ˆ

Ostatnio dodane do BIP

Lista informacji

Obwieszczenie Znak: BŚ.6220.8-6.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-26 13:39:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 25.04.2018 r.
 BŚ.6220.8-6.2018
 
 
OBWIESZCZENIE
 
         Na podstawie art. 123 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.).
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
zawiadamia
 
że 24 kwietnia 2018r. wydane zostało postanowienie , znak sprawy BŚ.6220.8-5.2018 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia przez Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1728N w następujących lokalizacjach: 9+098 – 11+211 na działce nr 41 obręb 01 – Jeziorko; 13+340 – 13+ 960 na działce nr 129 obręb nr 17 Tros, gmina Ryn”
Z treścią postanowienia, z  dokumentacją postepowania i opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku oraz Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie Zarząd Zlewni w Giżycku można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2 (informacja w pok. Nr 108) w dniach pracy Urzędu, w godzinach 8.00-15.00 , tel. 87 429 39 60, email: .
 
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
- udostepnienie na stronie internetowej /BIP/ UMiG Ryn
- wywieszenie na tablicach ogłoszeń:
1/ Urzędu Miasta i Gminy Ryn
2/ miejscowości Jeziorko
3/ miejscowości Tros
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksander Szczepański Data wytworzenia informacji: 2018-04-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksander Szczepański Data wprowadzenia do BIP 2018-04-26 13:39:01
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-26 13:41:05
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-26 13:41:05
Artykuł był wyświetlony: 22 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: BŚ.6220.8-7.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-26 13:40:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 26.04.2018 r.
BŚ.6220.8-7.2018
 
 
OBWIESZCZENIE
 
         Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405, 1566)
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
zawiadamia
 
że 25 kwietnia 2018r. wydana została decyzja , znak sprawy BŚ.6220.8.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1728N w następujących lokalizacjach: 9+098 – 11+211 na działce nr 41 obręb 01 – Jeziorko; 13+340 – 13+ 960 na działce nr 129 obręb nr 17 Tros, gmina Ryn”
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z pełną dokumentacją postepowania można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2 (informacja w pok. Nr 108) w dniach pracy Urzędu, w godzinach 8.00-15.00 , tel. 87 429 39 60, email: .
 
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
- udostepnienie na stronie internetowej /BIP/ UMiG Ryn
- wywieszenie na tablicach ogłoszeń:
1/ Urzędu Miasta i Gminy Ryn
2/ miejscowości Jeziorko
3/ miejscowości Tros
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksander Szczepański Data wytworzenia informacji: 2018-04-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksander Szczepański Data wprowadzenia do BIP 2018-04-26 13:40:53
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-26 13:41:05
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-26 13:41:05
Artykuł był wyświetlony: 22 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do składania ofert na sezonową dzierżawę części działki nr 76/11 o pow. 140m2, położonej w obrębie plaży nad jeziorem Ołów w Rynie.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-25 08:18:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
 
zaprasza do składania ofert na sezonową dzierżawę części działki nr 76/11 o pow. 140m2, położonej w obrębie plaży nad jeziorem Ołów w Rynie /po lewej stronie za ogrodzeniem przy wejściu do plaży/ oraz na dzierżawę sanitariatów położonych na parterze budynku byłej stacji transformatorowej przy ul. K. Wallenroda w Rynie  – przy  kąpielisku miejskim nad jeziorem Ołów.
Działka przeznaczona jest na wypożyczalnię sprzętu wodnego. Dzierżawca ma prawo do pobierania opłat za udostępnianie toalet.
Okres dzierżawy od 15.06.2018r. do 31.08.2018r. /2,5 miesiąca/.
Wysokość czynszu dzierżawnego miesięcznego nie mniej niż 500,-zł netto + 23% VAT.
Oferta powinna zawierać wysokość czynszu miesięcznego brutto, termin dzierżawy, zobowiązanie do prowadzenia wypożyczalni sprzętu wodnego,  zobowiązanie do udostępniania sanitariatów i zapewnienie  ich właściwego funkcjonowania.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta na dzierżawę działki nr 76/11 i sanitariatów przy plaży nad j. Ołów w Rynie” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn w terminie do 30 maja 2018r.
Szczegółowe informacje dotyczące dzierżawy działki i sanitariatów można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 34, tel. /87/ 429-39-64.
 
 
Ryn, dnia 2018-04-25
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-04-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-04-25 08:18:26
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-25 08:18:34
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-25 08:18:34
Artykuł był wyświetlony: 121 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej "Etap I, III i IV"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-24 12:51:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2018/S 079-175797 z dnia 24.04.2018r.
Przedmiotem zamówienia obejmuje:
1)    budowę  szlaków rowerowych o długości około 215 km (łącznie z drogami krajowymi i wojewódzkimi), którego trzon tworzą poniższe typy rozwiązań projektowych (tzw. projektowane odcinki inwestycyjne):
a) ścieżki rowerowej (lub pasów rowerowych) o nawierzchni:
·         asfaltowejo szerokości 2.5 metra przysuniętą do jezdni i o szerokości 2,0 metrów – odsunięta od jezdni,
·         z kostki betonowej,
·         szutrowej;
b) wykonanie ciągu pieszo - rowerowego o nawierzchni:
·         asfaltowej o zmiennej szerokości od 2,5 do 3,5 metra, przysunięty do jezdni,
·         z kostki betonowej o szerokości 3 metrów i doprowadzeniem;
·         adaptacja istniejącego chodnika – wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem z kostki betonowej - ścieżka rowerowa asfaltowa o szer. 2,5 m i przylegający do niej chodnik z kostki betonowej, o szer. 1,5 m
c) przebudowa istniejących odcinków dróg szutrowych/gruntowych do szerokości 4,5 m (w pasie o szerokości 1,5 m wykorzystywanym przez rowerzystów i pozostałych 3 m tworzących jeden pas ruchu przeznaczony do ruchu w obu kierunkach;
d) wprowadzenie ruchu rowerowego na zasadach ogólnych poprzez oznakowanie trasy;
e) rowerowej w obszarze istniejącej jezdni.
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Andrzej Żmijewski Data wytworzenia informacji: 2018-04-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Żmijewski Data wprowadzenia do BIP 2018-04-24 12:51:39
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Żmijewski Data udostępnienia informacji: 2018-04-24 12:56:29
Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Żmijewski Data ostatniej zmiany: 2018-04-24 12:56:29
Artykuł był wyświetlony: 190 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.06.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-24 10:08:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 23.04.2018 r.
 
Znak: B/B.6733.06.2018
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
        Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) zawiadamia się, że na wniosek z dnia z dnia 18.04.2018 r. (data wpływu 20.04.2018 r.) złożony przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, reprezentowane przez Jacka Podlewskiego – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu przebudowy Kanału Szymońskiego, w ramach projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II B – przebudowa
i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka / Przebudowa i umocnienie Kanału Szymońskiego w km 40+34 – 42+70 szlaku głównego Pisz - Węgorzewo
, zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 1, 38, 38/2, 397 obręb 16 Szymonka, gmina Ryn oraz 262 obręb 4 gmina Miłki.
 
 
        Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr 128, tel: 874293979, e-mail: .
 
        Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-04-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-04-24 10:08:22
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-24 10:08:45
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-24 10:08:45
Artykuł był wyświetlony: 213 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.05.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-24 10:07:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 23.04.2018 r.
 
Znak: B/B.6733.05.2018
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) zawiadamia się, że na wniosek z dnia z dnia 18.04.2018 r. (data wpływu 20.04.2018 r.) złożony przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, reprezentowane przez Jacka Podlewskiego – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu przebudowy Kanału Grunwaldzkiego, w ramach projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II B – przebudowa
i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka / Przebudowa i umocnienie Kanału Grunwaldzkiego w km 36+10 – 36+57 szlaku głównego Pisz - Węgorzewo
, zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 1, 3, 4/1 obręb 06 Ławki, gmina Ryn.
 
 
          Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr 128, tel: 874293979, e-mail: .
 
          Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-04-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-04-24 10:07:02
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-24 10:07:08
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-24 10:07:08
Artykuł był wyświetlony: 212 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.02.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-19 10:18:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

B/B.6733.02.2018                                                                                                       
Ryn, 19.04.2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566)
 
ZAWIADAMIAM
 
o zakończeniu z dniem 19.04.2018 r. postępowania dowodowego i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej:
budowy i rozbiórki elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV wraz z przyłączami napowietrznymi nN 0,4 kV, zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnych 404, 83/5, 84/1, 84/16, 96/2, 92/3, obręb 10 Rudówka, gmina Ryn.
 
Z treścią dokumentacji sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn ul. Ratuszowa 2, pok nr 128, tel. 87-429-39-79
 
Pouczenie
 
Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie            o zakończeniu postępowania w przedmiotowej sprawie uważa się za doręczone stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566).
 
 
Miejsce publikacji:
 
1.      Strony postępowania: poprzez obwieszczenie ogłoszone publicznie: w BIP UMiG Ryn oraz na tablicach ogłoszeń w UMiG Ryn oraz tablica ogłoszeń w miejscowości Stara Rudówka – zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2.      a/a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-04-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-04-19 10:18:08
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-19 10:19:02
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-19 10:19:02
Artykuł był wyświetlony: 514 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-16 09:10:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz.121/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
1. działka gruntu o pow. 150m2, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 172/6, położona na tyłach ulicy Kościuszki w Rynie /za Bankiem Spółdzielczym/, opisana  księdze wieczystej nr 16916/4. Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m². Okres dzierżawy – 3 lata.
2. działka gruntu o pow. 385m2, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 172/6,  
 położona na tyłach ulicy Kościuszki w Rynie /za Bankiem Spółdzielczym/, opisana w  księdze wieczystej nr 16916/4.  Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/.  Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m². Okres dzierżawy – 3 lata.
3. działka gruntu o pow.15m² /pod garażem blaszakiem/, stanowiąca część nieruchomości       oznaczonej nr 1/193, położona przy ul. Mazurskiej w Rynie, opisana w księdze  wieczystej nr 22643. Cel dzierżawy – garaż. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m2 +23%VAT.
4. działka gruntu o pow. 864m² /kl. gruntu R V/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 188/40, położona na tyłach ulicy Kościuszki w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr 23561.  Cel dzierżawy – ogródek/ drobne uprawy rolne/. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m². Okres dzierżawy -3 lata.
5. działka gruntu o  pow. 61m² , stanowiąca część nieruchomości oznaczonej  nr 150/5,  położona przy ul. Ratuszowej w Rynie /za budynkiem gospodarczym przy działce nr 150/6/, opisana w księdze wieczystej nr 16916/4. Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/.  Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m². Okres dzierżawy –3 lata.
6. działka gruntu o pow. 2m/pod  wiatą/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 31/28, położona przy Pl. Wolności w Rynie /za sklepem w budynku nr 5/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.Cel dzierżawy – pod działalność gospodarczą. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 5,00zł/m2. Okres dzierżawy – 3 lata.
7. działka gruntu o pow. 180m, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 64/8, położna przy ul. A. Nowickiego w Rynie / za budynkiem nr 4/, opisana w księdze wieczystej nr  OL1G/00016916/4.  Cel dzierżawy – ogródek  rekreacyjny. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,40zł/m² +23% VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 16 kwietnia 2018r. do 07 maja 2018r.
2)  Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo mają dotychczasowi dzierżawcy.
3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
Ryn, dnia 2018-04-16

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-04-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-04-16 09:10:53
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-16 09:17:01
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-16 09:17:01
Artykuł był wyświetlony: 648 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-16 09:13:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz.121/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
  1. działka niezabudowana oznaczona nr 240/3 o pow.0,0053ha, położona w obrębie wsi
      Jeziorko gm. Ryn, opisana w księdze wieczystej  nr OL1G/00020911/0.
      Nieruchomość nie  jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ryn. Działka znajduje się w obrębie istniejącej  zabudowy siedliskowej  i gruntów rolnych. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami. 
      Cena nieruchomości wynosi 831,-zł.
  • Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości  przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
  • Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie art.37 ust.2 pkt.6 w/w ustawy. Działka zbywana jest na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości oznaczonej nr 219.
  • Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 16 kwietnia 2018r. do 07 maja 2018r.
  • Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/ogłoszenia/.
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
Ryn, dnia 2018-04-16
 
 
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-04-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-04-16 09:13:10
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-16 09:17:01
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-16 09:17:01
Artykuł był wyświetlony: 650 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-16 09:15:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 121/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.
Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
 
1. działka niezabudowana oznaczona nr 160/21 o pow.18m2, położona przy ul. T. Kościuszki w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn określona jest jako  teren zabudowy śródmiejskiej - wielorodzinnej /6.MW(U)a/. Działka położona jest w obrębie  historycznego układu urbanistycznego, objętego ochroną  konserwatorską. Działka  przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest  obciążona ciężarami i hipotekami.
            Cena nieruchomości wynosi 4.670,-zł + 23% podatku VAT.
 
2. działka niezabudowana oznaczona nr 160/22 o pow.18m2, położona przy ul. T. Kościuszki w  Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Nieruchomość zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn określona jest jako teren zabudowy śródmiejskiej -wielorodzinnej /6.MW(U)a/. Działka położona jest w obrębie  historycznego układu urbanistycznego, objętego ochroną  konserwatorską. Działka  przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
            Cena nieruchomości wynosi 4.670,-zł + 23% podatku VAT.
 
3. działka niezabudowana oznaczona nr 160/23 o pow.18m2, położona przy ul. T. Kościuszki w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Nieruchomość zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn określona jest jako teren zabudowy śródmiejskiej - wielorodzinnej /6.MW(U)a/. Działka położona jest w obrębie historycznego układu urbanistycznego, objętego ochroną  konserwatorską. Działka przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.           
            Cena nieruchomości wynosi 4.670,-zł + 23% podatku VAT.
- Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
-  Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargowym, o ile nie zostaną zbyte na zasadach określonych w art. 34.
- Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 16 kwietnia 2018r. do  07 maja 2018r.
- Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn  www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
Ryn, dnia 2018-04-16

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-04-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-04-16 09:15:53
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-16 09:17:01
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-16 09:17:01
Artykuł był wyświetlony: 649 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu