ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zaproszenie do składania ofert - zatrudnienie na zastępstwo na stanowisko do spraw opłat i podatków w Referacie Budżetowo - Finansowym

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-09 07:22:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
zaprasza do składania ofert
- zatrudnienia na zastępstwo
na stanowisko do spraw opłat i podatków w Referacie Budżetowo - Finansowym
 
Od kandydata wymagamy: obywatelstwa polskiego, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, pełnych praw publicznych, wykształcenia wyższego ( pożądany kierunek zbliżony do tematyki stanowiska pracy), umiejętności obsługi komputera (Word, Excel, Open Office).
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- prowadzenie analitycznej księgowości w zakresie podatków i opłat lokalnych:
1)wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych i zajęcia hipotek,
2) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
3) rozliczanie wpływów podatków przyjmowanych przez sołtysów,
 
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty (lub przesłanie pocztą) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „stanowisko pracy ds. opłat i podatków” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn w terminie do dnia 16 sierpnia 2017r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Kowalska Data wytworzenia informacji: 2017-08-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2017-08-09 07:22:10
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-09 07:22:20
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-09 07:22:20
Artykuł był wyświetlony: 455 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6730.38.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-24 13:51:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

B/B.6730.38.2017
Ryn, 24.07.2017 r.
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
 
            Na podstawie art. 10, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1  i art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)
ZAWIADAMIAM
 
o zakończeniu z dniem 24.07.2017 r. postępowania dowodowego i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy:
dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce istniejącej płyty obornikowej oraz budowie budynku inwentarskiego o obsadzie 39,9 DJP, budowie trzech silosów na paszę o pojemności do 100 ton każdy oraz utwardzeniu terenu na działce nr ewid. 2/73, obręb 6 Ławki w gminie Ryn.
Z treścią dokumentacji sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn ul. Ratuszowa 2, pok. nr 30, tel. 87-429-39-79
 
Pouczenie
 Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiotowej sprawie uważa się za doręczone stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 i art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073).
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-07-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-07-24 13:51:30
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-24 13:51:40
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-24 13:51:40
Artykuł był wyświetlony: 1571 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.02.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-21 10:59:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 21.07.2017 r.
 
Znak: B/B.6733.02.2017
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
 
       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 14.07.2017 r. (data wpływu 20.07.2017 r.) Pełnomocnika Anny Warżała, działającego w imieniu P4 sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 71/2 obręb 13 Skop, gmina Ryn.
 
Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr 30, tel: 874293979, e-mail: .
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-07-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-07-21 10:59:44
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-21 10:59:55
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-21 10:59:55
Artykuł był wyświetlony: 1264 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-10 08:51:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn 07.07.2017r.
 
 
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI
                                                              
       
                                                                                                                                    
            
                                                                                                             
                                        
                 Na  podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2016 roku poz.446 ze zm.) zwołuję XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 11 lipca br. godz.15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  przy ul. Ratuszowej  2 w Rynie.
                 
                                  Porządek obrad:
                  
 
  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy z Państwową Autonomiczną Organizacją Obwodu Kaliningradzkiego „Katedra”, w realizacji projektu pn. „Park rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Ołów w Rynie” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja na lata 2014-2020.                                      
  4. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy z Gminą Baltijsk, w realizacji projektu pn. „Rozbudowa ujęcia wody z budową wodociągu i instalacji sanitarnej w miejscowościach wiejskich” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja na lata 2014-2020.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017r.
  6. Zamknięcie obrad.
 
                       
 
 
 
Przewodniczący  Rady Miejskiej
Jarosław  Filipek
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Dybała Data wytworzenia informacji: 2017-07-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Dybała Data wprowadzenia do BIP 2017-07-10 08:51:58
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-10 08:52:56
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-10 08:52:56
Artykuł był wyświetlony: 167 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wyniku naboru na stanowisko do Rady Nadzorczej „Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-20 11:28:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o wyniku naboru na stanowisko do Rady Nadzorczej „Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 
Na podstawie art. 31  ustawy z dnia 8 marca  1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2016 r. poz. 446 ) art.18 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( tekst jednolity z 2017 r. poz. 827 ) zarządzam , co następuje:
 
§ 1. Powołuję w skład Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie spółki z o.o. następujące osoby:
 
1. Panią Ewę Janinę Büttner
2. Pana  Seweryna  Stankiewicz
3. Panią Barbarę Witak
 
§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarządzenie Nr 51
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 13 czerwca 2017 r.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
 
inż. Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Büttner Data wytworzenia informacji: 2017-06-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Büttner Data wprowadzenia do BIP 2017-06-20 11:28:32
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-06-20 11:28:50
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-06-20 11:28:50
Artykuł był wyświetlony: 1289 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie znak: B/Ś 6220.10.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-19 08:29:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 19.06.2017 r.
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
       Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r.  poz. 353 z późn. zm.).
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
zawiadamia
 
że po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Olsztynie odstępuje od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Programu Rewitalizacji - Lokalny Program Rewitalizacji gminy Ryn obszarów zdegradowanych będącego składnikiem Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci Cittaslow.
 
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z Programem Rewitalizacji w tym z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Olsztynie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, pok. 38 w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksander Szczepański Data wytworzenia informacji: 2017-06-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksander Szczepański Data wprowadzenia do BIP 2017-06-19 08:29:54
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-06-19 08:30:07
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-06-19 08:30:07
Artykuł był wyświetlony: 1998 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie znak: B/B 6730.38.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-14 08:47:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 14.06.2017 r.
 
Znak: B/B.6730.38.2017
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
 
          Zgodnie z art. 61 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami) zawiadamia się, że na wniosek „RyńskiDwór-Rol” Sp. z o.o., Ryński Dwór 7, 11-520 Ryn, z dnia 13.06.2017 r. (data wpływu 13.06.2017 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbiórce istniejącej płyty obornikowej oraz budowie budynku inwentarskiego o obsadzie 39,9 DJP, silosów paszowych i utwardzeniu terenu na działce o nr ewidencyjnym 2/73, obręb Ławki, gmina Ryn.
 
Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn (pokój nr 30), e-mail: , tel: 874293960.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-06-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-06-14 08:47:42
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-06-14 08:47:52
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-06-14 08:47:52
Artykuł był wyświetlony: 1317 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-14 07:19:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn 12.06.2017r.
                                                                                                                                    
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI
                                        
       Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz.446 ze zm.)  zwołuję XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 28 czerwca br. godz. 15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  przy ul. Ratuszowej 2 w Rynie.
                 
                                  Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między  sesjami.
6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
7. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania.
8. Wykonanie budżetu Gminy  za 2016 rok:
 
1) wystąpienie Burmistrza MiG,
2) rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia, dyskusja
3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ryn  za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
4) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu
5) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium
6) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
7) podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok
8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Szymonka w gminie Ryn.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Ryn.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 350/4 w Wejdykach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 383/1 i 185/8 w Wejdykach.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 383/2 i 185/9 w Wejdykach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 383/3 i 185/10 w Wejdykach.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 383/4 i 185/11 w Wejdykach.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 88/2 w Krzyżanach.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części korytarza w budynku Mieszkalnym przy ul. Szkolnej 2 w Rynie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 188/38 w Rynie.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do nieruchomości oznaczonej nr 377/2 w Rynie.
20. Rozpatrzenie skargi na Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie.
21. Sprawy rożne.
22. Zamknięcie posiedzenia.
                                                                                                                                                
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Dybała Data wytworzenia informacji: 2017-06-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Dybała Data wprowadzenia do BIP 2017-06-14 07:19:16
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-06-14 07:24:59
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-06-14 07:28:33
Artykuł był wyświetlony: 952 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego – umowa na zastępstwo

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-09 09:21:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego – umowa na zastępstwo
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana
 
Pani Natalia Bimbir  zamieszkała w Sterławkach Wielkich.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Büttner Data wytworzenia informacji: 2017-06-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Büttner Data wprowadzenia do BIP 2017-06-09 09:21:05
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-06-09 09:21:13
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-06-09 09:21:13
Artykuł był wyświetlony: 1724 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-22 12:54:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn  22.05.2017r.
                                                                                                                                    
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI
                                                                           
                                                                                                       
                
                                        
       Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz.446 ze zm.)  zwołuję XXXII Sesję Rady Miejskiej w Rynie
na 31 maja br. godz.15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  przy ul. Ratuszowej 2 w Rynie.
                 
                                  Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między  sesjami.
6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
7. Przygotowanie Miasta i Gminy do sezonu letniego.
8. Projekt uchwały w sprawie   Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Ryn na lata 2017– 2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021 – 2024 oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Ryn Gmina Ryn.
9. Projekt uchwały w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Stara Rudówka.
10. Rozpatrzenie skargi: na działalność Burmistrza MiG i działalność Kierownika MGOPS.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie posiedzenia.
                                        
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Jarosław Filipek
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Dybała Data wytworzenia informacji: 2017-05-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Dybała Data wprowadzenia do BIP 2017-05-22 12:54:47
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-05-22 12:54:56
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-05-22 12:54:56
Artykuł był wyświetlony: 806 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu