ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-21 10:40:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, 21.03.2017r.
 
 
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI
 
                                                                          
      Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz.446 ze zm.)  zwołuję XXIX Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 23 marca br. godz. 15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  przy ul. Świerczewskiego 2 w Rynie.
 
 
Porządek obrad:
 
 
  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „ Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ryn obszarów zdegradowanych.
  4. Zamknięcie obrad.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie
Jarosław Filipek

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Dybała Data wytworzenia informacji: 2017-03-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Dybała Data wprowadzenia do BIP 2017-03-21 10:40:11
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-21 10:40:20
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-21 10:40:20
Artykuł był wyświetlony: 191 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.01.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-16 10:14:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 16.03.2017 r.
 
Znak: B/B 6733.01.2017
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)
ZAWIADAMIAM
 
o zakończeniu z dniem 15.03.2017 r. postępowania dowodowego i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej:
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przydomowymi przepompowniami ścieków Kolonia Skop – etap II, zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnym 124/1, 87/1, 87/2, 188, 84/6, 102, 98/1, 99 obręb 13 Skop, gmina Ryn.
 
Z treścią dokumentacji sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn ul. Świerczewskiego 2 pok nr 39, tel. 87-429-39-71
 
Pouczenie
 
 Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiotowej sprawie uważa się za doręczone stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Żmijewska Data wytworzenia informacji: 2017-03-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Żmijewska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-16 10:14:40
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-16 10:14:49
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-16 10:14:49
Artykuł był wyświetlony: 1180 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-13 11:13:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn  13.03.2017r.
                                                                                                                                    
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI
                                                                     
                                                                                
                   
                                        
       Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz.446 ze zm.)  zwołuję XXIX Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 28 marca br. godz.15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  przy ul. Świerczewskiego 2 w Rynie.
                 
                                  Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między  sesjami.
6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
7. Sprawozdania z działalności w 2016 roku:
      a/ placówek oświatowo – wychowawczych
      b/ Ryńskiego Centrum Kultury
      c/ Biblioteki Publicznej
      d/ Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w Rynie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Hanki Sawickiej w Rynie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy XX- lecia w Rynie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017r.
13. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza MiG.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie posiedzenia.
                                        
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Filipek
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Dybała Data wytworzenia informacji: 2017-03-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Dybała Data wprowadzenia do BIP 2017-03-13 11:13:11
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-13 11:13:22
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-13 11:13:22
Artykuł był wyświetlony: 903 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-13 12:16:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn  13.02.2017r.
 
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI
 
                                                                 
                                        
       Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz.446 ze zm.)  zwołuję XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 22 lutego br. godz.15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  przy ul. Świerczewskiego 2 w Rynie.
                 
                                  Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między  sesjami.
6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   za 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019 dla Miasta i Gminy Ryn.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunki przyznawania pomocy zdrowotnej  nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach,  których organem prowadzącym jest Gmina Ryn.
10. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
11.Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryn na 2017r.”
12.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania gminie Ryn na własność działki nr 70/4 w obrębie miasta Ryn.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wsparcie finansowe funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu na zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby szpitala giżyckiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryn  na lata 2017-2025.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017r.
17. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza MiG.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie posiedzenia.
                                        
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Dybała Data wytworzenia informacji: 2017-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Dybała Data wprowadzenia do BIP 2017-02-13 12:16:57
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-02-13 12:17:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-02-13 12:17:53
Artykuł był wyświetlony: 701 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.01.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-09 12:39:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 09.02.2017 r.
 
Znak: B/B.6733.01.2017
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
 
       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 06.02.2017 r. (data wpływu 08.02.2017 r.) Pełnomocnika PROFIL PROJECT Maciej Czepaniewski działającego w imieniu Gminy Ryn zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przydomowymi przepompowniami ścieków Kolonia Skop – etap II, zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnym 124/1, 87/1, 87/2, 188, 84/6, 102, 98/1, 99 obręb 13 Skop, gmina Ryn.
 
Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn.
 
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Żmijewska Data wytworzenia informacji: 2017-02-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Żmijewska Data wprowadzenia do BIP 2017-02-09 12:39:09
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-02-09 12:39:25
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-02-09 12:39:25
Artykuł był wyświetlony: 2116 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie znak: B/B.6733.CP.10.2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-27 09:02:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ryn, dnia 27.01.2017 r.
 
 
 
Znak: B/B.6733.CP.10.2016
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
        Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 1579) zawiadamia, że w dniu 27.01.2017 r. została wydana decyzja nr 07/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przydomowymi przepompowniami ścieków Kolonia Skop na terenie działek nr ewid. 74, 73/2, 75, 186, 122/1, 81, 71/2, 71/1, 183/1, 70/1, 183/2, 82/15, 82/16, 82/9, 82/10, 82/11, 82/12, 82/14, 115, 7 obręb 13 Skop, gmina Ryn.
 
 
Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Żmijewska Data wytworzenia informacji: 2017-01-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Żmijewska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-27 09:02:48
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-01-27 09:02:58
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-30 12:45:54
Artykuł był wyświetlony: 142 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-18 09:25:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
 
 ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert
 
W związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), ogłaszam nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy będą reprezentować sektor pozarządowy w komisji konkursowej, opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie:
 
 • Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Ryn w 2017r.,
 
 • Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Ryn w 2017r.
 
1.  Termin składania zgłoszeń – 02 lutego 2017r. do godziny 14.30
 
2. Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 1817) z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie.
 
3. Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowych muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
 
1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2) nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 1817), biorących udział w konkursie;
3) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23);
4) mają doświadczenie w przedmiocie zadań publicznych objętych przedmiotem prac komisji konkursowej oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
5) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 
4. Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej: Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn, bądź drogą elektroniczną na adres mailowy:  na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
5. Spośród zgłoszonych kandydatów, Burmistrz Miasta i Gminy Ryn wybiera co najmniej dwóch przedstawicieli organizacji.
 
6. Po zakończeniu naboru, Burmistrz Miasta i Gminy Ryn powołuje Komisję Konkursową w składzie:
- dwóch przedstawicieli Burmistrza Miasta i Gminy Ryn;
- dwóch przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje, biorące udział w konkursie;
 
7. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:
-  żadna organizacja nie wskaże osób do komisji konkursowej lub
-  wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach tej komisji, lub
-  wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu ze względu na złożenie oferty przez organizację, która wskazała osobę lub podlegają wykluczeniu ze względu na przepisy KPA.
 
8. Skład Komisji konkursowej zamieszczony zostanie, w biuletynie informacji publicznej  ( www.bip.miastoryn.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn.
 
9. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
 Ryn dnia 16.01.2017r.
Burmistrz Miasta i Gminy
inż. Józef Karpiński
 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Sławecka Data wytworzenia informacji: 2017-01-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Sławecka Data wprowadzenia do BIP 2017-01-18 09:25:37
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-01-18 09:26:31
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-18 09:27:26
Artykuł był wyświetlony: 1100 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-18 09:02:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
 
 ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert
 
W związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), ogłaszam nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy będą reprezentować sektor pozarządowy w komisji konkursowej, opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie:
 
 Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 
1.  Termin składania zgłoszeń – 02 lutego 2017r. do godz. 14.30
 
2. Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 1817) z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie.
 
3. Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowych muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
 
1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2) nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 1817), biorących udział w konkursie;
3) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz.23);
4) mają doświadczenie w przedmiocie zadań publicznych objętych przedmiotem prac komisji konkursowej oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
5) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 
4. Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej: Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn, bądź drogą elektroniczną na adres mailowy:  na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
5. Spośród zgłoszonych kandydatów, Burmistrz Miasta i Gminy Ryn wybiera co najmniej dwóch przedstawicieli organizacji.
 
6. Po zakończeniu naboru, Burmistrz Miasta i Gminy Ryn powołuje Komisję Konkursową w składzie:

- dwóch przedstawicieli Burmistrza Miasta i Gminy Ryn;
- dwóch przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje, biorące udział w konkursie;
 
7. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:
-  żadna organizacja nie wskaże osób do komisji konkursowej lub
-  wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach tej komisji, lub
-  wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu ze względu na złożenie oferty przez organizację, która wskazała osobę lub podlegają wykluczeniu ze względu na przepisy KPA.
 
8. Skład Komisji konkursowej zamieszczony zostanie, w biuletynie informacji publicznej   ( www.bip.miastoryn.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn.
 
9. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
 Ryn dnia 16.01.2017r.
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
inż. Józef Karpiński
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Sławecka Data wytworzenia informacji: 2017-01-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Sławecka Data wprowadzenia do BIP 2017-01-18 09:02:22
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-01-18 09:03:19
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-18 09:03:19
Artykuł był wyświetlony: 1102 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-18 07:52:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn  16.01.2017r.
                                                                                                                                    
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI
                                                                     
                                                                                 
                   
                                        
       Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz.446 ze zm.)  zwołuję XXVII Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 25 stycznia br. godz. 15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świerczewskiego 2 w Rynie.
                 
                                  Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji: z 19.12.2016r.;04.01.2017r.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między  sesjami.
6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
7. Informacja na temat dowozu dzieci do szkół.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 138/44 przy ul. Świerczewskiego w Rynie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  działki nr 138/46 w Rynie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieodpłatnego od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości nr 230/10 i nr 230/9 w  obrębie miasta Ryn.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieodpłatnego od Agencji Nieruchomości Rolnych działek nr 207/2 i nr 207/3 w obrębie miasta Ryn.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania gminie Ryn na własność działki nr 91/5 w obrębie wsi Szymonka pod drogę gminną.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez gminę Ryn w formie darowizny działek we wsi Szymonka pod drogę publiczną województwu Warmińsko-Mazurskiemu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w Rynie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Hanki Sawickiej w Rynie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy XX- lecia w Rynie.
17 .Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2017-2025.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w „ Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Ryn obszarów zdegradowanych”.
20. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez  jednostkę samorządu terytorialnego.  
21. Sprawozdania z działalności Komisji Rady za 2016r.
22. Sprawy rożne.
23. Zamknięcie posiedzenia.
                                        
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Filipek

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Dybała Data wytworzenia informacji: 2017-01-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Dybała Data wprowadzenia do BIP 2017-01-18 07:52:25
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-01-18 07:52:36
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-18 07:52:36
Artykuł był wyświetlony: 695 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B 6733.CP.10.2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-13 12:17:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

B/B 6733.CP.10.2016
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)
ZAWIADAMIAM
 
o zakończeniu z dniem 13.01.2017 r. postępowania dowodowego i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej:
budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przydomowymi przepompowniami ścieków Kolonia Skop na terenie działek nr ewid. 74, 73/2, 75, 186, 122/1, 81, 71/2, 71/1, 183/1, 70/1, 183/2, 82/15, 82/16, 82/9, 82/10, 82/11, 82/12, 82/14, 115, 7 obręb 13 Skop, gmina Ryn.
Z treścią dokumentacji sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn ul. Świerczewskiego 2 pok nr 39, tel. 87-429-39-71

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Żmijewska Data wytworzenia informacji: 2017-01-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Żmijewska Data wprowadzenia do BIP 2017-01-13 12:17:51
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-01-13 12:17:56
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-13 12:17:56
Artykuł był wyświetlony: 1210 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu