ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-21 10:05:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn  20.11.2017r.
                                                                                                                                    
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI
 
             
       Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2017 roku poz.1875 )  zwołuję XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Rynie na
29 listopada br. godz. 15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  przy ul. Ratuszowej 2 w Rynie.
                 
                                  Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między sesjami.
6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
7. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania.
8. Informacja w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego   na terenie Miasta i Gminy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr 21/13 przy ul. Partyzantów w Rynie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 141/4 w Rybicalu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 376/3 w Wejdykach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Rynie nazwy: ulica Przed Lasem.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek opłaty miejscowej oraz zasad i sposobu jej poboru.
14. Podjęcie uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Szymonka w gminie Ryn.                                                                  
15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.
16. Podjęcie uchwały w sprawie założenia nowego cmentarza komunalnego w Rynie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Ryn.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017r.
19. Zajęcie stanowiska w sprawie uruchomienia Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2017.
20. Sprawy rożne.
21. Zamknięcie posiedzenia.
                                                                                                                                               
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Filipek
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Dybała Data wytworzenia informacji: 2017-11-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Dybała Data wprowadzenia do BIP 2017-11-21 10:05:44
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-21 10:05:57
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-21 10:05:57
Artykuł był wyświetlony: 613 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.06.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-21 09:59:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ryn, dnia 21.11.2017 r.
 
Znak: B/B.6733.06.2017
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia, że w dniu 21.11.2017 r.  została wydana decyzja nr 06/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4 kV, zlokalizowanej na działce nr ewid. 83/36, obręb 11 Rybical, gmina Ryn.
 
 
 
       Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
 
       Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-11-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-11-21 09:59:43
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-21 10:05:57
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-21 10:05:57
Artykuł był wyświetlony: 1193 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.05.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-08 10:20:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ryn, dnia 08.11.2017 r.
 
Znak: B/B.6733.05.2017
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia, że w dniu 08.11.2017 r.  została wydana decyzja nr 05/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, zlokalizowanego na działkach nr ewid. 312, 313, 314, 427, 91/2, 423, obręb 16 Szymonka, gmina Ryn.
 
 
 
Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-11-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-11-08 10:20:50
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-08 10:20:59
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-08 10:20:59
Artykuł był wyświetlony: 1641 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.06.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-03 12:31:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

B/B.6733.06.2017
Ryn, 03.11.2017 r.
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)
 
ZAWIADAMIAM
 
o zakończeniu z dniem 03.11.2017 r. postępowania dowodowego i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej:
budowy linii kablowej nN 0,4 kV, zlokalizowanej na działce nr ewid. 83/36, obręb 11 Rybical, gmina Ryn.
 
Z treścią dokumentacji sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn ul. Ratuszowa 2, pok nr 30, tel. 87-429-39-79
 
Pouczenie
 Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie            o zakończeniu postępowania w przedmiotowej sprawie uważa się za doręczone stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073).
 
 
Miejsce publikacji:
1.      Strony postępowania: poprzez obwieszczenie ogłoszone publicznie: w BIP UMiG Ryn oraz na tablicach ogłoszeń w UMiG Ryn oraz tablica ogłoszeń w miejscowości Rybical – zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2.      a/a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-11-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-11-03 12:31:09
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-03 12:31:26
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-03 12:31:26
Artykuł był wyświetlony: 1698 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6730.54.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-30 11:09:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 30.10.2017 r.
 
Znak: B/B.6730.54.2017
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
 
       Zgodnie z art. 49 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że na kompletny wniosek z dnia 24.10.2017 r., Pana Bogusława Kuleszy i Pana Adama Sadowskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 6 budynków rekreacji indywidualnej i 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce o nr ewidencyjnym 121/73, obręb Rybical, gmina Ryn.
 
        Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn (pokój nr 30), e-mail: , tel: 874293979.
        Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
        Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 49a k.p.a., kolejne zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach będą dokonywane w formie publicznego obwieszczenia (wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie), w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości (wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Rybical) oraz przez udostępnienie pism w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.miastoryn.pl/).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-10-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-10-30 11:09:51
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-30 11:10:19
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-30 11:10:17
Artykuł był wyświetlony: 1743 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6730.44.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-27 09:06:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 27.10.2017 r.
 
 
 
Znak: B/B.6730.44.2017
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
        Zgodnie z art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że w dniu 27.10.2017 r.  została wydana na rzecz Pana Kamila Siergieja decyzja o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego,  przewidzianego do realizacji na działce o nr ewid. 254/40, obręb 9 Prażmowo, gmina Ryn.
 
 
         Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr  30  w godzinach pracy Urzędu.
         Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-10-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-10-27 09:06:18
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-27 09:06:32
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-27 09:06:32
Artykuł był wyświetlony: 1342 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.05.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-25 11:49:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

B/B.6733.05.2017
Ryn, 25.10.2017 r.
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)
 
ZAWIADAMIAM
 
o zakończeniu z dniem 25.10.2017 r. postępowania dowodowego i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej:
budowy linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji na terenie działek nr ewid. 312, 313, 314, 427, 91/2, 423, obręb 16 Szymonka, gmina Ryn.
 
Z treścią dokumentacji sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn ul. Ratuszowa 2, pok nr 30, tel. 87-429-39-79
 
Pouczenie
 Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie            o zakończeniu postępowania w przedmiotowej sprawie uważa się za doręczone stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073).
 
 
Miejsce publikacji:
1.      Strony postępowania: poprzez obwieszczenie ogłoszone publicznie: w BIP UMiG Ryn oraz na tablicach ogłoszeń w UMiG Ryn oraz tablica ogłoszeń w miejscowości Szymonka – zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2.      a/a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-10-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-10-25 11:49:37
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-25 11:49:45
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-25 12:11:07
Artykuł był wyświetlony: 1367 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.04.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-24 10:43:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

B/B.6733.04.2017
Ryn, 24.10.2017 r.
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)
ZAWIADAMIAM
 
o zakończeniu z dniem 24.10.2017 r. postępowania dowodowego i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej:
wymiany słupa SN, budowy linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia, budowy słupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowy linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia oraz budowy złącza kablowo-pomiarowego, zlokalizowanych na działkach nr ewid. 559, 564, 412/3, obręb 15 Sterławki Wielkie, gmina Ryn.
 
Z treścią dokumentacji sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn ul. Ratuszowa 2, pok nr 30, tel. 87-429-39-79
 
Pouczenie
 Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie            o zakończeniu postępowania w przedmiotowej sprawie uważa się za doręczone stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073).
 
 
Miejsce publikacji:
1.      Strony postępowania: poprzez obwieszczenie ogłoszone publicznie: w BIP UMiG Ryn oraz na tablicach ogłoszeń w UMiG Ryn oraz tablica ogłoszeń w miejscowości Sterławki Wielkie – zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2.      a/a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-10-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-10-24 10:43:45
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-24 10:43:49
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-24 10:43:49
Artykuł był wyświetlony: 1427 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.04.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-24 10:42:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 24.10.2017 r.
 
Znak: B/B.6733.04.2017
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
      Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia, że w dniu 24.10.2017 r.  została wydana decyzja nr 04/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na wymianie słupa SN, budowie linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia, budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowie linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia oraz budowie złącza kablowo-pomiarowego, zlokalizowanych na działkach nr ewid. 559, 564, 412/3, obręb 15 Sterławki Wielkie, gmina Ryn.
 
 
 
Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-10-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-10-24 10:42:00
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-24 10:42:06
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-24 10:42:06
Artykuł był wyświetlony: 1464 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-16 15:47:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn  16.10.2017r.
                                                                                                                                    
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI
                          
                                                                                                                                 
                                        
       Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2017 roku poz.1875 )  zwołuję XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 25 października br. godz. 15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  przy ul. Ratuszowej 2 w Rynie.
                 
                                  Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między  sesjami.
6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
7. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ryn w roku szkolnym 2016/17.
9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr 90/22 w Rynie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Ryn zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych i zakresu obowiązków powierzonych w ramach wspólnej obsługi.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia  placówek oświatowych.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z  Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
14.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/221/13 Rady Miejskiej W Rynie z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie Statutu Gminy Ryn.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Ryn w 2018 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Ryn na 2018 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  „ Rocznego programu  współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Ryn na rok 2018”.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017r.
21. Sprawy rożne.
22. Zamknięcie posiedzenia.
                                                                                                                                               
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Dybała Data wytworzenia informacji: 2017-10-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Dybała Data wprowadzenia do BIP 2017-10-16 15:47:35
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-16 15:49:30
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-16 15:49:30
Artykuł był wyświetlony: 900 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu