ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o wyniku naboru na stanowisko do Rady Nadzorczej „Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-20 11:28:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o wyniku naboru na stanowisko do Rady Nadzorczej „Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 
Na podstawie art. 31  ustawy z dnia 8 marca  1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2016 r. poz. 446 ) art.18 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( tekst jednolity z 2017 r. poz. 827 ) zarządzam , co następuje:
 
§ 1. Powołuję w skład Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie spółki z o.o. następujące osoby:
 
1. Panią Ewę Janinę Büttner
2. Pana  Seweryna  Stankiewicz
3. Panią Barbarę Witak
 
§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarządzenie Nr 51
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 13 czerwca 2017 r.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
 
inż. Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Büttner Data wytworzenia informacji: 2017-06-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Büttner Data wprowadzenia do BIP 2017-06-20 11:28:32
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-06-20 11:28:50
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-06-20 11:28:50
Artykuł był wyświetlony: 240 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie znak: B/Ś 6220.10.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-19 08:29:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 19.06.2017 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
       Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r.  poz. 353 z późn. zm.).
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
zawiadamia
 
że po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Olsztynie odstępuje od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Programu Rewitalizacji - Lokalny Program Rewitalizacji gminy Ryn obszarów zdegradowanych będącego składnikiem Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci Cittaslow.
 
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z Programem Rewitalizacji w tym z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Olsztynie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, pok. 38 w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksander Szczepański Data wytworzenia informacji: 2017-06-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksander Szczepański Data wprowadzenia do BIP 2017-06-19 08:29:54
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-06-19 08:30:07
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-06-19 08:30:07
Artykuł był wyświetlony: 350 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie znak: B/B 6730.38.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-14 08:47:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 14.06.2017 r.
 
Znak: B/B.6730.38.2017
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
 
          Zgodnie z art. 61 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami) zawiadamia się, że na wniosek „RyńskiDwór-Rol” Sp. z o.o., Ryński Dwór 7, 11-520 Ryn, z dnia 13.06.2017 r. (data wpływu 13.06.2017 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbiórce istniejącej płyty obornikowej oraz budowie budynku inwentarskiego o obsadzie 39,9 DJP, silosów paszowych i utwardzeniu terenu na działce o nr ewidencyjnym 2/73, obręb Ławki, gmina Ryn.
 
Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn (pokój nr 30), e-mail: , tel: 874293960.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-06-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-06-14 08:47:42
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-06-14 08:47:52
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-06-14 08:47:52
Artykuł był wyświetlony: 575 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-14 07:19:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn 12.06.2017r.
                                                                                                                                    
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI
                                        
       Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz.446 ze zm.)  zwołuję XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 28 czerwca br. godz. 15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  przy ul. Ratuszowej 2 w Rynie.
                 
                                  Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między  sesjami.
6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
7. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania.
8. Wykonanie budżetu Gminy  za 2016 rok:
 
1) wystąpienie Burmistrza MiG,
2) rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia, dyskusja
3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ryn  za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
4) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu
5) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium
6) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
7) podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok
8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Szymonka w gminie Ryn.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Ryn.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 350/4 w Wejdykach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 383/1 i 185/8 w Wejdykach.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 383/2 i 185/9 w Wejdykach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 383/3 i 185/10 w Wejdykach.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 383/4 i 185/11 w Wejdykach.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 88/2 w Krzyżanach.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części korytarza w budynku Mieszkalnym przy ul. Szkolnej 2 w Rynie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 188/38 w Rynie.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do nieruchomości oznaczonej nr 377/2 w Rynie.
20. Rozpatrzenie skargi na Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie.
21. Sprawy rożne.
22. Zamknięcie posiedzenia.
                                                                                                                                                
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Dybała Data wytworzenia informacji: 2017-06-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Dybała Data wprowadzenia do BIP 2017-06-14 07:19:16
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-06-14 07:24:59
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-06-14 07:28:33
Artykuł był wyświetlony: 576 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego – umowa na zastępstwo

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-09 09:21:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego – umowa na zastępstwo
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana
 
Pani Natalia Bimbir  zamieszkała w Sterławkach Wielkich.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Büttner Data wytworzenia informacji: 2017-06-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Büttner Data wprowadzenia do BIP 2017-06-09 09:21:05
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-06-09 09:21:13
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-06-09 09:21:13
Artykuł był wyświetlony: 860 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o zmianie nazw ulic

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-17 13:17:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informujemy, że uchwałami Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 marca 2017r. w związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 744) zostały wprowadzone zmiany nazw ulic:

Hanki Sawickiej - na Szkolną
XX-lecia - na Portową
oraz Świerczewskiego - na Ratuszową.

Uchwały Rady ukazały się w Dzienniku Województwa Warmińsko-Mazurskiego dnia 21 kwietnia br. i weszły w życie (po 14 dniach od dnia publikacji ) tj. 6 maja 2017r.

W związku z powyższym przypominamy, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, zgodnie z art. 47b. 1 i 2 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 ze zmianami) mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
 
Na tabliczce, o której mowa, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Kowalska Data wytworzenia informacji: 2017-05-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2017-05-17 13:17:57
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-05-17 13:18:30
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-05-17 13:18:30
Artykuł był wyświetlony: 2245 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Ryn wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Ryn

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-30 12:40:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Ryn wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Ryn
 
WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA I GMINY RYN WRAZ Z PROGNOZĄ OODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA I GMINY RYN
 
Na podstawie art. 29, art.30, art.39 ust.1 oraz art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353) informujemy, iż do wglądu publicznego wyłożono:
 
Program Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Ryn na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024 wraz z Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Ryn
 
Dokumenty wyłożone są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn, przed 21 dni, w dni powszednie w godzinach:
  • poniedziałek w godz. 8:00-16:00
  • wtorek-piątek w godz. 7:00-15:00 oraz
na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Ryn pod adresem www.bip.miastoryn.pl .
 
Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane planowanymi działaniami w zakresie ochrony środowiska na obszarze Gminy maja prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonych do wglądu dokumentów.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
  • W formie pisemnej, na adres Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn
  • Ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu
  • Za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353) uwagi i wnioski złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Rynu.
Dokumenty do pobrania:
  • Program Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Ryn na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024
  • Prognoza Oddziaływania na Środowiska Programu ochrony Środowiska Miasta i Gminy Ryn na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksander Szczepański Data wytworzenia informacji: 2017-03-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksander Szczepański Data wprowadzenia do BIP 2017-03-30 12:40:50
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-30 12:44:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-30 13:45:13
Artykuł był wyświetlony: 3604 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie znak: B/B 6733.CP.02.2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-27 14:00:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 25.01.2016 r.
 
Znak: B/B 6733.CP.02.2016
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
 
       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 14 stycznia 2016 r., złożony przez złożony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie domu przedpogrzebowego przewidzianego do realizacji na terenie działki nr ewid. 22/2, obręb 1 Miasto Ryn, gmina Ryn.
 
Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Matyjasek Data wytworzenia informacji: 2016-01-27 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Matyjasek Data wprowadzenia do BIP 2016-01-27 14:00:54
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-01-27 14:00:57
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-02-10 10:00:06
Artykuł był wyświetlony: 15062 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Gminny Program Budowy Mieszkań Komunalnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-03-12 12:58:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Ryn zamierza opracować Gminny Program Budowy Mieszkań Komunalnych w ramach którego będzie realizowana budowa budynku wielorodzinnego.

Lokale przeznaczone będą dla osób / rodzin posiadających centrum interesów osobistych lub gospodarczych (centrum życiowe) na terenie Gminy Ryn, nie posiadających własnego mieszkania lub tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego jak również dla tych osób, które w zamian zwolnią dotychczas zajmowany lokal komunalny.
Mieszkania przyznawane będą zgodnie z Regulaminem przyznawania, wynajmowania i sprzedaży lokali w ramach Gminnego Programu Budowy Mieszkań Komunalnych.
Ankiety należy składać bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Rynie oraz pocztą elektroniczną na adres: w terminie do 30 kwietnia 2015 r.
Ankiety można pobierać z załacznika poniżej lub osobiście w sekretariacie UMiG Ryn.
Ryn, dnia 12.03.2015 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
(-) Józef Karpiński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Andrzej Żmijewski Data wytworzenia informacji: 2015-03-12 12:58:43
Osoba, która odpowiada za treść: Andrzej Żmijewski Data wprowadzenia do BIP 2015-03-12 12:58:43
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Żmijewski Data udostępnienia informacji: 2015-03-12 13:01:01
Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Żmijewski Data ostatniej zmiany: 2015-03-12 14:01:01
Artykuł był wyświetlony: 26030 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekt Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ryn na lata 2014-2032

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-10-10 10:10:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
OGŁOSZENIE
Informuję, że Gmina Ryn sporządziła projekt Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ryn na lata 2014-2032.
Projekt programu jest dostępny jako załącznik do powyższego ogłoszenia.

Ryn, dnia 10.10.2014 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
(-) Józef Karpiński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksander Szczepański Data wytworzenia informacji: 2014-10-10 10:10:33
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksander Szczepański Data wprowadzenia do BIP 2014-10-10 10:10:33
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Żmijewski Data udostępnienia informacji: 2014-10-10 10:12:33
Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Żmijewski Data ostatniej zmiany: 2014-10-10 12:12:33
Artykuł był wyświetlony: 34826 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu