ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-22 08:08:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz
Miasta i Gminy Ryn
 Ryn, dnia 22.03.2018 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do opracowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego działki o numerach geodezyjnych 282, 282/2, 283, 284, 285, 286, 294, 295, 301, 303/2, 277, 280, 281, 160 położonych w obrębie geodezyjnym Szymonka gm. Ryn
 
         Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską
w Rynie uchwały nr XLII/309/18 z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniającej uchwałę nr XXXV/253/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerach geodezyjnych 282, 282/2, 283, 284, 285, 286, 294, 295, 301, 303/2, 277, 280, 281, 160 położonych w obrębie geodezyjnym Szymonka gm. Ryn. , której granice określa załącznik do w/w uchwały. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, 11-520 Ryn, ul. Ratuszowa 2, w terminie do dnia 13.04.2018 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
Józef Karpiński
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-03-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-03-22 08:08:25
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-22 08:08:51
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-22 08:08:51
Artykuł był wyświetlony: 55 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-20 10:14:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ryn  19.03.2018r.
 
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI
                   
                                     
       Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 roku poz.1875 ze zm.)  zwołuję XLIII Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 28 marca br. godz.15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  przy ul. Ratuszowej 2 w Rynie.       
    
                                  Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między  sesjami.
6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
7. Sprawozdania z działalności w 2017 roku:
      a/ placówek oświatowo – wychowawczych
      b/ Ryńskiego Centrum Kultury
      c/ Biblioteki Publicznej
      d/ Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składów osobowych stałych Komisji Rady.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości oznaczonej nr 128/ 23 w Rynie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości przy ul. Tadeusza Kościuszki w Rynie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 240/3 w obrębie wsi Jeziorko.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta i gminy Ryn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z  Wojewodą Warmińsko – Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie Ryn prowadzenia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i  cmentarzy wojennych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie procesu rekrutacyjnego do przedszkola  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Ryn, przyznania liczby punktów poszczególnych kryteriów  oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełniania kryteriów.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ryn.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ryn i jej również jednostkom organizacyjnym oraz warunków  dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów  do tego uprawnionych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie sp. z o.o.
18. Projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie  Miasta i Gminy Ryn opracowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rynie  sp. z o.o.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2018r.
20. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Ryn.
21. Sprawy różne.
22. Zamknięcie posiedzenia.
                                        
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Filipek
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Dybała Data wytworzenia informacji: 2018-03-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Dybała Data wprowadzenia do BIP 2018-03-20 10:14:28
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-20 10:16:45
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-20 10:16:45
Artykuł był wyświetlony: 186 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.02.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-20 10:05:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 20.03.2018 r.
 
Znak: B/B.6733.02.2018
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 16.03.2018 r. (data wpływu 19.03.2018 r.) Pełnomocnika ElektroLinia Piotr Toliczenko-Bernatowicz, działającego w imieniu PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbiórce elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV wraz z przyłączami napowietrznymi nN 0,4kV, zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnych 404, 83/5, 84/1, 84/16, 96/2, 92/3 obręb 10 Rudówka, gmina Ryn.
 
 
       Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr 128, tel: 874293979, e-mail: .
       Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-03-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-03-20 10:05:50
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-20 10:05:59
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-20 10:05:59
Artykuł był wyświetlony: 189 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.01.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-27 10:32:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 27.02.2018 r.
 
Znak: B/B.6733.01.2018
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
        Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 24.02.2018 r. (data wpływu 26.02.2018 r.) Pełnomocnika ElektroLinia Piotr Toliczenko-Bernatowicz, działającego w imieniu PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV, zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnych 310, 293, 280/7, 280/6, 280/3, 280/2, 280/1, 265/1, 263/1, 157 obręb 09 Prażmowo, gmina Ryn.
 
 
Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr 128, tel: 874293979, e-mail: .
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-02-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-02-27 10:32:41
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-02-27 10:32:59
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-27 10:32:59
Artykuł był wyświetlony: 1520 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uzasadnienie B/B.6722.01.2014

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-08 12:46:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 29 listopada 2017 r.
 
Znak sprawy: B/B.6722.01.2014                                                      
 
 
Uzasadnienie wynikające z art. 42 pkt 2 i podsumowanie wynikające z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Szymonka w gminie Ryn
 przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/285/17 Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 listopada 2017 r.
 
1. UZASADNIENIE zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa (art. 42 pkt 2).
            W toku prowadzonej procedury, w wyznaczonym terminie zostały złożone wnioski do planu przez instytucje i organy uprawnione do opiniowania i uzgadniania projektu planu. Pan Burmistrz Miasta i Gminy Ryn rozpatrzył i przyjął wszystkie wnioski, przekazując je zespołowi projektowemu do realizacji.
            Po uzyskaniu opinii i uzgodnień, plan wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu. W trakcie wyłożenia odbyła się dyskusja nad przyjętymi w planie rozwiązaniami. Podczas dyskusji publicznej poruszano przede wszystkim zagadnienia dotyczące zgodności rozwiązań planistycznych z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ryn. Omawiano również możliwość wystąpienia konfliktów społecznych, środowiskowych i przestrzennych wynikających z sąsiedztwa funkcji rolniczych z planowaną zabudową mieszkaniową i turystyczną. Protokół z dyskusji publicznej, znajduje się w teczce zawierającej dokumentację planistyczną.
            W trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu do projektu nie złożona została żadna uwaga.
           
2. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informacja, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko (art. 55 ust. 3 pkt 1).
            Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzony został wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zgodnie z wymogami określonymi w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaganej art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405).
            Prognoza została sporządzona w oparciu o wymogi wynikające z przepisów powyższej ustawy. Zakres i stopień szczegółowości prognozy został uzgodniony przez:
 • Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie – pismo  WSTŁ.411.46.2014.AMK z dnia 19.12.2014 r.
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycko – pismo ZNS.9082.19.2014.ZB z dnia 18.12.2014 r.
            Celem prognozy jest identyfikacja oddziaływań pośrednich i bezpośrednich na środowisko przyrodnicze wynikających z realizacji projektu planu, a także przedstawienie kompensacji                          i rozwiązań eliminujących negatywne skutki ustaleń na poszczególne elementy środowiska.
            Projekt planu ustala przeznaczenia terenu oraz określa zasady i sposoby zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym dostosowanie funkcji, struktury oraz intensywności zagospodarowania do uwarunkowań środowiska przyrodniczego. Sposób zagospodarowania ma na celu przede wszystkim wprowadzenie ładu przestrzennego i poprawnego funkcjonowania przestrzeni.
            Oceniając ustalenia dla nowych przeznaczeń terenów pod kątem zabezpieczenia środowiska  i zdrowia ludzi oraz prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody należy stwierdzić, że wskazane sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych są wystarczające, co potwierdzają uzyskane w trakcie procedury opinie i uzgodnienia odpowiednich organów.
            Wszystkie prowadzone działania ze względu na swój charakter będą dotyczyły jedynie obszaru objętego planem, a oddziaływanie poszczególnych elementów będzie miało przede wszystkim charakter miejscowy (lokalny). Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa szereg celów operacyjnych, które zakładają zapobieganie, ograniczenie lub nie dopuszczenie do negatywnego oddziaływania na środowisko.
            Przyjęte rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko służą ograniczeniu negatywnych oddziaływań na środowisko poszczególnych sposobów zagospodarowania i zainwestowania  terenów przewidzianych planem i pozwalają na stwierdzenie, że w zakresie polityki przestrzennej i kierunków rozwoju, zachowują zasady ochrony środowiska przyrodniczego i nie naruszają ciągłości struktur przyrodniczych.
 
3. Informacja, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 (art. 55 ust. 3 pkt 2).
            W ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko opracowywany projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został zaopiniowany przez:
 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie – pismo WSTŁ.410.10.2017.AMK z dnia 12.04.2017 r. (wpłynęło po terminie)
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku – pismo ZNS.4082.5.2017.ZB z dnia 07.04.2017 r.
            Na podstawie uzyskanych opinii doprecyzowano zapisy w projekcie planu odnoszące się m.in. do przyszłej zabudowy i zagospodarowania terenu pod kątem ochrony środowiska oraz zdrowia i warunków życia mieszkańców.
            Ponownie przeanalizowano granice przeznaczenia terenów, a w szczególności linie rozgraniczające pomiędzy terenami zabudowy mieszkaniowej i terenami zieleni urządzonej i naturalnej. Przeanalizowano również ustalenia planu dotyczące możliwości przemieszczania się dzikiej zwierzyny, ustalenia w zakresie ochrony krajobrazu, a także ustalenia dotyczące wyposażenia terenu w sieci infrastruktury technicznej.
 
4. Informacja, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski (art. 55 ust. 3 pkt 3).
            Wszystkie wnioski złożone do projektu planu zostały rozpatrzone przez Pana Burmistrza Miasta i Gminy Ryn i przekazane zespołowi projektowemu, który oceniając ich zgodność z przepisami prawa odpowiednio uwzględnił je w projekcie planu.
            Do projektu planu  nie złożono żadnych uwag.
 
5. Informacja, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone (art. 55 ust. 3 pkt 4).
            Przeznaczenie terenów oraz ustalenia zawarte w projekcie planu nie wskazują na możliwość jakiegokolwiek transgranicznego oddziaływania na środowisko. Zgodnie z zapisami prognozy oddziaływania na środowisko, w wyniku realizacji ustaleń projektu planu nie prognozuje się możliwości wystąpienia transgranicznych oddziaływań na środowisko.
 
6. Informacja, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu (art. 55 ust. 3 pkt 5).
            Zgodnie z art. 55 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz w celu uniknięcia powielania monitorowania w myśl zasady Dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko wpływu ustaleń projektu tego planu na środowisko przyrodnicze w zakresie: jakości poszczególnych elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska, obszarach występowania przekroczeń, występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian proponuje się prowadzić monitoring w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Monitoring stanu środowiska powinien być koordynowany przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska, a sieć pomiarowa stanu środowiska powinna być prowadzona głównie przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Inspekcji Sanitarnej.
            Wyniki prowadzonego monitoringu prezentowane powinny być w raportach o stanie środowiska, wydawanych w formie ogólnodostępnej publikacji, a źródłami danych w tym zakresie mogą być: Wojewódzka Baza Danych, źródła administracyjne wynikające z obowiązków sprawozdawczych lub zapisów ustawowych (decyzje, zezwolenia, pozwolenia) czy badania statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego.
            Nie wydaje się konieczne tworzenie nowych, czy rozbudowywanie istniejących systemów informacji w tym zakresie. W przypadku zadań szczególnie znaczących dla środowiska wystarczające. będzie nałożenie obowiązku przeprowadzenia analizy porealizacyjnej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-02-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-02-08 12:46:38
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-02-08 12:46:48
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-08 12:46:48
Artykuł był wyświetlony: 2482 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o przyjęciu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Szymonka w gminie Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-08 12:43:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
                Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405), oraz uchwały nr XXXVIII/285/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 listopada 2017 r.,
 
Informuję o przyjęciu:
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Szymonka w gminie Ryn.
 
              Z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz na BIP Urzędu Miasta i Gminy Ryn.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-02-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-02-08 12:43:56
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-02-08 12:44:01
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-08 12:44:01
Artykuł był wyświetlony: 2453 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Regulamin konkursu na opracowanie projektu flagi Gminy Ryn.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-23 11:41:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Regulamin konkursu na opracowanie projektu flagi Gminy Ryn
 
 
I. Postanowienia ogólne.
 
       1. Organizatorem konkursu jest Gmina Ryn.
2. Konkurs trwa od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2018r.
 
3. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w konkursie oraz zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik akceptuje poprzez przesłanie projektu.
Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z zasadami konkursu oraz nie wnosi zastrzeżeń i wyraża zgodę na związanie treścią niniejszego regulaminu (wzór oświadczenia w załączeniu).
 
II. Zasady konkursu.
 
1. Uczestnik, powinien wykonać projekt flagi gminy uwzględniający podstawowe zasady określone przez Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny (publikowane na stronach instytutu).
 
2. Praca konkursowa obejmuje: projekt graficzny w wersji wydrukowanych plansz wraz z opisem – uzasadnieniem nawiązującym do historii i tradycji ziemi ryńskiej; opis powodów użycia poszczególnych barw (wartość nasycenia koloru w systemie CMYK) czy symboli (kontekst historyczno-heraldyczno-weksylologiczny) oraz wersję elektroniczną projektu na płycie CD-R przy zastosowaniu powszechnie używanych formatów (cdr, bmp, pdf, odr, doc, jpg).
Każdy uczestnik może przekazać tylko jeden projekt.
 
3. Projekt należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy (w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na flagę Gminy Ryn”) w formie papierowej i elektronicznej  wraz z danymi uczestnika: imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu
-  do dnia 31 marca 2018r.
Uwzględniane będą tylko kompletne projekty.
 
4. Komisja – powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn dokonuje oceny projektów według przyjętych kryteriów: pomysłowość, artystyczne wykonanie oraz estetykę projektów, a także ich przydatność do celów promocyjno-reklamowych.
Następnie wybiera 2 najlepsze projekty.
 
     5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wyniku konkursu.
 
6. Uczestnik, którego projekt flagi Gminy Ryn zostanie zatwierdzony na sesji Rady i pozytywnie zaopiniowany przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej, otrzyma wynagrodzenie w wysokości 3.000 złotych (umowa o dzieło z Burmistrzem Miasta i Gminy Ryn i podpisanie oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich na Organizatora konkursu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu).
 
III. Postanowienia końcowe:
 
1. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim Uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych gminy Ryn www.miastoryn.pl
2. Organizator nie będzie zwracał uczestnikom złożonych do oceny projektów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Kowalska Data wytworzenia informacji: 2018-01-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-23 11:41:08
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-23 11:42:46
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-23 11:42:46
Artykuł był wyświetlony: 2983 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o zmianie numeru rachunku bankowego do wpłat podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-05 15:34:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
UWAGA
 
 
 
zmiana numeru rachunku bankowego do wpłat podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego
 
Prosimy o regulowanie podatku na wskazany w decyzjach podatkowych indywidualny numer rachunku bankowego.
 
 
 
Z up. Burmistrza
Irena Olszewska
Skarbnik Gminy
 
 
____________________________________________________________
Urząd Miasta                                e-mail:                                   ul. Ratuszowa 2
i Gminy w Rynie                                   tel. 87 429 39 75                                                   11-520 Ryn

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Olszewska Data wytworzenia informacji: 2018-01-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Olszewska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-05 15:34:26
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-05 15:36:01
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-05 15:36:01
Artykuł był wyświetlony: 3347 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.03.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-29 12:17:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

B/B.6733.03.2017
Ryn, 29.09.2017 r.
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)
 
ZAWIADAMIAM
 
o zakończeniu z dniem 29.09.2017 r. postępowania dowodowego i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej:
zmiany zagospodarowania terenu obejmującego realizację placu utwardzonego, ścieżki, tarasu widokowego oraz obiektów małej architektury w ramach projektu pn. „Mazurska Pętla Rowerowa”, przewidzianej do realizacji na terenie działki nr ewid. 241 położonej w obrębie Orło w gminie Ryn.
 
Z treścią dokumentacji sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn ul. Ratuszowa 2, pok nr 30, tel. 87-429-39-79
 
Pouczenie
 Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie            o zakończeniu postępowania w przedmiotowej sprawie uważa się za doręczone stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073).
 
 
Miejsce publikacji:
1.      Strony postępowania: poprzez obwieszczenie ogłoszone publicznie: w BIP UMiG Ryn oraz na tablicach ogłoszeń w UMiG Ryn oraz tablica ogłoszeń w miejscowości Orło – zgodnie z art. 49 Kpa    w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2.      a/a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-09-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-09-29 12:17:22
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-09-29 12:17:45
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-29 12:17:45
Artykuł był wyświetlony: 7313 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Ryn wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Ryn

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-30 12:40:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Ryn wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Ryn
 
WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA I GMINY RYN WRAZ Z PROGNOZĄ OODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA I GMINY RYN
 
Na podstawie art. 29, art.30, art.39 ust.1 oraz art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353) informujemy, iż do wglądu publicznego wyłożono:
 
Program Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Ryn na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024 wraz z Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Ryn
 
Dokumenty wyłożone są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn, przed 21 dni, w dni powszednie w godzinach:
 • poniedziałek w godz. 8:00-16:00
 • wtorek-piątek w godz. 7:00-15:00 oraz
na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Ryn pod adresem www.bip.miastoryn.pl .
 
Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane planowanymi działaniami w zakresie ochrony środowiska na obszarze Gminy maja prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonych do wglądu dokumentów.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
 • W formie pisemnej, na adres Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn
 • Ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu
 • Za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353) uwagi i wnioski złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Rynu.
Dokumenty do pobrania:
 • Program Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Ryn na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024
 • Prognoza Oddziaływania na Środowiska Programu ochrony Środowiska Miasta i Gminy Ryn na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksander Szczepański Data wytworzenia informacji: 2017-03-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksander Szczepański Data wprowadzenia do BIP 2017-03-30 12:40:50
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-30 12:44:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-30 13:45:13
Artykuł był wyświetlony: 13010 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu