ˆ

Wykazy / przetargi

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o przetargu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-07 08:40:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 2017-11-07
                                                                          
O G Ł O S Z E N I E      O      P R Z E T A R G U
 
Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art. 39 ust.1, art.40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U.2016.2147 ze zmianami/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U.2014.1490/ 
 
BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  RYN
 
ogłasza publiczny II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej  przy ul. Zielonej w Rynie, oznaczonej nr 377/2 o pow.4399m², opisanej w KW nr OL1G/00025121/0. Działka znajduje się w niewielkiej odległości od jeziora Ołów – oddziela ją ścieżka pieszo-rowerowa. Działka porośnięta jest drzewami owocowymi. Nad częścią  nieruchomości przebiega  energetyczna linia  napowietrzna. Nieruchomość zgodnie z obowiązującym miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod usługi turystyki, sportu i rekreacji /12.UTS/. Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.  
Cena wywoławcza wynosi 300.000,-zł /netto/, wadium 30.000,-zł, minimalne postąpienie 3.000,-zł.
Do ceny ustalonej na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
II przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2017 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej UMiG  w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.
1)  Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 07 grudnia 2017 roku na rachunek UMiG Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem powinno znajdować się na rachunku Urzędu w dniu 07 grudnia 2017r.
2)  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3)  Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4)  Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
5) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców/.
6)  Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.
7) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT  musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.
8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10)Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 34 tel. 87 429-39-64, e-mail:
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-11-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-11-07 08:40:42
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-07 08:41:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-07 08:41:04
Artykuł był wyświetlony: 1438 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-07 08:37:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 2017-11-07
                                                                          
O G Ł O S Z E N I E      O      P R Z E T A R G U
 
     Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art.40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U.2016.2147 ze zmianami/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U.2014.1490/ 
 
BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  RYN
 
ogłasza publiczny I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej  między ulicami A. Nowickiego i Lipową w Rynie, oznaczonej nr
62/11 o pow.3927m², opisanej w KW nr OL1G/00016917/1. Działka w części porośnięta jest drzewami. Działka od strony ulicy A. Nowickiego znajduje się w dużym obniżeniu. Nieruchomość zgodnie z obowiązującym miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod  zabudowę mieszkaniową i usługi podstawowe /3.MN(U)a/. Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.  
Cena wywoławcza wynosi 101.792,-zł /netto/, wadium 10.200,-zł, minimalne postąpienie 1.020,-zł.
Do ceny ustalonej na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
I przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2017 roku o godz. 1130 w sali konferencyjnej UMiG  w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.
1)  Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 07 grudnia 2017 roku na rachunek UMiG Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem powinno znajdować się na rachunku Urzędu w dniu 07 grudnia 2017r.
2)  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3)  Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4)  Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
5) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców/.
6)  Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.
7) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT  musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.
8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 34 tel. 87 429-39-64, e-mail:
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-11-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-11-07 08:37:35
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-07 08:41:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-07 08:41:04
Artykuł był wyświetlony: 1580 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-06 09:26:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /  jednolity  tekst Dz. U. 2016r., poz. 2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta  Ryn.
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
 1. lokal mieszkalny przy ul. Partyzantów 17/4 Rynie na I piętrze o pow. użyt. 48,95m²  wraz z przynależnymi 2 piwnicami o pow. 19,02m² i przynależnym pomieszczeniem składowym w budynku gospodarczo-garażowym o pow. 18,21m² oraz sprzedażą 2244/10000 części w budynku mieszkalnym i w działkach oznaczonych nr 352/1 o pow. 3172m² i nr 7/18 o pow. 69m², opisanych w księdze wieczystej nr 35983. Nieruchomość nie jest obciążona hipotekami i ciężarami.
            Cena nieruchomości wynosi 64.168,-zł.
Nieruchomość z budynkiem przy ul. Partyzantów 17 w Rynie zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.       
 • Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia  przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
 • Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 3 powołanej wyżej ustawy pierwszeństwo w nabyciu w/w lokalu mieszkalnego przysługuje najemcy, jeżeli złoży wniosek o nabycie lokalu.
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 06 listopada 2017r. do 27 listopada 2017r.
 • Wykaz wywiesza się  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i  zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn  www.bip.miastoryn.pl w zakładce ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
Ryn, dnia 2017-11-06
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-11-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-11-06 09:26:53
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-06 09:26:57
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-06 09:26:57
Artykuł był wyświetlony: 1165 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-06 09:24:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. z 2016r.,poz. 2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
 1. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 90/22 o pow. 2208m², położona przy ul. Ogrodowej  w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn  przeznaczona jest pod usługi nieuciążliwe /13.U/. Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
         Cena nieruchomości wynosi  73.284,-zł + 23% VAT.
-  Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
-  Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargowym, o ile nie zostanie zbyta na zasadach określonych w art. 34.
- Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 06 listopada 2017r. do  27 listopada 2017r.
- Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia - wykazy/przetargi/.                                                                                                  
  
Ryn, dnia 2017-11-06 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-11-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-11-06 09:24:41
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-06 09:26:57
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-06 09:26:57
Artykuł był wyświetlony: 1165 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w użyczenie z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-02 09:09:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U.2016.2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w użyczenie z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
 1. działka gruntu o pow. 2000m² , stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 188/40,   położona na tyłach ulicy Tadeusza Kościuszki w Rynie /za posesją kościoła/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.
      Działka użyczana jest nieodpłatnie na cele działalności  sakralnej. 
            Okres użyczenia – 10 lat.    
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 31 października 2017r. do 21 listopada 2017r.
2)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn  www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
 
Ryn, dnia 2017-10-31                                                          
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-11-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-11-02 09:09:12
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-02 09:09:22
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-02 09:09:22
Artykuł był wyświetlony: 1130 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta i gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-16 09:30:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. z 2016r.,poz. 2147 ze zmianami / podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta i gminy Ryn.
Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
 1. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 66/13 o pow. 0,2118ha, położona w obrębie wsi Orło, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00026406/9. Działka w części jest zakrzaczona oraz porośnięta drzewami.  Nieruchomość zgodnie z  decyzją o warunkach zabudowy z dnia 04.05.2017r. znak: B/B.6730.19.2017 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.  Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
      Cena nieruchomości wynosi  18.106,-zł + 23% VAT.
 1. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 66/14 o pow. 0,2889ha, położona w obrębie wsi Orło, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00026406/9. Działka w części  porośnięta jest  drzewami.  Nieruchomość zgodnie z  decyzją o warunkach zabudowy z dnia 04.05.2017r. znak: B/B.6730.19.2017 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.  Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
          Cena nieruchomości wynosi  23.255,-zł + 23% VAT.
 1. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 96/37 o pow.345m², położona przy ul. Brzozowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016917/1. Działka użytkowana jest przez  dzierżawcę i częściowo znajduje się w ogrodzeniu jego posesji. Aktualnie działka nie ma zapewnionego dostępu do drogi /wysoka skarpa/. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn  określona jako teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej /42.MN/. Działka nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
          Cena nieruchomości wynosi 8.559,-zł + 23% VAT.
-  Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosków o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
-  Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargowym, o ile nie zostaną zbyte na zasadach określonych w art. 34.
- Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 16 października 2017r. do  06 listopada 2017r.
- Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia - wykazy/przetargi/.                                                                                                  
 
Ryn, dnia 2017-10-16                                                  
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-10-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-10-16 09:30:44
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-16 09:30:55
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-16 09:30:55
Artykuł był wyświetlony: 1326 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-09 09:34:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY  RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. 2016.2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
 
1. działka gruntu o pow. 11m2 /pod punktem skupu dziczyzny/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 198/32, położona na tyłach ulicy A. Nowickiego w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr 19092. 
            Cel dzierżawy – na cele usługowo-handlowe. Wysokość czynszu dzierżawnego 
             miesięcznego 7,00zł/m2 + 23% VAT. Okres dzierżawy – 3 lata. 
2. działka gruntu o pow. 18m2 /pod garaż blaszak/,  stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 76/9 /za  budynkiem nr 6/, położona przy ul. K. Wallenroda w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr 16916/4. Cel dzierżawy – garaż.
            Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m2 +23% VAT.
            Okres dzierżawy – 3 lata.
3. działka gruntu o pow. 110m2 /przyległa do działki nr 138/35/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonych nr  138/27 i nr 138/43, położona przy ul. Kościuszki w Rynie, opisana w księgach wieczystych nr OL1G/00016916/4 i nr OL1G/00016914/0.
Cel dzierżawy – rekreacja. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego – 0,40zł/m2 +23% VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 09 października 2017r. do 30 października 2017r. 
2)  Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo mają dotychczasowi dzierżawcy.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2017-10-09 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-10-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-10-09 09:34:09
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-09 09:34:38
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-09 09:34:38
Artykuł był wyświetlony: 1332 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-25 08:54:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. 2016. 2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.
Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
 1. nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 181/18 o pow.947m2 , położona przy ul. Polnej w Rynie, opisana w księdze wieczystej  nr OL1G/00023568/1.
     Nieruchomość określona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej /39.MN/ i teren zieleni /19.Z/ w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn. Działka w części jest podmokła. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi.  Cena nieruchomości wynosi 18.442,-zł + 23%VAT.
 1. nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 181/20 o pow.246m2 , położona przy ul. Polnej w Rynie, opisana w księdze wieczystej  nr OL1G/00023568/1.
     Nieruchomość określona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej /39.MN/  w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn. 
     Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi.
     Cena nieruchomości wynosi 4.887,-zł + 23%VAT.
 • Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości  przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
 • Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie art.37 ust.2 pkt.6 w/w ustawy. Działka nr 181/18 zbywana jest na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości oznaczonej nr 181/14,181/15,181/7,182/3,182/6, 182/7,183/4 i 183/6. Działka nr 181/20 zbywana jest na poprawienie zagospodarowania przyległej nieruchomości oznaczonej nr 181/9, 181/2 i 220/15.
 • Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 25 września 2017r. do 16 października 2017r.
 • Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
Ryn oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale  ogłoszenia /wykazy/ogłoszenia/.
 
 
Ryn, dnia 2017-09-25
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-09-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-09-25 08:54:00
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-25 08:54:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-25 08:54:53
Artykuł był wyświetlony: 1265 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-25 08:51:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. 2016.2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
1.  nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 4/6 o pow.0,3016ha, położona w obrębie geodezyjnym Ławki Ryn, opisana w księdze wieczystej  nr OL1G/00042932/3.
    Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ryn. Działka znajduje się w obrębie gruntów rolnych i opisana jest w  ewidencji gruntów jako droga.
    Cena nieruchomości wynosi 7.027,-zł.
 • Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości  przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
 • Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie art.37 ust.2 pkt.6 w/w ustawy. Działka nr 4/6 zbywana jest na poprawienie warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości oznaczonych nr 1/11 i 2/73.
 • Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 25 września 2017r. do 16 października 2017r.
 • Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
Ryn oraz zamieszcza  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale  ogłoszenia /wykazy/ogłoszenia/.
 
 
Ryn, dnia 2017-09-25
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-09-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-09-25 08:51:27
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-25 08:54:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-25 08:54:53
Artykuł był wyświetlony: 1267 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-25 08:49:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zmianami / podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
 1. działka gruntu o łącznej pow. 680m2, stanowiąca część nieruchomości oznaczonych nr  186 /520m2 -RIVb/, nr 221 /100m2- dr/  i nr 192 /60m2- ŁIV/, położona na tyłach ulicy Jaśminowej w Rynie, opisana w księgach wieczystych nr OL1G/00016917/1, OL1G/00016918/8  i nr OL1G/00023568/1.
Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/.
Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego – 0,06zł/m2 .
Okres dzierżawy – 3 lata.
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 25 września 2017r. do 16 października 2017r.
2)  Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2017-09-25
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-09-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-09-25 08:49:19
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-25 08:54:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-25 08:54:53
Artykuł był wyświetlony: 1269 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu