ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-22 12:54:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn  22.05.2017r.
                                                                                                                                    
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI
                                                                           
                                                                                                       
                
                                        
       Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz.446 ze zm.)  zwołuję XXXII Sesję Rady Miejskiej w Rynie
na 31 maja br. godz.15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  przy ul. Ratuszowej 2 w Rynie.
                 
                                  Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między  sesjami.
6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
7. Przygotowanie Miasta i Gminy do sezonu letniego.
8. Projekt uchwały w sprawie   Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Ryn na lata 2017– 2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021 – 2024 oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Ryn Gmina Ryn.
9. Projekt uchwały w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Stara Rudówka.
10. Rozpatrzenie skargi: na działalność Burmistrza MiG i działalność Kierownika MGOPS.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie posiedzenia.
                                        
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Jarosław Filipek
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Dybała Data wytworzenia informacji: 2017-05-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Dybała Data wprowadzenia do BIP 2017-05-22 12:54:47
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-05-22 12:54:56
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-05-22 12:54:56
Artykuł był wyświetlony: 717 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do składania ofert - zatrudnienia na zastępstwo na stanowisko do spraw planowania przestrzennego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-17 13:15:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
zaprasza do składania ofert
- zatrudnienia na zastępstwo
na stanowisko do spraw planowania przestrzennego.
 
Od kandydata wymagamy: obywatelstwa polskiego, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, pełnych praw publicznych, wykształcenia wyższego ( pożądany kierunek zbliżony do tematyki stanowiska pracy), umiejętności obsługi komputera (Word, Excel, OpenOffice).
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
przygotowanie projektów planów przestrzennego zagospodarowania, przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy terenu inwestorom, współpraca z Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Konserwatorem Zabytków, innymi służbami.
 
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty (lub przesłanie pocztą) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn w terminie do dnia 23 maja 2017r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Kowalska Data wytworzenia informacji: 2017-05-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2017-05-17 13:15:47
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-05-17 13:16:21
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-05-17 13:16:21
Artykuł był wyświetlony: 498 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o konsultacjach - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kętrzyn - Giżycko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-05 07:29:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE
 
Zaprasza na konsultacje Dokumentacji Projektowej dla zadania:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kętrzyn - Giżycko
 
1. PRZEDMIOT KONSULTACJI
 
Prezentacja propozycji budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 592 w granicach gminy Giżycko oraz gminy Ryn i Miasta Giżycko (ok. 13,1km). Cały projekt obejmuje wykonanie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 592 o łącznej długości ok. 28km. Konsultacje przeprowadzone będą w formie zgłaszania opinii i uwag w trakcie spotkania z zespołem projektowym.
 
2. TERMIN I MIEJSCE KONSULTACJI
 
Środa 11 maja 2017 roku,
godz. 16:00, Urząd Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Roszko Data wytworzenia informacji: 2017-05-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Roszko Data wprowadzenia do BIP 2017-05-05 07:29:23
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-05-05 07:31:16
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-05-05 07:31:16
Artykuł był wyświetlony: 548 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie / Obwieszczenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-04 08:57:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 04.05.2017 r.
Znak: BB.6722.01.2014
 
 
OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części obrębu geodezyjnego Szymonka w gminie Ryn
 
            Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), art. 54 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz uchwały nr XIX/170/08 z dnia 28 maja 2008 roku Rady Miejskiej w Rynie zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części obrębu geodezyjnego Szymonka w gminie Ryn, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 maja 2017 r. do 2 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rynie w godzinach od 800 do 1500.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rynie o godzinie 10:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
 
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2017 r.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Żmijewska Data wytworzenia informacji: 2017-05-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Żmijewska Data wprowadzenia do BIP 2017-05-04 08:57:07
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-05-04 08:59:11
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-05-11 07:54:58
Artykuł był wyświetlony: 1445 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Rady Nadzorczej „Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-25 08:45:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Rady Nadzorczej „Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn ogłasza nabór kandydatów na członka Rady Nadzorczej Spółki –„Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
Liczba członków przewidywanych do powołania: 3.
 
Kandydaci muszą spełniać następujące wymagania:
 
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • wykształcenie wyższe
 • zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji bądź legitymowanie się dokumentem zwalniającym z obowiązku zdawania egzaminu (np. wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów, doradców inwestycyjnych; posiadanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych lub ekonomicznych).
 • nie podleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka Rady Nadzorczej w spółkach handlowych
 • znajomość specyfiki działalności Spółki
 • znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania spółek, w tym zagadnień własnościowych, strukturalnych
 • preferowane doświadczenie w zasiadaniu w organach spółek handlowych.
 
Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym spełniające warunki określone w treści ogłoszenia, proszone są o składanie ofert zawierających:
 
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej.
Druk zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia i można go pobrać za pośrednictwem strony internetowej  www.bip.miastoryn.pl -  zakładka Ogłoszenia.
Kopię dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe.
Kopię dokumentu potwierdzającego zdanie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych lub kopię dokumentu potwierdzającego zwolnienie z obowiązku zdania egzaminu (np. wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów, doradców inwestycyjnych; dokument o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk prawnych lub ekonomicznych).
W przypadku kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku, potwierdzenie przedłożenia właściwemu wojewodzie oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa
w art. 7  ustawy z 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz o treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1388) albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy.
Oświadczenie o nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka Rady Nadzorczej, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
Druk oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia i można go pobrać za pośrednictwem strony internetowej www.bip.miastoryn.pl zakładka ogłoszenia.
 
 
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do Rady Nadzorczej PGKiM Ryn” w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ryn lub pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy Ryn, 11-520 Ryn, ul. Świerczewskiego 2, w terminie do 25.05.2017 r. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Urzędu przed jego upływem.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Kowalska Data wytworzenia informacji: 2017-04-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2017-04-25 08:45:24
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-04-25 08:46:21
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-04-25 08:46:21
Artykuł był wyświetlony: 1994 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/Ś.6220.2.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-14 12:01:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 14.04.2017 r.
Znak: B/Ś.6220.2.2017
 
 
OBWIESZCZENIE
 
      Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. , poz. 353 z późn. zm.).
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
zawiadamia
 
o wszczęciu na wniosek Pana Jacka Konopka ul. Ługwałdzka 22, 11-001 Dywity działającego z pełnomocnictwa Inwestora Pana Pawła Petrusewicza Jeziorko 22, 11-520 Ryn  postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącego obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu drobiu, zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 400/7, 400/6 i 400/3 obręb Sterławki Wielkie, gmina Ryn”.
Strony mogą zapoznać się z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zgromadzoną dokumentacją oraz składać uwagi i wnioski do Burmistrza Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn (informacja w pok. Nr 38) w godzinach 8.00-15.00 w terminie 30 dni od dnia umieszczenia obwieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości w której ma być realizowane w/w przedsięwzięcie. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
 
Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku,
 2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksander Szczepański Data wytworzenia informacji: 2017-04-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksander Szczepański Data wprowadzenia do BIP 2017-04-14 12:01:40
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-04-14 12:01:52
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-04-14 12:01:52
Artykuł był wyświetlony: 928 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-13 11:31:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn  13.04.2017r.
                                                                                                                                    
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI
                                                                           
                                                                     
                                                                                                  
       Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz.446 ze zm.)  zwołuję XXXI Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 28 kwietnia br. godz.15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  przy ul. Świerczewskiego 2 w Rynie.
                  
                                  Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między  sesjami.
6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
7. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy – za 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 26 w obrębie geodezyjnym Ławki gm. Ryn.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 241 w obrębie geodezyjnym Ławki gm. Ryn.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 296 w obrębie geodezyjnym Ławki gm. Ryn.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Ryn prowadzenia zadania z zakresu działalności Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryn na lata 2017-2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Miasta i Gminy Ryn za rok 2016.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie posiedzenia.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Jarosław Filipek
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Dybała Data wytworzenia informacji: 2017-04-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Dybała Data wprowadzenia do BIP 2017-04-13 11:31:22
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-04-13 11:33:07
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-04-13 11:33:07
Artykuł był wyświetlony: 951 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.01.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-05 10:16:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 04.04.2017 r.
 
 
Znak: B/B.6733.01.2017
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
        Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 04.04.2017 r.  została wydana na rzecz Gminy Ryn decyzja nr 01/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz przydomowymi przepompowniami ścieków  przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid. 124/1, 87/1, 87/2, 188, 84/6, 102, 98/1, 99, obręb Skop, gmina Ryn.
 
 
Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn, pokój nr  39  w godzinach pracy Urzędu.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Żmijewska Data wytworzenia informacji: 2017-04-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Żmijewska Data wprowadzenia do BIP 2017-04-05 10:16:25
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-04-05 10:18:17
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-04-05 10:18:17
Artykuł był wyświetlony: 1242 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-21 10:40:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, 21.03.2017r.
 
 
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI
 
                                                                          
      Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz.446 ze zm.)  zwołuję XXIX Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 23 marca br. godz. 15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  przy ul. Świerczewskiego 2 w Rynie.
 
 
Porządek obrad:
 
 
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „ Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ryn obszarów zdegradowanych.
 4. Zamknięcie obrad.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie
Jarosław Filipek

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Dybała Data wytworzenia informacji: 2017-03-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Dybała Data wprowadzenia do BIP 2017-03-21 10:40:11
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-21 10:40:20
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-21 10:40:20
Artykuł był wyświetlony: 281 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.01.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-16 10:14:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 16.03.2017 r.
 
Znak: B/B 6733.01.2017
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)
ZAWIADAMIAM
 
o zakończeniu z dniem 15.03.2017 r. postępowania dowodowego i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej:
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przydomowymi przepompowniami ścieków Kolonia Skop – etap II, zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnym 124/1, 87/1, 87/2, 188, 84/6, 102, 98/1, 99 obręb 13 Skop, gmina Ryn.
 
Z treścią dokumentacji sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn ul. Świerczewskiego 2 pok nr 39, tel. 87-429-39-71
 
Pouczenie
 
 Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiotowej sprawie uważa się za doręczone stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Żmijewska Data wytworzenia informacji: 2017-03-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Żmijewska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-16 10:14:40
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-16 10:14:49
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-16 10:14:49
Artykuł był wyświetlony: 1283 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu