Inne ogłoszenia - Urząd Miasta i Gminy Ryn
ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-17 08:01:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn  16.07.2018r.
 
 
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI
 
                                   
       Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2018r. poz.994) zwołuję XLVII Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 20 lipca br. godz.9:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  przy ul. Ratuszowej 2 w Rynie.
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
        1) zmian w budżecie  Gminy Ryn na rok 2018r.
        2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2018-2026
        3) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Giżyckim.
5. Zamknięcie obrad.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Filipek
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Dybała Data wytworzenia informacji: 2018-07-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Dybała Data wprowadzenia do BIP 2018-07-17 08:01:14
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-17 08:01:31
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-17 08:01:31
Artykuł był wyświetlony: 277 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: BŚ.6220.9-4.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-11 13:56:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 11.07.2018 r.
Znak: BŚ.6220.9-4.2018
 
 
OBWIESZCZENIE
 
       Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.).
 
Zawiadamiam
że po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko,  Burmistrz Miasta i Gminy Ryn  wydał w dniu 11 lipca 2018 r. decyzję Znak: BŚ.6220.9-4.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie portu żeglarskiego na działkach o numerach geodezyjnych 87/3, 87/6 obręb Szymonka, gmina Ryn,
z kanałem wejściowym z Jeziora Jagodne (Zatoka Szymonecka) działka nr 262 obręb Jagodne Wielkie, gmina Miłki”.
         Z decyzją oraz zgromadzoną dokumentacją w tym z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku można zapoznać się  w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn,     ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn w godzinach 7.00-15.00 (informacja w pokoju nr 108) 
w terminie 14 dni od dnia umieszczenia obwieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn, Urzędu Gminy Miłki oraz tablicy ogłoszeń
w miejscowości w której ma być realizowane w/w przedsięwzięcie.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Banul Data wytworzenia informacji: 2018-07-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Banul Data wprowadzenia do BIP 2018-07-11 13:56:48
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-11 13:56:55
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-11 13:56:55
Artykuł był wyświetlony: 1513 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.07.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-10 09:33:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

B/B.6733.07.2018
Ryn, 10.07.2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566)
 
ZAWIADAMIAM
 
o zakończeniu z dniem 10.07.2018 r. postępowania dowodowego i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej:
Budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV oraz rozbiórce elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV, zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 114, 36/5, 36/7, 36/6, 36/1, 117, 35/1, 20, 21 obręb Skop, gmina Ryn.
 
 
Z treścią dokumentacji sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn ul. Ratuszowa 2, pok nr 128, tel. 87-429-39-79
 
Pouczenie
 Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie            o zakończeniu postępowania w przedmiotowej sprawie uważa się za doręczone stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566).
 
 
Miejsce publikacji:
1.      Strony postępowania: poprzez obwieszczenie ogłoszone publicznie: w BIP UMiG Ryn oraz na tablicach ogłoszeń w UMiG Ryn oraz tablica ogłoszeń w miejscowości Skop – zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2.      a/a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-07-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-07-10 09:33:54
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-10 09:34:03
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-10 09:34:03
Artykuł był wyświetlony: 1465 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.04.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-03 14:37:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ryn, dnia 03.07.2018 r.
 
Znak: B/B.6733.04.2018
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
      Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) zawiadamia, że w dniu 03.07.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu przebudowy Kanału Mioduńskiego, w ramach projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap IIB – przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka / Przebudowa i umocnienie Kanału Mioduńskiego w km 37+05 – 38+97 szlaku głównego Pisz - Węgorzewo, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 1 obręb 16 Szymonka, nr ewid. 4/1, 18 obręb 06 Ławki i nr ewid. 100 obręb 07 Mioduńskie, gmina Ryn.
 
 
 
        Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
 
        Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-07-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-07-03 14:37:53
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-07-03 14:38:22
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-07-03 14:38:22
Artykuł był wyświetlony: 1480 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.05.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-25 13:33:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, 25.06.2018 r.
B/B.6733.05.2018                                                                                                        
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
 
        Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566)
ZAWIADAMIAM
 
o zakończeniu z dniem 25.06.2018 r. postępowania dowodowego i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
przebudowie Kanału Grunwaldzkiego, w ramach projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II B – przebudowa 
i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka / Przebudowa i umocnienie Kanału Grunwaldzkiego w km 36+10 – 36+57 szlaku głównego Pisz - Węgorzewo, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 1, 3, 4/1, obręb 06 Ławki, gmina Ryn.
 
Z treścią dokumentacji sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn ul. Ratuszowa 2, pok nr 128, tel. 87-429-39-79
 
Pouczenie
 Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiotowej sprawie uważa się za doręczone stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566).
 
 
Miejsce publikacji:
1.      Strony postępowania: poprzez obwieszczenie ogłoszone publicznie: w BIP UMiG Ryn oraz na tablicach ogłoszeń w UMiG Ryn oraz tablica ogłoszeń w miejscowości Ławki  – zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2.      a/a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-06-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-06-25 13:33:35
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-25 13:33:41
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-25 13:33:41
Artykuł był wyświetlony: 1709 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.05.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-25 13:31:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ryn, dnia 25.06.2018 r.
 
Znak: B/B.6733.05.2018
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
      Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) zawiadamia, że w dniu 25.06.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu przebudowie Kanału Grunwaldzkiego, w ramach projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II B – przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka / Przebudowa i umocnienie Kanału Grunwaldzkiego w km 36+10 – 36+57 szlaku głównego Pisz - Węgorzewo, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 1, 3, 4/1, obręb 06 Ławki, gmina Ryn.
 
 
      Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
 
      Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-06-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-06-25 13:31:40
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-25 13:31:47
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-25 13:31:47
Artykuł był wyświetlony: 1711 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.04.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-19 11:15:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

B/B.6733.04.2018
Ryn, 18.06.2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
 
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566)
ZAWIADAMIAM
 
o zakończeniu z dniem 18.06.2018 r. postępowania dowodowego i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
przebudowie Kanału Mioduńskiego, w ramach projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II B – przebudowa
i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka / Przebudowa i umocnienie Kanału Mioduńskiego w km 37+0,5 – 38+97 szlaku głównego Pisz - Węgorzewo
, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 1 obręb 16 Szymonka, nr ewid. 4/1, 18 obręb 06 Ławki oraz nr ewid. 100 obręb 07 Mioduńskie, gmina Ryn.
 
Z treścią dokumentacji sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn ul. Ratuszowa 2, pok nr 128, tel. 87-429-39-79
 
Pouczenie
 Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie            o zakończeniu postępowania w przedmiotowej sprawie uważa się za doręczone stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566).
 
 
Miejsce publikacji:
1.      Strony postępowania: poprzez obwieszczenie ogłoszone publicznie: w BIP UMiG Ryn oraz na tablicach ogłoszeń w UMiG Ryn oraz tablica ogłoszeń w miejscowościach Szymonka, Ławki
i Mioduńskie – zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2.      a/a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-06-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-06-19 11:15:26
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-19 11:15:39
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-19 11:15:39
Artykuł był wyświetlony: 1761 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.08.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-13 14:06:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 13.06.2018 r.
 
Znak: B/B.6733.08.2018
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
        Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) zawiadamia się, że na wniosek z dnia z dnia 07.06.2018 r. (data wpływu 12.06.2018 r.) złożony przez P4 Sp.
z o.o., reprezentowane przez Pana Macieja Urbanka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 40/3 obręb 07 Mioduńskie, gmina Ryn.
 
 
      Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr 128, tel: 874293979, e-mail: .
      Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-06-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-06-13 14:06:44
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-13 14:25:39
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-13 14:25:39
Artykuł był wyświetlony: 1841 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-11 12:13:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn  11.06.2018r.
 
 
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI
 
                                        
       Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875 ze zm.)  zwołuję XLVI Sesję Rady Miejskiej w Rynie na dzień 27 czerwca br. godz.15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  przy
ul. Ratuszowej 2 w Rynie.
                  
                                  Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między  sesjami.
6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
7. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania.
8. Wykonanie budżetu Gminy  za 2017 rok:
 1) wystąpienie Burmistrza MiG
 2) rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia, dyskusja
 3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ryn  za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
 4) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu
 5) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium
 6) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
 7) podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok
 8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.
9. Podjęcie uchwały w sprawie  połączenia instytucji kultury.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie
11. Sprawy rożne.
12. Zamknięcie posiedzenia.                                                                                                                                               
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Kowalska Data wytworzenia informacji: 2018-06-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-11 12:13:27
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-11 12:13:36
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-11 12:13:36
Artykuł był wyświetlony: 1212 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.07.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-05 10:33:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 05.06.2018 r.
 
Znak: B/B.6733.07.2018
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
        Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) zawiadamia się, że na wniosek z dnia z dnia 01.06.2018 r. (data wpływu 04.06.2018 r.) złożony przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, reprezentowane przez PRYZMAT Jarosław Wysocki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV oraz rozbiórce elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV, zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 114, 36/5, 36/7, 36/6, 36/1, 117, 35/1, 20, 21 obręb 13 Skop, gmina Ryn.
 
 
          Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr 128, tel: 874293979, e-mail: .
          Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-06-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-06-05 10:33:57
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-05 10:34:11
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-05 10:34:11
Artykuł był wyświetlony: 1705 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu