. 3 pkt 4).
            Przeznaczenie terenów oraz ustalenia zawarte w projekcie planu nie wskazują na możliwość jakiegokolwiek transgranicznego oddziaływania na środowisko. Zgodnie z zapisami prognozy oddziaływania na środowisko, w wyniku realizacji ustaleń projektu planu nie prognozuje się możliwości wystąpienia transgranicznych oddziaływań na środowisko.
 
6. Informacja, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu (art. 55 ust. 3 pkt 5).
            Zgodnie z art. 55 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz w celu uniknięcia powielania monitorowania w myśl zasady Dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko wpływu ustaleń projektu tego planu na środowisko przyrodnicze w zakresie: jakości poszczególnych elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska, obszarach występowania przekroczeń, występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian proponuje się prowadzić monitoring w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Monitoring stanu środowiska powinien być koordynowany przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska, a sieć pomiarowa stanu środowiska powinna być prowadzona głównie przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Inspekcji Sanitarnej.
            Wyniki prowadzonego monitoringu prezentowane powinny być w raportach o stanie środowiska, wydawanych w formie ogólnodostępnej publikacji, a źródłami danych w tym zakresie mogą być: Wojewódzka Baza Danych, źródła administracyjne wynikające z obowiązków sprawozdawczych lub zapisów ustawowych (decyzje, zezwolenia, pozwolenia) czy badania statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego.
            Nie wydaje się konieczne tworzenie nowych, czy rozbudowywanie istniejących systemów informacji w tym zakresie. W przypadku zadań szczególnie znaczących dla środowiska wystarczające. będzie nałożenie obowiązku przeprowadzenia analizy porealizacyjnej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-02-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-02-08 12:46:38
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-02-08 12:46:48
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-08 12:46:48
Artykuł był wyświetlony: 619 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o przyjęciu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Szymonka w gminie Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-08 12:43:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
                Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405), oraz uchwały nr XXXVIII/285/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 listopada 2017 r.,
 
Informuję o przyjęciu:
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Szymonka w gminie Ryn.
 
              Z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz na BIP Urzędu Miasta i Gminy Ryn.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-02-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-02-08 12:43:56
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-02-08 12:44:01
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-08 12:44:01
Artykuł był wyświetlony: 615 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryn w części obejmującego działkę o nr geodezyjnym 31/19

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-01 11:33:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz
Miasta i Gminy Ryn
Ryn, dnia 01.02.2018 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzania
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Ryn w części obejmującego działkę o nr geodezyjnym 31/19
 
       Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Rynie uchwały nr XXXV/252/17 z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie przystąpienia
do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryn w części obejmującego działkę o nr geodezyjnym 31/19, którego granice określa załącznik do w/w Uchwały. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, 11-520 Ryn, ul. Ratuszowa 2, w terminie do dnia 23.02.2018 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-02-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-02-01 11:33:06
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-02-01 11:33:16
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-01 11:33:16
Artykuł był wyświetlony: 1105 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Rynie / Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w Wyborach do Rad Gmin

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-30 08:36:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

         Dnia 29 stycznia br. na pierwszym posiedzeniu Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Rynie, powołana do przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie  w dniu 11 lutego 2018r. dokonała wyboru Przewodniczącej i Jej Zastępcy.
 
Po ukonstytuowaniu skład Komisji przedstawia się następująco:
 1. Bujwid Wiesława  - Przewodnicząca
 2. Anna  Małgorzata Załęska – Z-ca Przewodniczącej
 3. Sajewicz Wioletta   - członek
 4. Agnieszka Pawrowska   - członek
 5. Jarosz Katarzyna  - członek
 6. Agnieszka Radecka - członek
 7. Patrycja Gadomska – pracownik samorządowy – członek.
 
Komisja zaprasza do lokalu  w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn wyborców z okręgu wyborczego Nr 12 (sołectwo Ławki) w dniu 11 lutego 2018r. W godz. 7.oo- 21.oo
- koniecznie z dowodem osobistym.
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Kowalska Data wytworzenia informacji: 2018-01-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-30 08:36:26
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-30 08:36:50
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-01 13:27:26
Artykuł był wyświetlony: 700 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Regulamin konkursu na opracowanie projektu flagi Gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-23 11:41:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Regulamin konkursu na opracowanie projektu flagi Gminy Ryn
 
 
I. Postanowienia ogólne.
 
       1. Organizatorem konkursu jest Gmina Ryn.
2. Konkurs trwa od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2018r.
 
3. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w konkursie oraz zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik akceptuje poprzez przesłanie projektu.
Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z zasadami konkursu oraz nie wnosi zastrzeżeń i wyraża zgodę na związanie treścią niniejszego regulaminu (wzór oświadczenia w załączeniu).
 
II. Zasady konkursu.
 
1. Uczestnik, powinien wykonać projekt flagi gminy uwzględniający podstawowe zasady określone przez Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny (publikowane na stronach instytutu).
 
2. Praca konkursowa obejmuje: projekt graficzny w wersji wydrukowanych plansz wraz z opisem – uzasadnieniem nawiązującym do historii i tradycji ziemi ryńskiej; opis powodów użycia poszczególnych barw (wartość nasycenia koloru w systemie CMYK) czy symboli (kontekst historyczno-heraldyczno-weksylologiczny) oraz wersję elektroniczną projektu na płycie CD-R przy zastosowaniu powszechnie używanych formatów (cdr, bmp, pdf, odr, doc, jpg).
Każdy uczestnik może przekazać tylko jeden projekt.
 
3. Projekt należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy (w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na flagę Gminy Ryn”) w formie papierowej i elektronicznej  wraz z danymi uczestnika: imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu
-  do dnia 31 marca 2018r.
Uwzględniane będą tylko kompletne projekty.
 
4. Komisja – powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn dokonuje oceny projektów według przyjętych kryteriów: pomysłowość, artystyczne wykonanie oraz estetykę projektów, a także ich przydatność do celów promocyjno-reklamowych.
Następnie wybiera 2 najlepsze projekty.
 
     5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wyniku konkursu.
 
6. Uczestnik, którego projekt flagi Gminy Ryn zostanie zatwierdzony na sesji Rady i pozytywnie zaopiniowany przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej, otrzyma wynagrodzenie w wysokości 3.000 złotych (umowa o dzieło z Burmistrzem Miasta i Gminy Ryn i podpisanie oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich na Organizatora konkursu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu).
 
III. Postanowienia końcowe:
 
1. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim Uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych gminy Ryn www.miastoryn.pl
2. Organizator nie będzie zwracał uczestnikom złożonych do oceny projektów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Kowalska Data wytworzenia informacji: 2018-01-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-23 11:41:08
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-23 11:42:46
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-23 11:42:46
Artykuł był wyświetlony: 1737 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu