ˆ

Ostatnio dodane do BIP

Lista informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-20 08:53:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U.2016.2147/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
 1. działka gruntu o pow. 18m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 209/53, położona przy ul. Świerczewskiego w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2. Cel dzierżawy – pod garażem typu „blaszak”. 
            Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł /m2+ 23% VAT.
            Okres dzierżawy –3 lata.
 1. działka gruntu o łącznej pow. 96m2 /pod 6 garażami/, stanowiąca część nieruchomości  oznaczonej nr geod. 1/193, położona przy ul. Mazurskiej w Rynie, opisana w  księdze wieczystej nr 22643.Cel dzierżawy – pod garażami  typu „blaszak”. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m2 +23%  VAT.
            Okres dzierżawy – 3 lata.
 1. działka gruntu o pow. 20m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 172/6, położona przy ul. Kościuszki w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.  Cel dzierżawy – pod garażem. 
            Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł /m2+ 23% VAT.
             Okres dzierżawy –3 lata.
 1. działka gruntu o pow. 5m2 /pod agregatem chłodniczym/, stanowiąca częśćnieruchomości oznaczonej nr 31/28, położona przy Pl. Wolności w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Cel dzierżawy – cele handlowe.
            Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 5,00zł/m2 + 23%VAT.
 Okres dzierżawy – 3 lata.
 1. działka gruntu o pow. 19m² /pod garażem/ oznaczona nr 72/43,  położona przy ul. Traugutta w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00017019/3.
            Cel dzierżawy – garaż. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m² + 23%
            VAT. Okres dzierżawy – 3 lata. 
 1. działka gruntu o pow. 100m2, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 209/55, położona przy ul. Świerczewskiego w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.  Cel dzierżawy – ogródek/drobne uprawy rolne/.
Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m2. Okres dzierżawy - 3 lata.
 
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 20 marca 2017r. do 10 kwietnia 2017r.
2)  Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo mają dotychczasowi dzierżawcy.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w zakładce ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2017-03-20
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-03-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-03-20 08:53:13
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-20 08:53:21
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-20 08:53:21
Artykuł był wyświetlony: 362 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-20 08:50:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 2017-03-20
                                                                       
O G Ł O S Z E N I E      O      P R Z E T A R G A C H
 
Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art.39 ust.1, art.40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U.2016.2147/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U.2014.1490/ 
 
BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  RYN
 
ogłasza publiczne II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:
 1. działki niezabudowanej, położonej przy ul. Wiejskiej w Rynie, oznaczonej nr 171/6 o pow.2105m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe /13.MN/U/. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 53.380,-zł/netto/,wadium 5.350,-zł,minimalne postąpienie 540,-zł.
 1. działki niezabudowanej, położonej przy ul. Wiejskiej w Rynie, oznaczonej nr 171/7 o pow.2305m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe /13.MN/U/. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 58.460,-zł/netto/,wadium 5.850,-zł,minimalne postąpienie 590,-zł.
 1. działki niezabudowanej, położonej przy ul. Wiejskiej w Rynie, oznaczonej nr 171/8 o pow.3691m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Działka zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe /13.MN/U/. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 78.840,-zł/netto/,wadium 7.900,-zł,minimalne postąpienie 790,-zł.
Do cen ustalonych na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
II przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2017 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej UMiG  w Rynie, ul. Świerczewskiego 2 /parter/.
1)  Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 20 kwietnia 2017 roku włącznie na rachunek UMiG Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn odrębnie na każdą działkę, z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem winno  znajdować się na rachunku Urzędu  w dniu 20 kwietnia 2017r.
2)  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3)  Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4)  Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
5)  Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dn. 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców/.
6)  Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.
7)  Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.
8)  Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9)  Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 34 tel. 87 429-39-64.
 
Burmistrz
inż. Józef Karpiński
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-03-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-03-20 08:50:01
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-20 08:50:16
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-20 08:50:16
Artykuł był wyświetlony: 362 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.01.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-16 10:14:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 16.03.2017 r.
 
Znak: B/B 6733.01.2017
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)
ZAWIADAMIAM
 
o zakończeniu z dniem 15.03.2017 r. postępowania dowodowego i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej:
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przydomowymi przepompowniami ścieków Kolonia Skop – etap II, zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnym 124/1, 87/1, 87/2, 188, 84/6, 102, 98/1, 99 obręb 13 Skop, gmina Ryn.
 
Z treścią dokumentacji sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn ul. Świerczewskiego 2 pok nr 39, tel. 87-429-39-71
 
Pouczenie
 
 Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiotowej sprawie uważa się za doręczone stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Żmijewska Data wytworzenia informacji: 2017-03-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Żmijewska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-16 10:14:40
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-16 10:14:49
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-16 10:14:49
Artykuł był wyświetlony: 536 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-13 11:13:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn  13.03.2017r.
                                                                                                                                    
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI
                                                                     
                                                                                
                   
                                        
       Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz.446 ze zm.)  zwołuję XXIX Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 28 marca br. godz.15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  przy ul. Świerczewskiego 2 w Rynie.
                 
                                  Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między  sesjami.
6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
7. Sprawozdania z działalności w 2016 roku:
      a/ placówek oświatowo – wychowawczych
      b/ Ryńskiego Centrum Kultury
      c/ Biblioteki Publicznej
      d/ Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w Rynie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Hanki Sawickiej w Rynie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy XX- lecia w Rynie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017r.
13. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza MiG.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie posiedzenia.
                                        
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Filipek
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Dybała Data wytworzenia informacji: 2017-03-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Dybała Data wprowadzenia do BIP 2017-03-13 11:13:11
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-13 11:13:22
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-13 11:13:22
Artykuł był wyświetlony: 746 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/Ś.6220.1.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-10 12:55:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

     Na podstawie art.71 ust.2 pkt 2 i art.75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2016r. poz. 353 ze zm.), a także §3 ust.1 pkt 63 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku Pana Antoniego Kuklisa Jora Wielka 41/2, 11-730 Mikołajki z dnia 07.02.2017r. o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Orzekam:
 
1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie pomostów rekreacyjnych na Jeziorze Tałty, działka nr 1, obręb Rybical, gmina Ryn przy działkach nr 3250/8 i 3251/3 obręb Jora Wielka, gmina Mikołajki”.
2. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksander Szczepański Data wytworzenia informacji: 2017-03-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksander Szczepański Data wprowadzenia do BIP 2017-03-10 12:55:34
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-10 12:56:45
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-10 12:56:45
Artykuł był wyświetlony: 404 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-06 09:32:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. 2016.2147/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
 1. działka gruntu o pow. 200m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 90/21,  położonej między ulicami Ogrodową i Spacerową w Rynie, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.
      Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/. 
      Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m².
      Okres dzierżawy – 3 lata.           
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 06 marca 2017r. do 27 marca 2017r.
2)  Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w zakładce ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2017-03-06 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-03-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-03-06 09:32:19
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-06 09:32:51
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-06 09:32:51
Artykuł był wyświetlony: 1141 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rejestr umów - 2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-03 08:45:42

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Kowalska Data wytworzenia informacji: 2017-03-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-03 08:45:42
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-03 08:46:37
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-03 08:48:43
Artykuł był wyświetlony: 517 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Rynie z roku 2017 (VII kadencja)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-01 14:42:30

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Dybała Data wytworzenia informacji: 2017-03-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Dybała Data wprowadzenia do BIP 2017-03-01 14:42:30
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-01 14:47:19
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-01 14:47:19
Artykuł był wyświetlony: 573 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu