Uzasadnienie B/B.6722.01.2014 - Inne ogłoszenia - Urząd Miasta i Gminy Ryn
ˆ

Inne ogłoszenia

Szczegóły informacji

Uzasadnienie B/B.6722.01.2014

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-02-08 12:46:38 Informacja ogłoszona dnia 2018-02-08 12:46:48 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 29 listopada 2017 r.
 
Znak sprawy: B/B.6722.01.2014                                                      
 
 
Uzasadnienie wynikające z art. 42 pkt 2 i podsumowanie wynikające z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Szymonka w gminie Ryn
 przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/285/17 Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 listopada 2017 r.
 
1. UZASADNIENIE zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa (art. 42 pkt 2).
            W toku prowadzonej procedury, w wyznaczonym terminie zostały złożone wnioski do planu przez instytucje i organy uprawnione do opiniowania i uzgadniania projektu planu. Pan Burmistrz Miasta i Gminy Ryn rozpatrzył i przyjął wszystkie wnioski, przekazując je zespołowi projektowemu do realizacji.
            Po uzyskaniu opinii i uzgodnień, plan wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu. W trakcie wyłożenia odbyła się dyskusja nad przyjętymi w planie rozwiązaniami. Podczas dyskusji publicznej poruszano przede wszystkim zagadnienia dotyczące zgodności rozwiązań planistycznych z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ryn. Omawiano również możliwość wystąpienia konfliktów społecznych, środowiskowych i przestrzennych wynikających z sąsiedztwa funkcji rolniczych z planowaną zabudową mieszkaniową i turystyczną. Protokół z dyskusji publicznej, znajduje się w teczce zawierającej dokumentację planistyczną.
            W trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu do projektu nie złożona została żadna uwaga.
           
2. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informacja, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko (art. 55 ust. 3 pkt 1).
            Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzony został wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zgodnie z wymogami określonymi w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaganej art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405).
            Prognoza została sporządzona w oparciu o wymogi wynikające z przepisów powyższej ustawy. Zakres i stopień szczegółowości prognozy został uzgodniony przez:
  • Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie – pismo  WSTŁ.411.46.2014.AMK z dnia 19.12.2014 r.
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycko – pismo ZNS.9082.19.2014.ZB z dnia 18.12.2014 r.
            Celem prognozy jest identyfikacja oddziaływań pośrednich i bezpośrednich na środowisko przyrodnicze wynikających z realizacji projektu planu, a także przedstawienie kompensacji                          i rozwiązań eliminujących negatywne skutki ustaleń na poszczególne elementy środowiska.
            Projekt planu ustala przeznaczenia terenu oraz określa zasady i sposoby zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym dostosowanie funkcji, struktury oraz intensywności zagospodarowania do uwarunkowań środowiska przyrodniczego. Sposób zagospodarowania ma na celu przede wszystkim wprowadzenie ładu przestrzennego i poprawnego funkcjonowania przestrzeni.
            Oceniając ustalenia dla nowych przeznaczeń terenów pod kątem zabezpieczenia środowiska  i zdrowia ludzi oraz prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody należy stwierdzić, że wskazane sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych są wystarczające, co potwierdzają uzyskane w trakcie procedury opinie i uzgodnienia odpowiednich organów.
            Wszystkie prowadzone działania ze względu na swój charakter będą dotyczyły jedynie obszaru objętego planem, a oddziaływanie poszczególnych elementów będzie miało przede wszystkim charakter miejscowy (lokalny). Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa szereg celów operacyjnych, które zakładają zapobieganie, ograniczenie lub nie dopuszczenie do negatywnego oddziaływania na środowisko.
            Przyjęte rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko służą ograniczeniu negatywnych oddziaływań na środowisko poszczególnych sposobów zagospodarowania i zainwestowania  terenów przewidzianych planem i pozwalają na stwierdzenie, że w zakresie polityki przestrzennej i kierunków rozwoju, zachowują zasady ochrony środowiska przyrodniczego i nie naruszają ciągłości struktur przyrodniczych.
 
3. Informacja, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 (art. 55 ust. 3 pkt 2).
            W ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko opracowywany projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został zaopiniowany przez:
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie – pismo WSTŁ.410.10.2017.AMK z dnia 12.04.2017 r. (wpłynęło po terminie)
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku – pismo ZNS.4082.5.2017.ZB z dnia 07.04.2017 r.
            Na podstawie uzyskanych opinii doprecyzowano zapisy w projekcie planu odnoszące się m.in. do przyszłej zabudowy i zagospodarowania terenu pod kątem ochrony środowiska oraz zdrowia i warunków życia mieszkańców.
            Ponownie przeanalizowano granice przeznaczenia terenów, a w szczególności linie rozgraniczające pomiędzy terenami zabudowy mieszkaniowej i terenami zieleni urządzonej i naturalnej. Przeanalizowano również ustalenia planu dotyczące możliwości przemieszczania się dzikiej zwierzyny, ustalenia w zakresie ochrony krajobrazu, a także ustalenia dotyczące wyposażenia terenu w sieci infrastruktury technicznej.
 
4. Informacja, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski (art. 55 ust. 3 pkt 3).
            Wszystkie wnioski złożone do projektu planu zostały rozpatrzone przez Pana Burmistrza Miasta i Gminy Ryn i przekazane zespołowi projektowemu, który oceniając ich zgodność z przepisami prawa odpowiednio uwzględnił je w projekcie planu.
            Do projektu planu  nie złożono żadnych uwag.
 
5. Informacja, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone (art. 55 ust. 3 pkt 4).
            Przeznaczenie terenów oraz ustalenia zawarte w projekcie planu nie wskazują na możliwość jakiegokolwiek transgranicznego oddziaływania na środowisko. Zgodnie z zapisami prognozy oddziaływania na środowisko, w wyniku realizacji ustaleń projektu planu nie prognozuje się możliwości wystąpienia transgranicznych oddziaływań na środowisko.
 
6. Informacja, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu (art. 55 ust. 3 pkt 5).
            Zgodnie z art. 55 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz w celu uniknięcia powielania monitorowania w myśl zasady Dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko wpływu ustaleń projektu tego planu na środowisko przyrodnicze w zakresie: jakości poszczególnych elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska, obszarach występowania przekroczeń, występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian proponuje się prowadzić monitoring w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Monitoring stanu środowiska powinien być koordynowany przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska, a sieć pomiarowa stanu środowiska powinna być prowadzona głównie przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Inspekcji Sanitarnej.
            Wyniki prowadzonego monitoringu prezentowane powinny być w raportach o stanie środowiska, wydawanych w formie ogólnodostępnej publikacji, a źródłami danych w tym zakresie mogą być: Wojewódzka Baza Danych, źródła administracyjne wynikające z obowiązków sprawozdawczych lub zapisów ustawowych (decyzje, zezwolenia, pozwolenia) czy badania statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego.
            Nie wydaje się konieczne tworzenie nowych, czy rozbudowywanie istniejących systemów informacji w tym zakresie. W przypadku zadań szczególnie znaczących dla środowiska wystarczające. będzie nałożenie obowiązku przeprowadzenia analizy porealizacyjnej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-02-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-02-08 12:46:38
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-02-08 12:46:48
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-08 12:46:48
Artykuł był wyświetlony: 2903 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn