ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zaproszenie do składania ofert - zatrudnienia na zastępstwo na stanowisko do spraw planowania przestrzennego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-17 13:15:47

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
zaprasza do składania ofert
- zatrudnienia na zastępstwo
na stanowisko do spraw planowania przestrzennego.
 
Od kandydata wymagamy: obywatelstwa polskiego, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, pełnych praw publicznych, wykształcenia wyższego ( pożądany kierunek zbliżony do tematyki stanowiska pracy), umiejętności obsługi komputera (Word, Excel, OpenOffice).
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
przygotowanie projektów planów przestrzennego zagospodarowania, przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy terenu inwestorom, współpraca z Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Konserwatorem Zabytków, innymi służbami.
 
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty (lub przesłanie pocztą) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn w terminie do dnia 23 maja 2017r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Kowalska Data wytworzenia informacji: 2017-05-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2017-05-17 13:15:47
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-05-17 13:16:21
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-05-17 13:16:21
Artykuł był wyświetlony: 445 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o konsultacjach - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kętrzyn - Giżycko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-05 07:29:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE
 
Zaprasza na konsultacje Dokumentacji Projektowej dla zadania:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kętrzyn - Giżycko
 
1. PRZEDMIOT KONSULTACJI
 
Prezentacja propozycji budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 592 w granicach gminy Giżycko oraz gminy Ryn i Miasta Giżycko (ok. 13,1km). Cały projekt obejmuje wykonanie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 592 o łącznej długości ok. 28km. Konsultacje przeprowadzone będą w formie zgłaszania opinii i uwag w trakcie spotkania z zespołem projektowym.
 
2. TERMIN I MIEJSCE KONSULTACJI
 
Środa 11 maja 2017 roku,
godz. 16:00, Urząd Gminy Giżycko, ul. Mickiewicza 33

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Roszko Data wytworzenia informacji: 2017-05-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Roszko Data wprowadzenia do BIP 2017-05-05 07:29:23
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-05-05 07:31:16
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-05-05 07:31:16
Artykuł był wyświetlony: 499 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/Ś.6220.2.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-14 12:01:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 14.04.2017 r.
Znak: B/Ś.6220.2.2017
 
 
OBWIESZCZENIE
 
      Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. , poz. 353 z późn. zm.).
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
zawiadamia
 
o wszczęciu na wniosek Pana Jacka Konopka ul. Ługwałdzka 22, 11-001 Dywity działającego z pełnomocnictwa Inwestora Pana Pawła Petrusewicza Jeziorko 22, 11-520 Ryn  postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącego obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu drobiu, zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 400/7, 400/6 i 400/3 obręb Sterławki Wielkie, gmina Ryn”.
Strony mogą zapoznać się z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zgromadzoną dokumentacją oraz składać uwagi i wnioski do Burmistrza Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn (informacja w pok. Nr 38) w godzinach 8.00-15.00 w terminie 30 dni od dnia umieszczenia obwieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości w której ma być realizowane w/w przedsięwzięcie. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
 
Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:
  1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku,
  2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksander Szczepański Data wytworzenia informacji: 2017-04-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksander Szczepański Data wprowadzenia do BIP 2017-04-14 12:01:40
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-04-14 12:01:52
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-04-14 12:01:52
Artykuł był wyświetlony: 880 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-13 11:31:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn  13.04.2017r.
                                                                                                                                    
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI
                                                                           
                                                                     
                                                                                                  
       Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz.446 ze zm.)  zwołuję XXXI Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 28 kwietnia br. godz.15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  przy ul. Świerczewskiego 2 w Rynie.
                  
                                  Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między  sesjami.
6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
7. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy – za 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 26 w obrębie geodezyjnym Ławki gm. Ryn.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 241 w obrębie geodezyjnym Ławki gm. Ryn.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 296 w obrębie geodezyjnym Ławki gm. Ryn.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Ryn prowadzenia zadania z zakresu działalności Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryn na lata 2017-2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Miasta i Gminy Ryn za rok 2016.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie posiedzenia.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Jarosław Filipek
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Dybała Data wytworzenia informacji: 2017-04-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Dybała Data wprowadzenia do BIP 2017-04-13 11:31:22
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-04-13 11:33:07
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-04-13 11:33:07
Artykuł był wyświetlony: 901 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.01.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-05 10:16:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 04.04.2017 r.
 
 
Znak: B/B.6733.01.2017
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
        Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 04.04.2017 r.  została wydana na rzecz Gminy Ryn decyzja nr 01/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz przydomowymi przepompowniami ścieków  przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid. 124/1, 87/1, 87/2, 188, 84/6, 102, 98/1, 99, obręb Skop, gmina Ryn.
 
 
Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn, pokój nr  39  w godzinach pracy Urzędu.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Żmijewska Data wytworzenia informacji: 2017-04-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Żmijewska Data wprowadzenia do BIP 2017-04-05 10:16:25
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-04-05 10:18:17
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-04-05 10:18:17
Artykuł był wyświetlony: 1191 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-21 10:40:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, 21.03.2017r.
 
 
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI
 
                                                                          
      Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz.446 ze zm.)  zwołuję XXIX Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 23 marca br. godz. 15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  przy ul. Świerczewskiego 2 w Rynie.
 
 
Porządek obrad:
 
 
  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „ Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ryn obszarów zdegradowanych.
  4. Zamknięcie obrad.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie
Jarosław Filipek

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Dybała Data wytworzenia informacji: 2017-03-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Dybała Data wprowadzenia do BIP 2017-03-21 10:40:11
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-21 10:40:20
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-21 10:40:20
Artykuł był wyświetlony: 231 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.01.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-16 10:14:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 16.03.2017 r.
 
Znak: B/B 6733.01.2017
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)
ZAWIADAMIAM
 
o zakończeniu z dniem 15.03.2017 r. postępowania dowodowego i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej:
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przydomowymi przepompowniami ścieków Kolonia Skop – etap II, zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnym 124/1, 87/1, 87/2, 188, 84/6, 102, 98/1, 99 obręb 13 Skop, gmina Ryn.
 
Z treścią dokumentacji sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn ul. Świerczewskiego 2 pok nr 39, tel. 87-429-39-71
 
Pouczenie
 
 Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiotowej sprawie uważa się za doręczone stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Żmijewska Data wytworzenia informacji: 2017-03-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Żmijewska Data wprowadzenia do BIP 2017-03-16 10:14:40
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-16 10:14:49
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-16 10:14:49
Artykuł był wyświetlony: 1228 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-13 11:13:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn  13.03.2017r.
                                                                                                                                    
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI
                                                                     
                                                                                
                   
                                        
       Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz.446 ze zm.)  zwołuję XXIX Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 28 marca br. godz.15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  przy ul. Świerczewskiego 2 w Rynie.
                 
                                  Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między  sesjami.
6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
7. Sprawozdania z działalności w 2016 roku:
      a/ placówek oświatowo – wychowawczych
      b/ Ryńskiego Centrum Kultury
      c/ Biblioteki Publicznej
      d/ Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w Rynie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Hanki Sawickiej w Rynie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy XX- lecia w Rynie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017r.
13. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza MiG.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie posiedzenia.
                                        
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Filipek
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Dybała Data wytworzenia informacji: 2017-03-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Dybała Data wprowadzenia do BIP 2017-03-13 11:13:11
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-03-13 11:13:22
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-03-13 11:13:22
Artykuł był wyświetlony: 945 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-13 12:16:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn  13.02.2017r.
 
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI
 
                                                                 
                                        
       Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz.446 ze zm.)  zwołuję XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 22 lutego br. godz.15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  przy ul. Świerczewskiego 2 w Rynie.
                 
                                  Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między  sesjami.
6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   za 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019 dla Miasta i Gminy Ryn.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunki przyznawania pomocy zdrowotnej  nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach,  których organem prowadzącym jest Gmina Ryn.
10. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
11.Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryn na 2017r.”
12.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania gminie Ryn na własność działki nr 70/4 w obrębie miasta Ryn.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wsparcie finansowe funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu na zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby szpitala giżyckiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryn  na lata 2017-2025.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017r.
17. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza MiG.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie posiedzenia.
                                        
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Dybała Data wytworzenia informacji: 2017-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Dybała Data wprowadzenia do BIP 2017-02-13 12:16:57
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-02-13 12:17:53
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-02-13 12:17:53
Artykuł był wyświetlony: 740 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.01.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-09 12:39:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 09.02.2017 r.
 
Znak: B/B.6733.01.2017
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
 
       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 06.02.2017 r. (data wpływu 08.02.2017 r.) Pełnomocnika PROFIL PROJECT Maciej Czepaniewski działającego w imieniu Gminy Ryn zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przydomowymi przepompowniami ścieków Kolonia Skop – etap II, zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnym 124/1, 87/1, 87/2, 188, 84/6, 102, 98/1, 99 obręb 13 Skop, gmina Ryn.
 
Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn.
 
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Żmijewska Data wytworzenia informacji: 2017-02-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Żmijewska Data wprowadzenia do BIP 2017-02-09 12:39:09
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-02-09 12:39:25
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-02-09 12:39:25
Artykuł był wyświetlony: 2165 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu