ˆ

Wykazy / przetargi

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-15 09:05:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. 2016.2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 
 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
1.  działka gruntu o pow. 36m² /po 2 garażami /, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 209/53, położona przy ul. Ratuszowej w Rynie /za budynkiem nr 49/, opisana w księdze  wieczystej nr OL1G/090027277/2. Cel dzierżawy –  pod garażami  typu „blaszak”.
     Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m² + 23% podatku VAT.
     Okres dzierżawy – 3 lata.
2.  działka gruntu o pow. 15,10m2 /pod garażem/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 76/9 /za budynkiem nr 6/, położona przy ul. K. Wallenroda w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr  OL1G/00016916/4. Cel dzierżawy – pod garażem.
     Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m2 +23% VAT.
     Okres dzierżawy – 3 lata.
3.  działka gruntu o pow.117m² /pod budynkiem gospodarczym na opał/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 153/4, położona przy ul. Ratuszowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.  Cel dzierżawy – składowe.
     Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,70zł/m² + 23% VAT.
Okres dzierżawy – 3 lata.
4.  działka gruntu o pow. 36m² /po 2 garażami po 18m2/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 1/193, położona przy ul. Mazurskiej w Rynie /za stacją trafo/, opisana w  księdze wieczystej nr 22643. Cel dzierżawy –  pod garażami  typu „blaszak”.
     Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m² + 23% podatku VAT.
Okres dzierżawy – 3 lata.
5.   działka gruntu o pow. 700m² / kl. R IIIb/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 211, położona przy ul. Ratuszowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr
      OL1G/00023568/1. Cel dzierżawy – działka ogrodowa. 
Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m². Okres dzierżawy – 3 lata.  
6.   działka gruntu o pow. 300m² , stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 90/23, położona przy ul. M. Kopernika w Rynie /za budynkiem nr 31/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Cel dzierżawy – działka ogrodowa. 
Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m². Okres dzierżawy – 3 lata.
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 15 stycznia 2018r. do 05 lutego 2018r.
2)  Wydzierżawienie gruntów następuje w trybie bezprzetargowym /pierwszeństwo mają dotychczasowi dzierżawcy/.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
Ryn, dnia 2018-01-15

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-01-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-01-15 09:05:35
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-15 09:05:42
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-15 09:05:42
Artykuł był wyświetlony: 1367 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-15 09:00:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 2018-01-15
                                                                          
O G Ł O S Z E N I E      O      P R Z E T A R G U
 
Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art. 39 ust.1, art.40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U.2016.2147 ze zmianami/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U.2014.1490/ 
 
BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  RYN
 
ogłasza publiczny II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej  między ulicami A. Nowickiego i Lipową w Rynie, oznaczonej nr
62/11 o pow.3927m², opisanej w KW nr OL1G/00016917/1. Działka w części porośnięta jest drzewami. Działka od strony ulicy A. Nowickiego znajduje się w dużym obniżeniu. Nieruchomość zgodnie z obowiązującym miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod  zabudowę mieszkaniową i usługi podstawowe /3.MN(U)a/. Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.  
Cena wywoławcza wynosi 89.000,-zł /netto/, wadium 8.900,-zł, minimalne postąpienie 890,-zł.
Do ceny ustalonej na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
I przetarg, z wynikiem negatywnym, przeprowadzono 11.12.2017r.
II przetarg odbędzie się w dniu 19 lutego 2018 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej UMiG  w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.
1)  Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 15 lutego 2018 roku na rachunek UMiG Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem powinno znajdować się na rachunku Urzędu w dniu 15 lutego 2018r.
2)  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3)  Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4)  Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
5) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców/.
6)  Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.
7) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT  musi  nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.
8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 102, tel. 87 429-39-64, e-mail: .
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-01-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-01-15 09:00:29
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-15 09:00:41
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-15 09:00:41
Artykuł był wyświetlony: 2014 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-08 09:49:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 2017-01-08
                                                                          
O G Ł O S Z E N I E      O      P R Z E T A R G U
 
Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art.40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U.2016.2147 ze zmianami/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U.2014.1490/ 
 
BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  RYN
 
ogłasza publiczny I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej  przy ul. Ogrodowej w Rynie, oznaczonej nr 90/22 o pow.2208m², opisanej w KW nr OL1G/00016916/4. Nieruchomość zgodnie z obowiązującym miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod   usługi nieuciążliwe /13.U/. Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.  
Cena wywoławcza wynosi 73.284,-zł /netto/, wadium 7.330,-zł, minimalne postąpienie 740,-zł.
Do ceny ustalonej na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
I przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2018 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej UMiG  w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.
1)  Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 08 lutego 2018 roku na rachunek UMiG Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem powinno znajdować się na rachunku Urzędu w dniu 08 lutego 2018r.
2)  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3)  Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4)  Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
5) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców/.
6)  Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.
7) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT  musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.
8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10)Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 34, tel. 87 429-39-64, e-mail: .
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-01-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-01-08 09:49:16
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-08 09:49:36
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-08 09:49:36
Artykuł był wyświetlony: 1901 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-02 09:55:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. z 2016r.,poz. 2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta i gminy Ryn.
Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
 
1. nieruchomość oznaczona nr 21/13 o pow. 1159m², położona przy ul. Partyzantów w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00032535/7. Na działce znajduje się budynek drewniany i ogrodzenie z siatki, będące własnością dzierżawcy. Działka obciążona jest umową dzierżawy do 09.05.2018r. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn  przeznaczona jest pod usługi nieuciążliwe /2.U/. Działka nie jest obciążona hipotekami.
      Cena nieruchomości wynosi  90.541,-zł + 23% VAT.
 
2. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 376/3 o pow.191m², położona w obrębie wsi Wejdyki gm. Ryn, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00039808/1.  Działka znajduje się w bliskiej odległości od jeziora Ryńskiego. W ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ryn. Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
      Cena nieruchomości wynosi 12.300,-zł.
-  Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosków o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
-  Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargowym, o ile nie zostaną zbyte na zasadach określonych w art. 34.
- Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 02 stycznia 2018r. do  23 stycznia 2018r.
- Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia - wykazy/przetargi/.                                                                                                  
                                                                                         
Ryn, dnia 2018-01-02                                                     
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-01-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-01-02 09:55:26
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-02 09:55:29
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-02 09:55:29
Artykuł był wyświetlony: 1236 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-02 09:52:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. 2016.2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.
 
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
1. działka niezabudowana oznaczona nr 141/4 o pow.0,0022ha , położona w obrębie wsi Rybical gm. Ryn, opisana w księdze wieczystej  nr OL1G/00025415/8.
   Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ryn. Działka znajduje się w obrębie istniejącej  zabudowy mieszkaniowej.
   Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami. Działka w ewidencji gruntów opisana jest jako użytek rolny.
   Cena nieruchomości wynosi 1.348,-zł.
  • Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości  przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
  • Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie art.37 ust.2 pkt.6 w/w ustawy. Działka zbywana jest na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości oznaczonej nr 141/1.
  • Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 02 stycznia 2018r. do 23 stycznia 2018r.
  • Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/ogłoszenia/.
 
 
Ryn, dnia 2018-01-02                                                   
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-01-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-01-02 09:52:15
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-02 09:52:23
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-02 09:56:03
Artykuł był wyświetlony: 1241 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu, stanowiących własność gminy Ryn

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-02 09:49:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA  I  GMINY  RYN
 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2016, poz. 2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu, stanowiących własność gminy Ryn:
  1. korytarz o pow. użyt.9,84m² /przed pomieszczeniami nr 2/3 i 2/2/ na I piętrze w budynku  przy ul. K. Wallenroda 10 w Rynie, położonym na działce oznaczonej nr 77/2 o pow. 0,2766ha, opisanej w księdze wieczystej nr 27223.
            Okres najmu – 10 lat.
            Cel najmu – na świadczenie usług medycznych.
            Wysokość czynszu najmu miesięcznie – 12,00zł/m² + podatek VAT 23% .
1)  Wykaz lokali przeznaczonych do najmu wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 29 grudnia 2017r. do 18 stycznia 2017r.
2)   Najem  nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy pomieszczeń nr 2/3 i nr 2/2.
3)   Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2017-12-29                                                 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-01-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-01-02 09:49:51
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-02 09:50:19
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-02 09:50:19
Artykuł był wyświetlony: 983 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-02 09:47:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. 2016.2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
  1. działka gruntu o pow. 200m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 90/23,  położonej przy ul. M. Kopernika w Rynie / miedzy budynkami nr 31 i nr 33/, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.
      Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/. 
      Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m².
      Okres dzierżawy – 3 lata.           
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 29 grudnia 2017r. do 18 stycznia 2018r.
2)  Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl  w zakładce ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2017-12-29 
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-01-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-01-02 09:47:30
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-02 09:47:38
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-02 09:47:38
Artykuł był wyświetlony: 961 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-12 08:17:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz.518/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
 
            1. działka gruntu o pow. 108m²/pod 6 garażami blaszakami po 18m2/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr  1/193, położona przy ul. Mazurskiej w Rynie, opisana w księdze  wieczystej nr 22643.
      Cel dzierżawy – garaż „blaszak”. 
      Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m² + 23% VAT.
Okres dzierżawy – 3 lata.
 
2. działka gruntu o pow. 28m2  stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 90/23, położona przy ul. M. Kopernika w Rynie /za budynkiem nr 29/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.
Cel dzierżawy – garaż.
Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m2 +23%VAT.
Okres dzierżawy – 3 lata.
 
3. działka gruntu o pow. 236m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 72/72, położona przy ul. M. Kopernika w Rynie /za budynkiem nr 3/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00017019/3.
      Cel dzierżawy –ogródek /drobne uprawy rolne/.
      Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m².
            Okres dzierżawy – 3 lata.
 
             4. działka gruntu o pow. 18m2 , stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 31/29, położona przy Pl. Wolności w Rynie /za budynkiem nr 7/, opisana w księdze wieczystej nr  OL1G/00016916/4.
Cel dzierżawy- garaż.
Wysokość czynszu dzierżawnego – 4,00zł + 23%VAT.
Okres dzierżawy – 3 lata.
 
             5. działka gruntu o pow. 597m²/ kl. gruntu RV/, stanowiąca część  nieruchomości oznaczonej  nr 188/40, położona na tyłach ulicy Kościuszki w Rynie,
      opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1.
      Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/.
      Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,06zł/m².
Okres dzierżawy – 3 lata.
 
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia
     12 grudnia 2017r. do 02 stycznia 2018r.
2)  Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo mają
     dotychczasowi dzierżawcy.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w   
      Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia
      /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2017-12-12 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-12-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-12-12 08:17:57
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-12-12 10:48:36
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-12-12 10:48:36
Artykuł był wyświetlony: 967 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-11 09:21:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia  2017-12-11
 
 
OGŁOSZENIE   O   PRZETARGACH
 
Na podstawie art. 37 ust.1, art.38, art. 40  i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zmianami/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. 2014, poz.1490/
 
BURMISTRZ MIASTA  I  GMINY  RYN
 
ogłasza publiczne I przetargi  ustne nieograniczone  na  sprzedaż:
 
1.  nieruchomości  niezabudowanej, położonej we wsi Orło gm. Ryn, oznaczonej nr 66/13 o pow. 0,2118ha, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00026406/9. Działka w części jest zakrzaczona i porośnięta drzewami.  Nieruchomość zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy z dnia  04.05.2017r. znak: B/B.6730.19.2017 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Miejscowość Orło posiada sieć wodociągowo-kanalizacyjną.
Cena wywoławcza wynosi 18.106,-zł /netto/, wadium 1.810,-zł, minimalne postąpienie 190,-zł.
 
2. nieruchomości  niezabudowanej, położonej we wsi Orło gm. Ryn, oznaczonej nr 66/14 o pow. 0,2889ha, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00026406/9. Działka w części porośnięta jest drzewami.  Nieruchomość zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy z dnia 04.05.2017r. znak: B/B.6730.19.2017 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Miejscowość Orło posiada sieć wodociągowo-kanalizacyjną.
Cena wywoławcza wynosi 23.255,-zł /netto/, wadium 2.330,-zł, minimalne postąpienie 240,-zł.
Do cen ustalonych na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
 
I przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2018 roku o godz. 1100  w sali  konferencyjnej UMiG w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.
1)  Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 11 stycznia 2018 roku na konto UMiG Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się na koncie Urzędu w dniu 11 stycznia 2018r.
2)  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3)  Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4) Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.
5)  Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dn. 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców/.
6) Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
7)  Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.
8)  Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9)  Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10)Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 34 tel. 87 429-39-64, e-mail: .  
                                                                                  
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 
 
 
 
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-12-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-12-11 09:21:26
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-12-11 09:22:58
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-12-11 09:22:58
Artykuł był wyświetlony: 1497 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu, stanowiących własność gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-04 10:17:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA  I GMINY RYN
 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do  najmu, stanowiących własność gminy Ryn:
 
1.   lokal o pow. użyt.69,12m2 składający z 1 pomieszczenia /po magazynie/, znajdujący się w piwnicach budynku przy ul. K. Wallenroda 10 w Rynie, położonym na działce oznaczonej nr 77/2 o pow. 0,2766ha, opisanej w księdze wieczystej nr 27223.
            Okres najmu – 3 lata.
            Cel najmu -  usługi lub cele składowe.
            Wysokość czynszu najmu miesięcznie - 6,00zł/m2 + podatek 23%VAT.
1)  Wykaz lokali przeznaczonych do najmu wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 04 grudnia 2017r. do 25 grudnia 2017r.
2)  Najem lokalu nastąpi w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo ma dotychczasowy najemca.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w zakładce głoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2017-12-04                                                                   
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-12-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-12-04 10:17:19
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-12-04 10:19:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-12-04 10:19:04
Artykuł był wyświetlony: 943 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu