ˆ

Ostatnio dodane do BIP

Lista informacji

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-16 15:47:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn  16.10.2017r.
                                                                                                                                    
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI
                          
                                                                                                                                 
                                        
       Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2017 roku poz.1875 )  zwołuję XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 25 października br. godz. 15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  przy ul. Ratuszowej 2 w Rynie.
                 
                                  Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między  sesjami.
6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
7. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ryn w roku szkolnym 2016/17.
9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr 90/22 w Rynie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Ryn zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych i zakresu obowiązków powierzonych w ramach wspólnej obsługi.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia  placówek oświatowych.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z  Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
14.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/221/13 Rady Miejskiej W Rynie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie Statutu Gminy Ryn.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Ryn w 2018 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Ryn na 2018 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  „ Rocznego programu  współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Ryn na rok 2018”.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017r.
21. Sprawy rożne.
22. Zamknięcie posiedzenia.
                                                                                                                                               
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Dybała Data wytworzenia informacji: 2017-10-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Dybała Data wprowadzenia do BIP 2017-10-16 15:47:35
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-16 15:49:30
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-16 15:49:30
Artykuł był wyświetlony: 267 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta i gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-16 09:30:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. z 2016r.,poz. 2147 ze zmianami / podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta i gminy Ryn.
Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
  1. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 66/13 o pow. 0,2118ha, położona w obrębie wsi Orło, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00026406/9. Działka w części jest zakrzaczona oraz porośnięta drzewami.  Nieruchomość zgodnie z  decyzją o warunkach zabudowy z dnia 04.05.2017r. znak: B/B.6730.19.2017 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.  Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
      Cena nieruchomości wynosi  18.106,-zł + 23% VAT.
  1. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 66/14 o pow. 0,2889ha, położona w obrębie wsi Orło, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00026406/9. Działka w części  porośnięta jest  drzewami.  Nieruchomość zgodnie z  decyzją o warunkach zabudowy z dnia 04.05.2017r. znak: B/B.6730.19.2017 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.  Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
          Cena nieruchomości wynosi  23.255,-zł + 23% VAT.
  1. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 96/37 o pow.345m², położona przy ul. Brzozowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016917/1. Działka użytkowana jest przez  dzierżawcę i częściowo znajduje się w ogrodzeniu jego posesji. Aktualnie działka nie ma zapewnionego dostępu do drogi /wysoka skarpa/. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn  określona jako teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej /42.MN/. Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
          Cena nieruchomości wynosi 8.559,-zł + 23% VAT.
-  Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosków o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
-  Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargowym, o ile nie zostaną zbyte na zasadach określonych w art. 34.
- Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 16 października 2017r. do  06 listopada 2017r.
- Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia - wykazy/przetargi/.                                                                                                  
 
Ryn, dnia 2017-10-16                                                  
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-10-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-10-16 09:30:44
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-16 09:30:55
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-16 09:30:55
Artykuł był wyświetlony: 228 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/B.6733.03.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-13 09:42:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nasz znak:  B/B.6733.03.2017
Ryn, dnia 13.10.2017 r.
 
DECYZJA NR 03/2017
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
 
Na podstawie art. 1 ust.2,art. 50, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 53 ust. 4., art. 54, art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/, oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz. 1257/, po rozpatrzeniu wniosku: z dnia 11 sierpnia 2017 roku Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, działające przez pełnomocnika Pana Jakuba Słoneckiego;
 
odmawiam ustalenia  lokalizacji inwestycji celu publicznego:
 
dla inwestycji polegającej na zmianie zagospodarowania terenu obejmującej realizację placu utwardzonego, ścieżki, tarasu widokowego oraz obiektów małej architektury w ramach projektu pn. „Mazurska Pętla Rowerowa”, przewidzianej do realizacji na terenie działki nr ewid. 241 położonej w obrębie Orło w gminie Ryn;
 
Uzasadnienie
 
         Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, działające przez pełnomocnika Pana Jakuba Słoneckiego w dniu 04 sierpnia 2017 r. wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży widokowej oraz prowadzącej do niej ścieżki rowerowej w ramach projektu pn. „Mazurska Pętla Rowerowa”. Inwestycję przewidziano na terenie działki nr ewid. 241 położonej w obrębie Orło w gminie Ryn.
         Wezwaniem z dnia 07.08.2017 r. nałożono na pełnomocnika wnioskodawcy obowiązek uzupełnienia wniosku o poprawiony wniosek z odpowiednim numerem działki oraz o dostarczenie mapy zasadniczej.
         Pełnomocnik wnioskodawcy w dniu 11.08.2017 r. uzupełnił wniosek dostarczając mapę zasadniczą oraz zmieniając wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
         Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), za cel publiczny uznaje się między innymi
  • wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji,
  • wydzielanie gruntów pod publicznie dostępne samorządowe: ciągi piesze, place, parki, promenady lub bulwary, a także ich urządzanie, w tym budowa lub przebudowa.
Mając na uwadze powyższe należy wskazać, iż przedmiotowa inwestycja podlega zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) procedurze uzyskiwania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
 
         O wszczęciu postępowania strony zostały powiadomione zgodnie z w/w ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości tj. wywieszenie przez sołtysa obwieszczenia na tablicy informacyjnej w wsi Orło.
         W dniu 29 sierpnia 2017 r. wnioskodawca dokonał zmiany w przedmiocie inwestycji wskazując, iż przedsięwzięcie ograniczy się do zmiany zagospodarowania terenu obejmującej realizację placu utwardzonego, ścieżki, tarasu widokowego oraz obiektów małej architektury.
         O zmianie w przedmiocie inwestycji strony postepowania zostały powiadomione zgodnie z w/w ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości tj. wywieszenie przez sołtysa obwieszczenia na tablicy informacyjnej w wsi Orło.
Projekt decyzji został sporządzony przez osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650).
...
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-10-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-10-13 09:42:30
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-13 09:45:57
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-13 09:45:57
Artykuł był wyświetlony: 216 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.03.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-13 09:15:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ryn, dnia 13.10.2017 r.
 
Znak: B/B.6733.03.2017
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia, że w dniu 13.10.2017 r.  została wydana decyzja nr 03/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie zagospodarowania terenu obejmującej realizację placu utwardzonego, ścieżki, tarasu widokowego oraz obiektów małej architektury w ramach projektu pn. „Mazurska Pętla Rowerowa”, przewidzianej do realizacji na terenie działki nr ewid. 241 położonej w obrębie Orło w gminie Ryn;
 
 
 
         Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
 
         Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-10-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-10-13 09:15:06
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-13 09:15:16
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-13 09:15:16
Artykuł był wyświetlony: 509 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6730.44.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-12 12:00:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

B/B.6730.44.2017
Ryn, 12.10.2017 r.
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
 
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
 
            Na podstawie art. 49 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
 
ZAWIADAMIAM
 
o zakończeniu z dniem 12.10.2017 r. postępowania dowodowego i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:
budowie domu jednorodzinnego na działce o nr ewidencyjnym 254/40, obręb Prażmowo, gmina Ryn.
 
W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) informuję,
iż przysługuje stronom prawo zapoznania się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie, jak również prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Z treścią dokumentacji sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn ul. Ratuszowa 2, pok nr 30, tel. 87-429-39-79
 
Pouczenie
 
Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie             o zakończeniu postępowania w przedmiotowej sprawie uważa się za doręczone stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
 
Miejsce publikacji:
 
1.      Strony postępowania: poprzez obwieszczenie ogłoszone publicznie: w BIP UMiG Ryn oraz na tablicach ogłoszeń w UMiG Ryn oraz tablica ogłoszeń w miejscowości Prażmowo – zgodnie z art. 49 Kpa.
2.      a/a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-10-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-10-12 12:00:39
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-12 12:00:48
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-12 12:00:48
Artykuł był wyświetlony: 570 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-09 09:34:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY  RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. 2016.2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
 
1. działka gruntu o pow. 11m2 /pod punktem skupu dziczyzny/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 198/32, położona na tyłach ulicy A. Nowickiego w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr 19092. 
            Cel dzierżawy – na cele usługowo-handlowe. Wysokość czynszu dzierżawnego 
             miesięcznego 7,00zł/m2 + 23% VAT. Okres dzierżawy – 3 lata. 
2. działka gruntu o pow. 18m2 /pod garaż blaszak/,  stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 76/9 /za  budynkiem nr 6/, położona przy ul. K. Wallenroda w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr 16916/4. Cel dzierżawy – garaż.
            Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m2 +23% VAT.
            Okres dzierżawy – 3 lata.
3. działka gruntu o pow. 110m2 /przyległa do działki nr 138/35/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonych nr  138/27 i nr 138/43, położona przy ul. Kościuszki w Rynie, opisana w księgach wieczystych nr OL1G/00016916/4 i nr OL1G/00016914/0.
Cel dzierżawy – rekreacja. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego – 0,40zł/m2 +23% VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 09 października 2017r. do 30 października 2017r. 
2)  Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo mają dotychczasowi dzierżawcy.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2017-10-09 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-10-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-10-09 09:34:09
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-09 09:34:38
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-09 09:34:38
Artykuł był wyświetlony: 666 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.06.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-02 09:33:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 02.10.2017 r.
 
Znak: B/B.6733.06.2017
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 28.09.2017 r. (data wpływu 29.09.2017 r.) Pełnomocnika Józefa Błudnickiego „ELEKTRO-SERVICE”, działającego w imieniu PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej nN-0,4 kV, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 83/36 obręb 0011 Rybical, gmina Ryn.
 
 
Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr 30, tel: 874293979, e-mail: .
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-10-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-10-02 09:33:14
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-02 09:33:23
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-02 09:33:23
Artykuł był wyświetlony: 1333 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.03.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-29 12:17:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

B/B.6733.03.2017
Ryn, 29.09.2017 r.
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)
 
ZAWIADAMIAM
 
o zakończeniu z dniem 29.09.2017 r. postępowania dowodowego i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej:
zmiany zagospodarowania terenu obejmującego realizację placu utwardzonego, ścieżki, tarasu widokowego oraz obiektów małej architektury w ramach projektu pn. „Mazurska Pętla Rowerowa”, przewidzianej do realizacji na terenie działki nr ewid. 241 położonej w obrębie Orło w gminie Ryn.
 
Z treścią dokumentacji sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn ul. Ratuszowa 2, pok nr 30, tel. 87-429-39-79
 
Pouczenie
 Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie            o zakończeniu postępowania w przedmiotowej sprawie uważa się za doręczone stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073).
 
 
Miejsce publikacji:
1.      Strony postępowania: poprzez obwieszczenie ogłoszone publicznie: w BIP UMiG Ryn oraz na tablicach ogłoszeń w UMiG Ryn oraz tablica ogłoszeń w miejscowości Orło – zgodnie z art. 49 Kpa    w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2.      a/a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-09-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-09-29 12:17:22
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-29 12:17:45
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-29 12:17:45
Artykuł był wyświetlony: 1512 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu