ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-05 14:07:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

         
 
Ryn  05.02.2018r.
 
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI
 
 
                                   
       Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz.1875 ze zm.) zwołuję XLI Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 8 lutego br. godz. 15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  przy ul. Ratuszowej 2 w Rynie.
 
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018r.
 4. Zamknięcie obrad.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Dybała Data wytworzenia informacji: 2018-02-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Dybała Data wprowadzenia do BIP 2018-02-05 14:07:24
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-02-05 14:07:32
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-05 14:07:32
Artykuł był wyświetlony: 323 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-22 13:50:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn   22.01.2018r.
                                                   
 
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI
 
 
                                   
       Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz.1875 ze zm.) zwołuję XL Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 1 lutego br. godz. 15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  przy ul. Ratuszowej 2 w Rynie.
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w  okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między  sesjami.
6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
7. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania.
8. Informacja na temat dowozu dzieci do szkół.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie miasta Ryn.
10. Podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 163/2 w Słabowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ryn.”
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Giżycku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2018r.
14. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej za 2017r.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie posiedzenia.
                                                                                               
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Dybała Data wytworzenia informacji: 2018-01-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Dybała Data wprowadzenia do BIP 2018-01-22 13:50:43
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-22 13:52:56
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-22 13:52:56
Artykuł był wyświetlony: 811 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-18 09:43:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert
 
W związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), ogłaszam nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy będą reprezentować sektor pozarządowy w komisji konkursowej, opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie:
 
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 
1. Termin składania zgłoszeń – 05 lutego 2018r. do godz. 15.00
 
2. Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie.
 
3. Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowych muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
 
1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2) nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.), biorących udział w konkursie;
3) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257);
4) mają doświadczenie w przedmiocie zadań publicznych objętych przedmiotem prac komisji konkursowej oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
5) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. , poz. 922).
 
4. Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej: Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, bądź drogą elektroniczną na adres mailowy:  na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
5. Spośród zgłoszonych kandydatów, Burmistrz Miasta i Gminy Ryn wybiera co najmniej dwóch przedstawicieli organizacji.
 
6. Po zakończeniu naboru, Burmistrz Miasta i Gminy Ryn powołuje Komisję Konkursową w składzie:

- dwóch przedstawicieli Burmistrza Miasta i Gminy Ryn;
- dwóch przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje, biorące udział w konkursie;
 
7. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:

-  żadna organizacja nie wskaże osób do komisji konkursowej lub
-  wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach tej komisji, lub
-  wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu ze względu na złożenie oferty przez organizację, która wskazała osobę lub podlegają wykluczeniu ze względu na przepisy KPA.
 
8. Skład Komisji konkursowej zamieszczony zostanie, w biuletynie informacji publicznej ( www.bip.miastoryn.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn.
 
9. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
Ryn dnia 16.01.2018r.
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
inż. Józef Karpiński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Wiesława Wachowska Data wytworzenia informacji: 2018-01-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesława Wachowska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-18 09:43:58
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-18 09:44:33
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-18 09:44:33
Artykuł był wyświetlony: 1261 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-18 09:32:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert
 
W związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze.zm), ogłaszam nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy będą reprezentować sektor pozarządowy w komisji konkursowej, opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie:
 
• Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Ryn w 2018r.,
• Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Ryn w 2018r.
 
1. Termin składania zgłoszeń – 05 lutego 2018r. do godziny 15.00
2. Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.) z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie.
3. Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowych muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
 
1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2) nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 ze zm.), biorących udział w konkursie;
3) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257);
4) mają doświadczenie w przedmiocie zadań publicznych objętych przedmiotem prac komisji konkursowej oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
5) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 922).
 
4. Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej: Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, bądź drogą elektroniczną na adres mailowy:  na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
5. Spośród zgłoszonych kandydatów, Burmistrz Miasta i Gminy Ryn wybiera co najmniej dwóch przedstawicieli organizacji.
6. Po zakończeniu naboru, Burmistrz Miasta i Gminy Ryn powołuje Komisję Konkursową w składzie:

- dwóch przedstawicieli Burmistrza Miasta i Gminy Ryn;
- dwóch przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje, biorące udział w konkursie;
 
7. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:

-  żadna organizacja nie wskaże osób do komisji konkursowej lub
-  wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach tej komisji, lub
-  wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu ze względu na złożenie oferty przez organizację, która wskazała osobę lub podlegają wykluczeniu ze względu na przepisy KPA.
 
8. Skład Komisji konkursowej zamieszczony zostanie, w biuletynie informacji publicznej  ( www.bip.miastoryn.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn.
9. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
Ryn dnia 16.01.2018r.
Burmistrz Miasta i Gminy
inż. Józef Karpiński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Wiesława Wachowska Data wytworzenia informacji: 2018-01-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesława Wachowska Data wprowadzenia do BIP 2018-01-18 09:32:54
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-18 09:33:11
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-22 13:51:37
Artykuł był wyświetlony: 1020 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6730.54.2017/2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-02 12:19:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ryn, dnia 02.01.2018 r.
 
 
 
Znak: B/B.6730.54.2017/2018
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
       Zgodnie z art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że w dniu 02.01.2018 r.  została wydana na rzecz Pana Bogusława Kulesza i Pana Adama Sadowskiego, decyzja o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 6 budynków rekreacji indywidualnej i 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych,  przewidzianego do realizacji na działce o nr ewid. 121/73, obręb Rybical, gmina Ryn.
 
 
        Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr  30  w godzinach pracy Urzędu.
        Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-01-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-01-02 12:19:14
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-02 12:19:48
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-02 12:19:48
Artykuł był wyświetlony: 1751 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6730.54.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-07 07:48:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

B/B.6730.54.2017
Ryn, 07.12.2017 r.
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
 
            Na podstawie art. 49 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
 
ZAWIADAMIAM
 
o zakończeniu z dniem 07.12.2017 r. postępowania dowodowego i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:
budowie 6 budynków rekreacji indywidualnej i 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na działce o nr ewidencyjnym 121/73, obręb Rybical, gmina Ryn.
 
W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) informuję,
iż przysługuje stronom prawo zapoznania się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie, jak również prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Z treścią dokumentacji sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn ul. Ratuszowa 2, pok nr 30, tel. 87-429-39-79
 
Pouczenie
Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie o zakończeniu postępowania w przedmiotowej sprawie uważa się za doręczone stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
 
Miejsce publikacji:
1.      Strony postępowania: poprzez obwieszczenie ogłoszone publicznie: w BIP UMiG Ryn oraz na tablicach ogłoszeń w UMiG Ryn oraz tablica ogłoszeń w miejscowości Rybical – zgodnie z art. 49 Kpa.
2.      a/a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-12-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-12-07 07:48:28
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-12-07 07:48:36
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-12-07 07:48:36
Artykuł był wyświetlony: 1346 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-04 15:16:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn   04.12.2017r.
                                                   
 
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI
 
                                
       Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz.1875 ze zm.) zwołuję XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 20 grudnia br. godz. 15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  przy ul. Ratuszowej 2 w Rynie.
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w  okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między  sesjami.
6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
7. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn  na lata 2018-2026.
9. Uchwalenie budżetu na 2018 rok:
 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
 2. odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady,
 3. odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez przewodniczącego komisji  właściwej do spraw budżetu,
 4. odczytanie opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu,
 5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 6. głosowanie nad uchwałą budżetową.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2018r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rynie na 2018r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Rynie na 2018r.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie posiedzenia.
                                                                                              
Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                                                                                                      
Jarosław Filipek

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Dybała Data wytworzenia informacji: 2017-12-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Dybała Data wprowadzenia do BIP 2017-12-04 15:16:35
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-12-04 15:17:45
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-12-22 12:55:31
Artykuł był wyświetlony: 1098 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-21 10:05:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn  20.11.2017r.
                                                                                                                                    
ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI
 
             
       Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2017 roku poz.1875 )  zwołuję XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Rynie na
29 listopada br. godz. 15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  przy ul. Ratuszowej 2 w Rynie.
                 
                                  Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między sesjami.
6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
7. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania.
8. Informacja w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego   na terenie Miasta i Gminy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr 21/13 przy ul. Partyzantów w Rynie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 141/4 w Rybicalu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 376/3 w Wejdykach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Rynie nazwy: ulica Przed Lasem.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek opłaty miejscowej oraz zasad i sposobu jej poboru.
14. Podjęcie uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Szymonka w gminie Ryn.                                                                  
15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.
16. Podjęcie uchwały w sprawie założenia nowego cmentarza komunalnego w Rynie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Ryn.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017r.
19. Zajęcie stanowiska w sprawie uruchomienia Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2017.
20. Sprawy rożne.
21. Zamknięcie posiedzenia.
                                                                                                                                               
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jarosław Filipek
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Dybała Data wytworzenia informacji: 2017-11-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Dybała Data wprowadzenia do BIP 2017-11-21 10:05:44
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-21 10:05:57
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-21 10:05:57
Artykuł był wyświetlony: 759 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.06.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-21 09:59:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ryn, dnia 21.11.2017 r.
 
Znak: B/B.6733.06.2017
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia, że w dniu 21.11.2017 r.  została wydana decyzja nr 06/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4 kV, zlokalizowanej na działce nr ewid. 83/36, obręb 11 Rybical, gmina Ryn.
 
 
 
       Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
 
       Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-11-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-11-21 09:59:43
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-21 10:05:57
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-21 10:05:57
Artykuł był wyświetlony: 1346 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ryn w 2017r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-13 10:31:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
OGŁOSZENIE
 
Gmina Ryn informuje, że zakończono realizację inwestycji pn.
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ryn w 2017r.”
Inwestycja została dofinansowana na podstawie umowy  zawartej w dniu 12.06.2017r. nr 00178/`17/06085/OZ-LZ/D
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie w kwocie 15 059,22zł
 
          W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 40 409 Mg materiałów budowlanych zawierających azbest.
Wysokość dofinansowania wyniosła 85% kosztów kwalifikowanych zadania, w tym:
 
- z NFOŚiGW (50%)
z WFOŚiGW w Olsztynie (35%)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksander Szczepański Data wytworzenia informacji: 2017-11-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksander Szczepański Data wprowadzenia do BIP 2017-11-13 10:31:26
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-13 10:31:35
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-13 10:31:35
Artykuł był wyświetlony: 3295 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu