ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-18 12:32:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn 18.09.2017r.
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI
                                                                           
                          
                                                                                                                                 
                                        
       Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz.446 ze zm.)  zwołuję XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 27 września br. godz. 15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  przy ul. Ratuszowej 2 w Rynie.
                 
                                  Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między  sesjami.
6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
7. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017r.
9. Informacja o realizacji inwestycji na terenie Miasta i Gminy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek nr 66/13 i nr 66/14 we wsi Orło.
11. Sprawy rożne.
12. Zamknięcie posiedzenia.
                                                                                                                                                
Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                   
Jarosław Filipek

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Dybała Data wytworzenia informacji: 2017-09-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Dybała Data wprowadzenia do BIP 2017-09-18 12:32:24
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-18 12:32:37
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-18 12:32:37
Artykuł był wyświetlony: 107 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.02.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-18 12:13:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ryn, dnia 18.09.2017 r.
Znak: B/B.6733.02.2017
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
      Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia, że w dniu 18.09.2017 r.  została wydana decyzja nr 02/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (wolnostojąca wieża wraz z antenami sektorowymi i radioliniami oraz urządzeniami sterującymi zlokalizowanymi u podstawy wieży) przewidzianego do realizacji na części działki o nr ewid. 71/2 obręb 13 Skop, gmina Ryn.
 
 
         Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
 
         Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-09-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-09-18 12:13:00
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-18 12:13:11
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-18 12:13:11
Artykuł był wyświetlony: 113 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/Ś.6220.2.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-11 08:48:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 08.09.2017 r.
Znak: B/Ś.6220.2.2017
 
 
OBWIESZCZENIE
 
        Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.).
 
Zawiadamiam
 
że po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko,  Burmistrz Miasta i Gminy Ryn  wydał w dniu 8 września 2017r. decyzję B/Ś.6220.2.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącego obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu drobiu, zlokalizowanego na działkach o numerach ewid. 400/7, 400/6, 400/3 w miejscowości Sterławki Wielkie, gmina Ryn”.
Z decyzją oraz zgromadzoną dokumentacją w tym z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku można zapoznać się  w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn,     ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn w godzinach 7.00-15.00 (informacja w pokoju nr 38),  w terminie 14   dni od dnia umieszczenia obwieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn, oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości w której ma być realizowane w/w przedsięwzięcie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksander Szczpański Data wytworzenia informacji: 2017-09-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksander Szczpański Data wprowadzenia do BIP 2017-09-11 08:48:05
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-11 08:48:18
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-11 08:48:18
Artykuł był wyświetlony: 589 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PGKiM w Rynie sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko księgowej.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-07 14:03:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

PGKiM w Rynie sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko księgowej.
CV proszę przesyłać na adres:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Büttner Data wytworzenia informacji: 2017-09-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Büttner Data wprowadzenia do BIP 2017-09-07 14:03:22
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-07 14:03:39
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-07 14:03:39
Artykuł był wyświetlony: 805 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.05.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-07 09:00:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 07.09.2017 r.
 
Znak: B/B.6733.05.2017
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 04.09.2017 r. (data wpływu 05.09.2017 r.) Pełnomocnika Pana Mirosława Rutkowskiego Biuro Projektów Elektrycznych „EL-PRIMA”, działającego w imieniu PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnych 312, 313, 314, 427, 91/2, 423 obręb 0016 Szymonka, gmina Ryn.
 
 
Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr 30, tel: 874293979, e-mail: .
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-09-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-09-07 09:00:54
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-07 09:01:06
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-07 09:01:06
Artykuł był wyświetlony: 859 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja ARiMR

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-06 07:57:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Olsztyn, 31 sierpnia 2017 r.
WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI
Sławomir Sadowski
 
 
 

          Uprzejmie informuję, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na podstawie § 13 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) ogłosił wysokość stawek pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, powstały w bieżącym roku szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych.
          Poszkodowani producenci mogą składać wnioski o udzielenie pomocy do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, w terminie od 13 do 27 września 2017 r.

Stawki pomocy wynoszą:

1. 2000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki wiosenne,
2. 1000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw krzewów owocowych i truskawek, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki
wiosenne.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl) oraz w biurach powiatowych Agencji.

Powyższa pomoc będzie udzielana:
  •  w ramach pomocy de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej;
  • poza formułą de minimis, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat lub średniej z 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.
 
Wysokość pomocy dla poszczególnych rolników ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody oraz stawki pomocy, przy czym wysokość pomocy na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro.
       Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, wgospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.
 
       Uprzejmie proszę o powiadomienie poszkodowanych rolników o możliwości skorzystania z pomocy finansowej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Olszewska Data wytworzenia informacji: 2017-09-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Olszewska Data wprowadzenia do BIP 2017-09-06 07:57:39
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-06 07:59:12
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-06 07:59:12
Artykuł był wyświetlony: 937 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rozpoczęcie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych ewidencyjnych dotyczących gruntów, budynków i lokali - gmina Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-05 13:39:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Giżycko dn. 05.09.2017 r.
WG.6620.30.2017
 
INFORMACJA
Na podstawie art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U.2016.1629 ze zm.),  
 
STAROSTA GIŻYCKI informuje
 
o rozpoczęciu prac geodezyjno – kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych ewidencyjnych dotyczących gruntów, budynków i lokali na obszarze obrębów ewidencyjnych: Jeziorko, Knis, Kronowo, Krzyżany, Ławki, Mioduńskie, Orło, Prażmowo, Rudówka, Ryn (obszar wiejski), Skop, Słabowo, Sterławki Wielkie, Szymonka, Tros, Wejdyki, jednostki ewidencyjnej gmina Ryn, powiat giżycki, województwo warmińsko – mazurskie oraz informuje o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.
Celem prac jest dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków do wymagań zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN). Prace współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu ZSIN – Faza II.
Do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją operatu ewidencyjnego upoważnieni zostaną pracownicy dwóch firm:
  1. GISPRO Sp. z o.o., ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin,
  2. PROGIS Sp. z o.o., ul. Warszawska 8, 11-500 Giżycko,
wyłonionych w wyniku postępowania przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.) przez zamawiającego Głównego Geodetę Kraju.
Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 7d pkt 1) i art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1034).
 
Informuję również, że opracowany w ramach tej modernizacji projekt operatu opisowo – kartograficznego, zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych na okres 15 dni roboczych w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Giżycku przy ul. Gen. Józefa Zajączka 2.
Odrębna informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego, zostanie podana do publicznej wiadomościw terminie późniejszym, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Giżycku oraz Urzędu Gminy Ryn, a także ogłoszenie jej w prasie o zasięgu lokalnym i krajowym.
W związku z przyszłymi skutkami podatkowymi niniejszego opracowania, apeluję do właścicieli nieruchomości o czynny udział w prowadzonym postępowaniu, udzielanie rzetelnych informacji oraz zapoznanie się z nową dokumentacją w trakcie wyłożenia projektu.
Dalszy tryb postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami art. 24a ust. 6-12 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Jednocześnie na podstawie art. 13 ust. 1, art. 14 i art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne informuję, że:
  1. osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami;
  2. właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są zobowiązani umożliwić wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych – przedsiębiorcom, jednostkom organizacyjnym, wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych zgłoszonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
  3. kto wbrew przepisom art. 13 ust. 1 pkt 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego utrudnia lub uniemożliwia osobie wykonującej prace geodezyjne i kartograficzne wejście na grunt lub do obiektu budowlanego i dokonanie niezbędnych czynności związanych z wykonywaną pracą – podlega karze grzywny.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2017-09-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2017-09-05 13:39:07
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-05 13:39:59
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-05 13:39:59
Artykuł był wyświetlony: 956 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.04.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-05 13:20:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 05.09.2017 r.
 
Znak: B/B.6733.04.2017
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 29.08.2017 r. (data wpływu 01.09.2017 r.) Pełnomocnika TARE Sp. z o.o. działającego w imieniu PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznej kablowej średniego napięcia – dł. ok. 70 m, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN – 1 szt., budowie linii energetycznej kablowej niskiego napięcia – dł. ok. 200 m, budowie złącza kablowo-pomiarowego –     1 szt., zlokalizowanych na działkach o nr ewidencyjnym 559, 564, 412/3 obręb 15 Sterławki Wielkie, gmina Ryn.
 
 
        Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr 30, tel: 874293979, e-mail: .
 
        Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-09-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-09-05 13:20:45
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-05 13:20:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-05 13:20:53
Artykuł był wyświetlony: 955 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.03.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-04 11:49:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 04.09.2017 r.
 
Znak: B/B.6733.03.2017
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
 
        Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z wniosku Pełnomocnika Jakuba Słoneckiego, działającego w imieniu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 241, obręb 0008 - Orło, gmina Ryn, Pełnomocnik Inwestora – Pan Jakub Słonecki w dniu 28.08.2017 r. dokonał zmiany złożonego wniosku w zakresie przedmiotu inwestycji z wnioskowanej wieży widokowej, na zagospodarowanie terenu zgodne z załącznikiem.
 
        Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr 30, tel: 874293979, e-mail: .
 
        Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-09-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-09-04 11:49:13
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-04 11:53:17
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-04 11:53:17
Artykuł był wyświetlony: 791 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.02.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-01 10:52:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak: B/B 6733.02.2017
Ryn, 01.09.2017 r.
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)
 
ZAWIADAMIAM
 
o zakończeniu z dniem 31.08.2017 r. postępowania dowodowego i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej:
budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (wolnostojąca wieża wraz z antenami sektorowymi i radioliniami oraz urządzeniami sterującymi zlokalizowanymi u podstawy wieży), zlokalizowanej na części działki nr ewid. 71/2, obręb 13 Skop, w gminie Ryn.
 
Z treścią dokumentacji sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn ul. Ratuszowa 2 pok nr 30, tel. 87-429-39-79
 
Pouczenie
 
      Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie            o zakończeniu postępowania w przedmiotowej sprawie uważa się za doręczone stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073).
 
 
Miejsce publikacji:
 
1.      Strony postępowania: poprzez obwieszczenie ogłoszone publicznie: w BIP UMiG Ryn oraz na tablicach ogłoszeń w UMiG Ryn oraz tablica ogłoszeń w miejscowości Skop – zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2.      a/a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-09-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-09-01 10:52:47
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-01 10:52:56
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-01 10:52:56
Artykuł był wyświetlony: 933 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu